Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwala nr XLIII/444/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-10-26
Organ wydający:Rada Miejska w Grodkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 1367
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XLIII/444/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie wprowadza się zmiany polegające na tym, że w tabeli, w kolumnie "Granice okręgu": 1) w okręgu wyborczym nr 8 wyraz ?Wójtowie? zastępuje się wyrazem ?Wójtowice?, 2) w okręgu wyborczym nr 10 wyraz "Wojnowniczki" zastępuje się wyrazem "Wojnowiczki". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. § 3. Uchwałę ogłosza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 5 lipca 2010 r.


Przewodniczący Rady inż. Karol Grzybowski

Id: VBPMY-MDHAP-MUFGK-JRNLY-HZTVC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodkowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta Grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwala nr XLIII/445/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/404/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwala nr XLIII/438/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwala nr XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwala nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIX/412/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do REGULAMINU KORZYSTANIA Z PARKÓW NA TERENIE GŁUCHOŁAZ .

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/192/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cisek lub jego jednostkom podległym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.