Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 712
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 712 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku WPROWADZENIE ?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę? (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt). Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku? zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, przebywa ok. 65 psów. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1) niekontrolowane rozmnażanie, 2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 3) ucieczki zwierząt, 4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też: 1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie prowadzone przez firmę VET- AGRO SERWIS, z którym gmina ma podpisaną umowę, czipuje wszystkie trafiające tam bezdomne zwierzęta ? do końca 2011r. w ten sposób oznakowano 151szt. zwierząt (psów), 2) Gmina ze środków własnych w latach 2008 i 2009, realizowała program czipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, w ramach programu zaczipowano 1.904szt. psów, 3) dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzone są do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcenie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno ? informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stworzyć warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Strzelce Krajeńskie finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenia tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez zapewnienie karmy w celu dokarmiania kotów. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 712 ?

ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających po opiekę Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie województwa lubuskiego. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Strzelce Krajeńskie; 2) burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Strzelec Krajeńskich; 3) Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ? komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich; 4) schronisku ? należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie prowadzone przez firmę VET ? AGRO SERWIS z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka; 5) wyłapywaniu zwierząt ? należy przez to rozumieć wyłapywanie zwierząt przez firmę MÓJ PIES Szkolenie Psów Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak ul. Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie; 6) opiekunie społecznym ? należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie; 7) zwierzętach bezdomnych ? należy przez to rozumieć, zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 8) zwierzętach domowych ? należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 9) kotach wolno żyjących ? należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 10) właścicielu ? należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Strzelce Krajeńskie, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale; 11) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zmianami); 12) Programie? należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku. § 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich. 2. Realizatorami Programu są: 1) Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, 2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie prowadzone przez firmę VET ? AGRO SERWIS przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, 3) firma MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie, 4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 5) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązków właścicieli zwierząt domowych wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz uchwały Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 marca 2007r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach, 6) placówki oświatowo-wychowawcze, mające siedzibę na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?4? Poz. 712 ?

§ 3. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie. Rozdział 2 CEL I ZADANIA PROGRAMU § 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastracje zwierząt domowych w szczególności psów i kotów; 2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie; 3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie; 4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 5) odławianie bezdomnych zwierząt; 6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 7) edukacja mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie w zakresie opieki nad zwierzętami. Rozdział 3 ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT § 5. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów realizuje schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska, w ramach umowy zawartej ze schroniskiem. Rozdział 4 OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT § 6.


Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 2) Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów, do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach: a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują teren Gminy, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców w ilości maksymalnie 1szt. zwierząt rocznie, b) zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w § 6 pkt 2 lit. b, wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do Programu, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu . Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie oraz nie posiadają zaległości z tytułu uiszczenia podatku od posiadania psa. Koszty szczepienia psa ponosi właściciel zwierzęcia, d) właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b Programu, e) Gmina dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie faktury wystawionej przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczeń, o których mowa w § 6 pkt 2 lit. c Programu; 3) Gmina, w tym Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poprzez wydawanie opiekunom społecznym kotów wolno żyjących, skierowań stanowiących załącznik Nr 2 do Programu na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina podpisała umowę.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?5? Poz. 712 ?

Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz opieki weterynaryjnej po zabiegu; 4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizacje zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy. Rozdział 5 OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI § 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie realizują: 1) Schronisko prowadzone przez firmę VET ? AGRO SERWIS przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, poprzez zapewnienie bezterminowej opieki do czasu adopcji, wyłapanym i przekazanym do schroniska psom. Każdorazowe przekazanie psów do schroniska, winno zostać udokumentowane w wykazie zwierząt przebywających w schronisku; 2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, należącego do Pana Dariusza Sosińskiego Bronowice 10, 66-500 Strzelce Krajeńskie, jako gospodarstwa zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; 3) Gmina poprzez wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przez uprawniony podmiot ? firmę MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie, z którym została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. § 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 1) Gmina, w tym Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poprzez: a) zakup i wydawanie karmy, społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy złożyli deklarację opiekuna społecznego, wzór stanowi załącznik Nr 3 do Programu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt (załącznik Nr 2 do Programu), w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. § 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 2) Gmina, w tym Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, w tym m.


in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. § 10. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie realizują: 1) wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie powierzone uprawnionemu podmiotowi, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Podmiot po wyłapaniu zwierzęcia sprawdza, czy bezdomne zwierzę domowe (pies) ma wszczepiony identyfikator, umożliwiający ustalenie tożsamości właściciela zwierzęcia. W przypadku, gdy uda się ustalić właściciela, zwierzę oddawane jest właścicielowi, a w przypadku braku identyfikatora, przekazywane jest do Schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Zwierzęta ranne przekazywane są do zakładu leczniczego, z którym Gmina podpisała umowę; 2) bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 7 pkt 2 Programu;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?6? Poz. 712 ?

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie wyłapywania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Wyłapane zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska. § 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują: 1) Gmina poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy, w związku z interwencjami podejmowanymi w wyniku zdarzeń drogowych przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich; 2) podmiot, z którym podpisano umowę w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w celu przewiezienia zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do zakładu leczniczego dla zwierząt. § 12. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, po stwierdzeniu faktu, że zwierzęta są ślepe: 1) w schronisku; 2) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, tj. Gabinecie Weterynaryjnym Eugeniusz Węgrzyn z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 4, z którym Gmina ma zawartą umowę, której przedmiotem jest finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt w szczególności psów i kotów bezdomnych lub posiadających właścicieli (na podstawie skierowania stanowiącego załącznik Nr 2 do Programu), na poniższych zasadach: a) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie i wypełnili oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 4 do Programu, b) wynagrodzenie w wysokości 100% za zabiegi usypiania ślepych miotów psów i kotów bezdomnych i posiadających właścicieli, Gmina zapłaci bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie faktury wystawionej przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczeń wskazanych w § 12 pkt 2 lit. a Programu. 3) usypiane zwierzęta należy traktować w sposób humanitarny i nie powodujący u nich stresu lub udręczeń. § 13. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia chorych bezdomnych zwierząt, gdy ich stan zdrowia po zbadaniu w zakładzie leczniczym nie gwarantuje poprawy. Rozdział 6 EDUKACJA MIESZKAŃCÓW § 14. Edukacja mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie w ramach Programu w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie przez: 1) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem; 2) zachęcanie nauczycieli (przedszkoli, szkół) do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje, promowanie prawidłowych zachowań w stosunku do zwierząt; 3) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami poza rządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia; 4) współprace z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 5) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych, działań określonych niniejszym programem; 6) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?7? Poz. 712 ?

Rozdział 7 FINANSOWANIE PROGRAMU § 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy na rok 2012, a ich szczegółowy podział zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik Nr 5 do Programu. § 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?8? Poz. 712 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?9? Poz. 712 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 10 ? Poz. 712 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 11 ? Poz. 712 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 12 ? Poz. 712 ?




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego

 • zarządzenie nr 63/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2012 roku.

 • uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.