Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy w Trzebiechowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 711
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 711 ?

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. Ustawie o ochronie praw lokatorów ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 roku, Nr 31, poz. 266) 2. Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Trzebiechów 3. Wójcie ? należy rozumieć Wójta Gminy Trzebiechów § 4. Mieszkaniowy zasób Gminy Trzebiechów tworzą: 1) lokale mieszkalne będące własnością Gminy Trzebiechów 2) lokale przejmowane od innych podmiotów ROZDZIAŁ II § 5. Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy. 1. Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 30 listopada 2011 roku to 21 budynków, w których znajduje się 48 lokali mieszkalnych bez wydzielonych lokali socjalnych. 2. Pięć lokali mieszkalnych w budynku Nr 9 w Lednie przeznacza się na lokale socjalne. § 6. W latach objętych programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy prognozuje się utrzymać 5 lokali socjalnych. Docelowo wskazane jest zwiększenie ilości lokali socjalnych. § 7. Budynki, w których znajdują się lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, zostały wybudowane na przełomie lat 30 i 40 ? tych oraz 60 i 70 ? tych XX wieku. Z uwagi na znaczny wiek poszczególne ich elementy uległy znaczącej degradacji i wymagają znacznych nakładów remontowych. Dotyczy to przede wszystkim pokryć i konstrukcji dachów, kominów dymowych i wentylacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej. ROZDZIAŁ III § 8. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali. 1. W celu utrzymania należytego stanu technicznego ustala się priorytety działań remontowych wynikające z analizy potrzeb budynków, które obejmują w szczególności: 1) wymianę i modernizację instalacji grzewczych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych, 2) wymianę źródeł ciepła na ekologiczne 3) poprawę warunków socjalnych lokali mieszkalnych 4) adaptację lokali mieszkalnych na socjalne 5) remonty pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów wraz z instalacjami odprowadzającymi wody opadowe 6) stolarkę okienną i drzwiową 2. Szczegółowy plan koniecznych remontów, modernizacji i adaptacji na lata 2012 ? 2017 ustali Wójt Gminy w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej. ROZDZIAŁ IV Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy § 9. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy może nastąpić na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu. 2. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne w budynku Nr 9 w Lednie oraz lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach użyteczności publicznej. § 10. Sprzedaż lokali następować będzie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U z 2004 Nr 261, poz 2603 z późn. zm.) i zastosowaniu bonifikat zatwierdzonych przez Radę Gminy odrębną uchwałą.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 711 ?

ROZDIAŁ V Zasady polityki czynszowej § 11. Ustala się następujące rodzaje czynszów: 1) za lokale mieszkalne, 2) za lokale socjalne § 12. 1. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od właściciela lokalu mieszkalnego ? Gminy. § 13. 1. Stawki czynszu najmu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych ustala Wójt w oparciu o zasady polityki czynszowej określone w niniejszej uchwale i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. § 14. Ustala się następujące czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu. I. Czynniki podwyższające 1) mieszkanie wyposażone w wc (wydzielone), 2) mieszkanie wyposażone w łazienkę (wydzielona), 3) mieszkanie wyposażone w łazienkę i wc stanowiące jedno pomieszczenie, 4) mieszkanie wyposażone tylko w instalację wodociągową, 5) mieszkanie wyposażone w indywidualne centralne ogrzewanie, 6) mieszkanie wyposażone w c.o. z kotłowni centralnej lub sieci, 7) mieszkanie wyposażone w instalację ciepłej wody z sieci, 8) mieszkanie położone w budynku z przyległą działką, z ogrodem , II. Czynniki obniżające stawki czynszu, nie dotyczą czynszu za lokale socjalne 1) mieszkanie znajduje się w suterenie lub na poddaszu , 2) mieszkanie nie jest wyposażone w instalacją wodociągową, lub/i ubikacje znajdują się poza budynkiem, 3) kuchnia bez dostępu do oświetlenia światłem dziennym ( tzw. ślepa kuchnia), 4) mieszkanie nie jest wyposażone w centralne ogrzewanie. Wartość procentowa poszczególnych czynników będzie ustalana zarządzeniem Wójta. § 15. 1. Stawka bazowa czynszu obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz wspólnych instalacji wewnętrznych budynku. 2. Stawka czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu z zasobu mieszkaniowego stanowi iloczyn stawki bazowej oraz czynników podwyższających i obniżających stawkę bazową wg § 14. § 16. Zmiana stawki czynszu, w tym jego podwyżka, może być dokonywana nie częściej niż raz w roku. § 17. Ustala się opłatę za najem pomieszczeń gospodarczych związanych z najmem lokalu mieszkalnego w wysokości 30% stawki bazowej za 1m? powierzchni. Nie dotyczy to pomieszczeń przynależnych (piwnica, strych nieużytkowy) § 18. 1. Zasady opłat za wynajem lokali określa umowa. 2. Zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu mogą być rozkładane na raty. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Wójt Gminy może umorzyć zaległości za najem lokalu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?4? Poz. 711 ?

