Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Gogolinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1008
Hasła:sport,inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

12:22

w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 128, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się regulamin korzystania z plenerowych urządzeń siłowych, zlokalizowanych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach, o następującej treści: ?Regulamin korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na placu spotkań wiejskich w Górażdżach 1. Administratorem plenerowych urządzeń siłowych na placu spotkań wiejskich w Górażdżach jest Urząd Miejski w Gogolinie, zwany dalej ?administratorem?. 2. Osoba ćwicząca jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii lekarza, co do własnego stanu zdrowia i możliwości wykonywania ćwiczeń siłowych. 3. Każdorazowo przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń siłowych (czy są sprawne i odpowiednio zabezpieczone). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić administratorowi pod numer telefonu 77 40 76 800. 4. Na każdym z urządzeń może przebywać 1 osoba. 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i urządzeń siłowych zgodnie z ich przeznaczeniem. 6. W czasie wykonywania ćwiczeń należy zwracać uwagę na inne osoby ćwiczące pod względem wzajemnego bezpieczeństwa. 7. Zabrania się wnoszenia na teren z urządzeniami siłowymi alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Przebywanie na terenie z urządzeniami siłowymi osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione. 8. Na terenie z urządzeniami siłowymi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 9. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie z urządzeniami siłowymi innym użytkownikom, będą usuwane z terenu z urządzeniami siłowymi przez upoważnione osoby?.


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1008

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach usytuowanych na terenie placu spotkań wiejskiego w Górażdżach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1375

  uchwała nr VI/20 /11 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Przemęt.

 • DZ. URZ. 2010.186.1750

  uchwała nr XLVI/28/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Jędrzejowie

 • DZ. URZ. 2010.186.1753

  uchwała nr XLVI/31/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Świrnie

zamów dokument

Porady prawne

 • Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

  Kamienica należy do 6 współwłaścicieli. Znajduje się w niej 8 lokali wydzielonych. Rozumiem, że klatka schodowa oraz poszczególne inne części kamienicy zaznaczone (...)

 • Żądanie zwrotu nieruchomości zasiedzianej

  W roku 1990 kupiłem dom, który był wybudowany w 1938 r. przez Żydów. Po wojnie państwo jako mienie poniemieckie przywłaszczyło sobie własność i użytkowało do (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

  Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o zakazie montowania płotów, pergoli na terenie ogródka przynależnego do lokalu usytuowanego na parterze, kierując się względami (...)

 • Transport gotówki do banku

  Czy są jakieś przepisy regulujące obowiązek korzystania z usług ochrony mienia podczas transportu gotówki z firmy do banku przez kasjerkę. Czy są może jakieś ograniczenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/198/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic orazliczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/197/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.