Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzepin w 2012 roku ".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Rzepinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 725
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 725 ?

9) odławianie bezdomnych zwierząt. § 5. Realizacja zadań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 3 ? 8 powierzona zostaje schronisku dla zwierząt w miejscowości Glinno 115 D, 64-300 Nowy Tomyśl ? Hotel Dla Zwierząt Ośrodek Szkolenia Paweł Brzozowski, z którym to schroniskiem Gmina podpisała odpowiednią umowę. § 6. Zadanie, o którym mowa w § 4 pkt 9 realizowane jest w sposób jak niżej: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy odbywa się w sposób ciągły w zależności od potrzeb, 2) za organizację wyłapywania zwierząt odpowiada Burmistrz Rzepina, 3) Burmistrz może w drodze umowy powierzyć wyłapywanie zwierząt prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, 4) wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały, 5) zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca lub służby porządkowe w celu niedopuszczenia do pozostawania zwierzęcia bez opieki, swobodnego przemieszczania się i stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 6) uprawniony podmiot, wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 7) uprawniony podmiot, wyłapujący bezdomne zwierzęta, zobowiązany jest do stosowania urządzeń i środków nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodujących cierpień zwierzęcia, 8) wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt w Glinnie, 9) w przypadku zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazywało podejrzenie o wściekliznę, umieszczenie w schronisku lub lecznicy dla zwierząt w celu obowiązkowej obserwacji będzie zależało od możliwości organizacyjnych w danym momencie schroniska, 10) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o: a) o terminie wyłapywania bezdomnych zwierząt, b) granicach terenu, na którym wyłapywane będą zwierzęta bezdomne, c) adresie schroniska dla zwierząt, d) podmiocie wykonującym wyłapywanie, 11) złapane zwierzę zostanie wydane osobie potrafiącej udowodnić swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu, przetrzymywania i niezbędnego leczenia zwierzęcia. § 7. 1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe, między innymi poprzez promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia. 2. Narzędziem edukacyjnym mogą być broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności jak i informacje na stronie internetowej zamieszczane w porozumieniu lub przez prowadzącego schronisko. 3. Nakłanianie do prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt ma na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia. 4. Kampania winna być skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych, między innymi przez pogadanki w placówkach oświatowych.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 725 ?

§ 8. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie budżetu na rok 2012 w wysokości 10.000,- złotych. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 10. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Robert Łukaszewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 18/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Pawski Ług".

 • zarządzenie nr 17/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Rybojady".

 • zarządzenie nr 16/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki".

 • zarządzenie nr 15/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Radowice".

 • zarządzenie nr 14/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Młodno".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.