Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XVI/125/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rady Gminy w Wilkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1014
Hasła:pomoc materialna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

12:21

o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206), Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34, poz. 918 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 2334) wprowadza się następujące zmiany: § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2.1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w dalszej treści zwany wnioskiem składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie. 2. Druk wniosku stanowi załącznik do uchwały?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kowalczyk


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1014

Załącznik do Uchwały Nr XVI/125/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1014
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/123/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 ? 2015

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowoszowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wojciechowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świerczu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.