Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-16
Organ wydający:Rada Miejska w Ozimku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 131 pozycja: 1500
Hasła:ulice,place,ronda mosty

UCHWAŁA NR LI / 477 / 10 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. ) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: § 1. Skreśla się wymienioną w § 1 pkt 1 uchwały Nr L / 463/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku działkę nr 488. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Wiesbach

Id: TXNRI-IOISV-SMCJP-ELSSL-QHMIQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr L/463/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.73.1222

  uchwała nr XXX/260/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w sołectwie Męcikał

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

zamów dokument

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LVI/325/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LIV/310/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVIII/461/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LXIII/704/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.