Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

aneks Nr 2 Starosty Oleskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-07
Organ wydający:Starosta Oleski; Wojewoda Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 780
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku pomiędzy:

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim , działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i w zw. z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1) Starosta Oleski Jan Kus 2) Wicestarosta Oleski Stanisław Belka na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/133/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o następującej treści: § 1. W § 4 porozumienia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 19, poz. 320), zmienionego aneksem nr 1 z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 60 poz. 812), ust. 2 otrzymuje brzmienie : ? 2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.775,44 zł? § 2. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


Id: QAUBZ-ECAZN-MJEVB-IWLZG-POYPW. Podpisany

Strona 1

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POWIERZAJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Wicestarosta mgr inż. Stanisław Belka

Starosta mgr Jan Kus

Id: QAUBZ-ECAZN-MJEVB-IWLZG-POYPW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 do porozumienia z dnia 4 maraca 2009 r. Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Oleskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 38/VI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.