Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-11
Organ wydający:Wojewoda Opolski; Zarząd Powiatu Nyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 48 pozycja: 624
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku pomiędzy:

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim , działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i w zw. z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), a Powiatem Nyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1) Starosta Nyski Adam Fujarczuk 2) Wicestarosta Nyski Czesław Biłobran na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/197/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o następującej treści: § 1. W § 4 porozumienia z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Op. nr 101, poz. 2395), zmienionego aneksem nr 1 z dnia 18 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 64 poz. 854), ust. 2 otrzymuje brzmienie : ? 2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wynosi 19.550,88 zł? § 2. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


Id: MRKRQ-IDUPL-ZIQFE-UQTLX-NOJWZ. Podpisany

Strona 1

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POWIERZAJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Starosta Nyski Adam Fujarczuk

Wicestarosta Nyski Czesław Biłobran

Id: MRKRQ-IDUPL-ZIQFE-UQTLX-NOJWZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Starosty Oleskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 do porozumienia z dnia 4 maraca 2009 r. Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 62/11 Wojewody Opolskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.