Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr XII/165/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-19
Organ wydający:Rada Miasta Opola
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1192
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XII/165/11 RADY MIASTA OPOLA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 1, art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13) ? po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Opola, Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: § 1. 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg gminnych następujących ulic, położonych na terenie miasta Opola: 1) Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej o nr 103729O, na całej długości, 2) Kazimierza Przerwy - Tetmajera o nr 103731O, na całej długości, 3) Juliana Przybosia o nr 103729O, na całej długości, 4) Witolda Wojtkiewicza o nr 103733O, na całej długości, 5) Melchiora Wańkowicza o nr 103720O, na działce nr 43 z karty mapy 8 - obręb Grudzice, 6) Jerzego Szaniawskiegoo o nr 103725O, na działce nr 122 z karty mapy 8 - obręb Grudzice. 2. Ustala się nowy przebieg następujących dróg gminnych, na terenie miasta Opola: 1) Nr 103720O: ul. Melchiora Wańkowicza, na długości 88 m (działka nr 53 z karty mapy 8 - obręb Grudzice), 2) Nr 103725O: ul. Jana Adamka - ul. Jerzego Szaniawskiego, na długości 74 m (działka nr 99 z karty mapy 8 - obręb Grudzice), 3) Nr 103729O: ul. Stanisława Witkiewicza, 4) Nr 103731O: ul. Leopolda Staffa, 5) Nr 103733O: ul. Jarosława Iwaszkiewicza.


Id: VHRSM-VFACL-TBCQF-IENIH-LNMJL. Podpisany

Strona 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Roman Ciasnocha

Id: VHRSM-VFACL-TBCQF-IENIH-LNMJL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4375

  uchwała nr 372/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: Pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.278

  uchwała nr XLIII/524/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/866/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/372/09 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.