Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-05-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 35 pozycja: 640
Hasła:porozumienia pozostałe

POROZUMIENIE zawarte dnia 25 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego Dębowa" w roku 2009 na podstawie uchwały Nr XXII/251/2004 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu ?Dębowa" przez Gminę Kędzierzyn - Koźle oraz Gminę Reńska Wieś pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle reprezentowaną przez: Wiesława Fąfarę - Prezydenta Miasta a Gminą Reńska Wieś reprezentowaną przez: Mariana Wojciechowskiego - Wójta Gminy. § 1. Mając na uwadze dalszą eksploatację kąpieliska wodnego ?Dębowa", Gmina Kędzierzyn - Koźle i Gmina Reńska Wieś postanawiają wspólnie ponosić koszty utrzymania kąpieliska w roku 2009. § 2. Ustala się następujący podział zadań, które Gminy zobowiązują się zrealizować w 2009 r.: Gmina Reńska Wieś zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) związanych z: - wywozem śmieci z terenu kąpieliska wodnego ?Dębowa", w tym również śmieci zebranych na plażach strzeżonych, - utrzymaniem czystości na całym akwenie z wyłączeniem plaż strzeżonych. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych i rekreacji ruchowej na terenie akwenu ?Dębowa" poprzez zakup sprzętu ratunkowego, zakup paliwa do sprzętu pływającego, zakup materiałów do remontu sprzętu, zabezpieczenie finansowe obsługi ratowniczej na akwenie oraz prowadzenie prac porządkowych. § 3. W Gminie Kędzierzyn-Koźle środki na ww. zadanie zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/422/098 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009. § 4. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji tego zadania wymagają formy pisemnej. § 5. Porozumienie obowiązuje na okres jednego roku budżetowego, tj. 2009 r. § 6. Gmina Kędzierzyn - Koźle zobowiązana jest do opublikowania porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Za Gminę Kędzierzyn ? Koźle Prezydent Miasta Wiesław Fąfara . Za Gminę Reńska Wieś Wójt Gminy Reńska Wieś Marian Wojciechowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/53/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"".

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w sprawie zakupu służb patrolowych w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  decyzja nr OWR-4210-20/2009/9078/VII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Pokój

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr 173/XXIX/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.