Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-04-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójt Gminy Reńska Wieś
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 44 pozycja: 605
Hasła:porozumienia pozostałe

60 5

POROZUMIENIE zawarte dnia 15 marca 2010 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn ? Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2010

na podstawie uchwały Nr XXII/251/2004 Rady Miasta Kędzierzyn ? Koźle z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu ?Dębowa? przez Gminę Kędzierzyn ? Koźle oraz Gminę Reńska Wieś pomiędzy Gminą Kędzierzyn ? Koźle reprezentowaną przez: Wiesława Fąfarę - Prezydenta Miasta a Gminą Reńska Wieś reprezentowaną przez: Mariana Wojciechowskiego - Wójta Gminy § 1. Mając na uwadze dalszą eksploatację kąpieliska wodnego ?Dębowa?, Gmina Kędzierzyn ? Koźle i Gmina Reńska Wieś postanawiają wspólnie ponosić koszty utrzymania kąpieliska w roku 2010. § 2. Ustala się następujący podział zadań, które Gminy zobowiązują się zrealizować w 2010 r.: Gmina Reńska Wieś zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy) związanych z: - wywozem śmieci z terenu kąpieliska wodnego ?Dębowa?, w tym również śmieci zebranych na plażach strzeżonych, - utrzymaniem czystości na całym akwenie z wyłączeniem plaż strzeżonych. Gmina Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych i rekreacji ruchowej na terenie akwenu ?Dębowa? poprzez zakup sprzętu ratunkowego, zakup paliwa do sprzętu pływającego, zakup materiałów do remontu sprzętu, zabezpieczenie finansowe obsługi ratowniczej na akwenie oraz prowadzenie prac porządkowych i utrzymania czystości. § 3. W Gminie Kędzierzyn-Koźle środki na ww. zadanie zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Nr XLIX/579/09 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010. § 4. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji tego zadania wymagają formy pisemnej. § 5. Porozumienie obowiązuje na okres jednego roku budżetowego, tj. 2010 r. § 6. Gmina Kędzierzyn ? Koźle zobowiązana jest do opublikowania porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Za Gminę Kędzierzyn ? Koźle Prezydent Miasta Wiesław Fąfara Za Gminę Reńska Wieś Wójt Gminy Reńska Wieś Marin Wojciechowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/53/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"".

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie realizacji zadania Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1/2010 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010r. do porozumienia Nr R.U.DIG?0812?31?8/09 zawartego w dniu 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji inwestycji pn.: ?Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 13/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji rezerwatu przyrody ?Śmiechowice?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 11/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Nad Białką?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Srebrne Źródła?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.