Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

aneks nr Or. 0118-2/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia Nr 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Starosta Oleski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 30 pozycja: 534
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS Nr Or. 0118-2/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. do porozumienia Nr 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego

zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno § 1. Na podstawie § 9, w związku z § 2 porozumienia Nr 2/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno, strony porozumienia wprowadzają zmianę do treści załącznika nr 3, stanowiących integralną część porozumienia w ten sposób, że: W załączniku nr 3 pkt 2 do porozumienia dotychczasową roczną wysokość stawki ryczałtowej w kwocie 12,00 zł /1ha, określoną aneksem z dnia 10 marca 2008 r. zastępuje się kwotą 13,00 zł/1ha i ma ona zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009 r. § 2. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. § 3. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przyjmujący Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Edward Rosół Powierzający Starosta Jan Kus

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr Or. 0118-1/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia Nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Wieluń

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr Or. 0118-3/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia Nr 3/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr Or. 0118-4/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia Nr 4/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr Or. 0118-5/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia nr 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr Or. 031.2.2011 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2011 r. do porozumienia nr 2/2006 z dnia 22-02-2006r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Okres zatrudnienia zleceniobiorcy a PIT-8B

  Jak prawidłowo wykazać okres w PIT-8B, jeśli zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenie w okresie od 16.01.2006 do 27.01.2006, a rachunek wystawił dnia 31.01.2006 oraz (...)

 • Termin zgłoszenia zaprzestania działalności

  Osoba fizyczna prowadzi działalność i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z dniem 30.11. likwiduje działalność. Do 25 grudnia zostanie złożona deklaracja (...)

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Wyrok sądu karnego a naliczanie odsetek

  Wyrok sądu brzmi „na mocy art. 72 § 1 k.p.k. orzeka od oskarżonego K.M. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na moją rzecz (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr Or. 0118-1/2009 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2009r. do porozumienia Nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Wieluń

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 kwietnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 67/09 Wojewody Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Praszce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.