§ 19. 1. W sytuacji gdy wynajmujący dokonał w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek ulepszeń lokalu mieszkalnego podnoszących standard wyposażenia mieszkania wynajmujący uprawniony jest do podwyższenia czynszu od miesiąca następującego po terminie wykonania tych ulepszeń. 2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego czynsz najmu ulega zmniejszeniu. 3. Prowadzenie przez najemcę w wynajmowanym lokalu działalności gospodarczej wymaga zgody wynajmującego. Stawkę czynszu za te powierzchnię podwyższa się o 100%. 4. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu należy sporządzić protokół stwierdzający fakt istnienia czynników opisanych w ust. 1 i 2. ROZDZIAŁ VI Sposób zarządzania lokalami § 20. Gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy zarządza Wójt 1. Lokal może być oddany w najem osobie, która: a) zamieszkuje w trudnych warunkach mieszkaniowych, b) zamieszkuje w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi, a fakt ten potwierdzony jest opinią właściwego organu nadzoru budowlanego, c) nie posiada tytułu prawnego do żadnego lokalu, d) jest pełnoletnia i zamieszkiwała w ośrodkach dla bezdomnych, jeżeli wcześniej zamieszkiwała na stałe na terenie gminy. 2. Ponadto Gmina winna przydzielić lokal socjalny lub lokal zastępczy osobie, która posiada prawomocny wyrok Sądu orzekający o jego prawie do takiego lokalu. ROZDZIAŁ VII Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej § 21. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody budżetu Gminy wsparte o wpływy z czynszów za najem lokali. ROZDZIAŁ VIII Wysokość wydatków w kolejnych latach § 22. Wysokość wydatków na bieżącą eksploatację i remonty ustala corocznie Rada Gminy w budżecie gminy. ROZDZIAŁ IX Inne działania w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym 1. Racjonalizacja gospodarowania zasobem mieszkaniowym odbywać się będzie poprzez dostosowanie wielkości zasobu mieszkaniowego do możliwości finansowych Gminy. 2. W okresie objętym planem przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na wniosek dotychczasowych najemców. W razie ewentualnego planowania sprzedaży lokali mieszkalnych w kolejnych latach należy brać pod uwagę: a) wielkość zasobu, który może być objęty, b) ocenę dotychczasowej sprzedaży, c) zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów umożliwiające wypowiadanie umów najmu lokatorom oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, d) działania zmierzające do poprawy wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy. 2. W przypadku powstania zaległości z opłatami z tytułu czynszu najmu należy: a) reagować już po pierwszym sygnale pojawienia się zaległości (rozmowa z najemcą),

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?5? Poz. 711 ?

b) proponować pomoc w staraniu się o dodatek mieszkaniowy, c) niezwłocznie wypowiedzieć umowę najmu, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, gdy wszelkie działania zawiodą, d) egzekwować należności oraz kierować wnioski o eksmisję.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4371

  uchwała nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2012 ? 2017?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5713

  uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012 - 2017?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375

  uchwała nr XXI/172/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na lata 2012 ? 2017

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego

 • zarządzenie nr 63/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2012 roku.

 • uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012r.

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.