Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XX/197/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Dobrzeń Wielki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1003
Hasła:ulice,place,ronda,mosty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

12:23

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: § 1.1. W uchwale Nr XV/107/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2007 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy ?Kasztanowa? w Czarnowąsach zmianie ulega pkt 2 ? załącznik graficzny. 2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały, na której rozszerzono przebieg ulicy, zachowując dotychczasowe oznaczenie numeracji działek ewidencyjnych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1003

Załącznik do Uchwały Nr XX/197/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  komunikat Marszałka Województwa Opolskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3751

  uchwała nr 466/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 3921 z dn. 26.07.2007 r.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5543

  uchwała nr 533/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) w granicach dz. ozn. nr ew. 350/3

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/53/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.3548

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26.02. 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/196/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/121/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXVII/401/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.