Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Zębowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 17 pozycja: 224
Hasła:ochrona przeciwpożarowa

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej/Dz.U.z 2009 r. Nr178, poz.1380 z późn.zm./, oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy Zębowice uchwala, co nastepuje : § 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w nastepujacej wysokości : 1. 14,00 zł. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 2. 1,00 zł. za każdą godzinę udziału w szkoleniu § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 roku oraz uchwała Nr III/24/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice Gabriela Buczek

Id: WTSMD-MIQXZ-FDMGG-CUGJP-MNJPV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1991

  uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. W sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/152/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008r. o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2010.618.4950

  uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XII/74/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Puchaczów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 • DZ. URZ. 2010.50.356

  uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostępnej prowadzonej przez PKS w Brzegu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.