Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Oleskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-07
Organ wydający:Starosta Oleski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 779
Hasła:niepełnosprawni

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 STAROSTY OLESKIEGO z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 44 b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),


zarządza się , co następuje:

§ 1. 1. Informuje się o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 2. Kandydatem może być przedstawiciel działających na terenie Powiatu Oleskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego ( powiatu i gmin). Organizacje i organy mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu. 3. Zgłoszenie kandydata następuje w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 4. Zgłoszenia kandydata należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie przy ul. Konopnickiej 8 osobiście lub za pośrednictwem poczty, przy czym ostateczny termin zgłoszenia upływa o godz. 15:00, trzydziestego dnia od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 2. Członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w liczbie 5 osób powołuje Starosta Oleski, w terminie 30 dni od daty upływu terminu określonego w §1 ust.3. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Oleski Jan Kus

Id: AEEHF-PJLSJ-IIWHZ-JWOMI-OGDAH. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Oleskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

1. Nazwa podmiotu dokonującego zgłoszenia: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Siedziba podmiotu zgłaszającego kandydata: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 3. Przedmiot działalności podmiotu dokonującego zgłoszenia: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4. Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 5. Uzasadnienie wniosku: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

???????????? miejscowość, data

????????????......... podpis/y osob/y uprawnionej/ych

Id: AEEHF-PJLSJ-IIWHZ-JWOMI-OGDAH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2011r. o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

 • DZ. URZ. 2012.866

  ogłoszenie Starosty Chojnickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. 2011.257.2089

  ogłoszenie nr 1 Starosty Miechowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Łęczyńskiego z dnia 4 lipca 2011r. o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej

zamów dokument

Porady prawne

 • Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

  W jaki sposób doprowadzić do poprawności i zgodności z prawem nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie jest zatrudniony (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Konkurs na stanowisko urzędnicze

  Osoba pełniąca w samorządowym zakładzie budżetowym stanowisko kierownicze odchodzi na emeryturę. Po jednym dniu przerwy ma być ponownie przyjęta. Czy w związku z (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 38/VI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.