Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-26
Organ wydający:Wójt Gminy Jemielnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 96 pozycja: 1204
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 24/11 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) - zarządzam co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP Jemielnica, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) informację o stanie mienia komunalnego gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.


Wójt Gminy Jemielnica Joachim Jelito

Id: UQEEJ-JTHYJ-EEQJW-AJLNK-IDPRS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24.11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24.11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik3.pdf Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24.11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r.

Id: UQEEJ-JTHYJ-EEQJW-AJLNK-IDPRS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4344

  zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr nr 39 / 2011 Wójta Gminy Bierawa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr III/8/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  decyzja Nr OWR-4210-34/2011/73/XII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.