Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

aneks nr 1 do porozumienia z dnia 4 maraca 2009 r. Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-06-02
Organ wydający:Wojewoda Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 60 pozycja: 812
Hasła:aneksy do porozumień

15

ANEKS NR 1 do porozumienia z dnia 4 marca 2009 r. zawarty w dniu 6 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu pomiędzy: Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1) Starosta Oleski Jan Kus 2) Wicestarosta Oleski Stanisław Belka na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/133/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o następującej treści: § 1. W porozumieniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 19, poz. 320), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wynosi 9.288,72 zł.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?Dotacja, o której mowa w ust. 2, będzie przekazywana co miesiąc transzami w wysokości 50 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na rachunek Powiatu Oleskiego w Banku PKO BP S.A. Oddział w Opolu nr 29 1020 3668 0000 0015 6729 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca?, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: ?Powiat Oleski jest zobowiązany, zgodnie z treścią art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.?, d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: ?W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 7 i 8, że dotacja została w całości lub w części wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi w wysokości określonej decyzją OWKZ, na wskazany rachunek, na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?, e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: ?W sprawach finansowych nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).?; 2) § 5 porozumienia otrzymuje brzmienie: ?1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą


ze stron, dokonanego w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających finansowanie realizacji zadań objętych porozumieniem, Wojewoda Opolski może je wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 3. W przypadku działań odnoszących się do zadań wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, wykonywanych niezgodnie z prawem bądź kryteriami celowości, rzetelności i gospodarności, Wojewoda Opolski może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. 4. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie.?. § 2. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Powierzający Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński Przejmujący Starosta Jan Kus Wicestarosta Stanisław Belka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Starosty Oleskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/389/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVII/287/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010r. zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVI/693/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.