Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-08
Organ wydający:Rada Miejska w Nysie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1123
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 1123

UCHWAŁA NR XXI/346/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/519/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski, po stwierdzeniu, że plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXV/531/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r., Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: DZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania planu § 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski, zwany dalej planem, obejmuje obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) plan ? należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 2) linia rozgraniczająca ? należy przez to rozumieć linię oddzielającą poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ? należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i określoną w niniejszej uchwale dla danego terenu, której nie może przekroczyć żaden element budynku;


14:00:11

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1123

dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynku na trwale związane z konstrukcją i funkcją budynku nie związane z gruntem, zlokalizowane powyżej parteru, na szerokości nie większej niż 1/3 szerokości elewacji frontowej oraz nie więcej niż 1,5 metra przed nieprzekraczalną linią zabudowy; 4) szerokość elewacji frontowej ? należy przez to rozumieć całkowitą szerokość widoku elewacji od strony frontu działki; 5) przeznaczenie terenu ? należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie; 6) przeznaczenie podstawowe terenu ? należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu; 7) przeznaczenie uzupełniające terenu ? należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu; 8) zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, agroturystycznych oraz w gospodarstwach leśnych; 9) powierzchnia zabudowy działki ? należy przez to rozumieć rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni utwardzonych, b) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, c) powierzchni elementów drugorzędnych, takich jak: schody zewnętrzne, daszki, markizy, występy dachowe, oświetlenie zewnętrzne; 10) urządzenia towarzyszące ? należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym; 11) usługi podstawowe ? należy przez to rozumieć usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli oraz obsługi samochodów i motocykli; 12) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej ? należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi i ponad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne; 13) uchwała ? niniejsza uchwała. § 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 3) symbole terenów; 4) obowiązujące linie zabudowy;

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1123

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 6) przeznaczenia terenów; 7) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków; 8) stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków. § 7. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie będące obowiązującymi ustaleniami planu, mają charakter informacyjny. § 8. Na terenie objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%. § 9. Ustala się następujące przeznaczenia terenów: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej ? którą tworzy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy szeregowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? M; 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej którą tworzy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w rozumieniu przepisów odrębnych) wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? MN; 3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? którą tworzy budynek wielorodzinny (w rozumieniu przepisów odrębnych) lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? MW; 4) tereny usług sportu i rekreacji ? które tworzą obiekty i urządzenia związane z kulturą fizyczną i wypoczynkiem: takie jak hale sportowe, stadiony, boiska, baseny wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? US; 5) tereny usług ? które tworzą obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m2, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? U; 6) tereny usług publicznych ?które tworzą obiekty i urządzenia przeznaczone do wykonywania funkcji usługowych w dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności świątynie, domy parafialne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? UP; 7) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług - które tworzą obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług, transportu i logistyki oraz składów i magazynów, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? PU; 8) tereny zieleni ? którą tworzą zaplanowane i urządzone zespoły zieleni o charakterze reprezentacyjnym, rekreacyjnym lub ochronnym, takie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni izolacyjnej, wraz z urządzeniami towarzyszącym oznaczone symbolem ? Z; 9) tereny infrastruktury technicznej ? elektroenergetyka - którą tworzą obiekty oraz urządzenia służące wytwarzaniu i przesyłowi energii elektrycznej, takie jak stacje transformatorowe, rozdzielnie itp.


wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oznaczone symbolem ? E; 10) tereny dróg publicznych (w rozumieniu przepisów odrębnych), oznaczone symbolem: a) KD-Z ? dla dróg zbiorczych, b) KD-L ? dla dróg lokalnych, c) KD-D ? dla dróg dojazdowych; 11) tereny dróg wewnętrznych przez co rozumie się tereny dróg niezaliczanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, służące obsłudze wydzielonego terenu i posiadające podłączenie do drogi publicznej oznaczone symbolem KDW; 12) tereny wód powierzchniowych śródlądowych przez co rozumie się wody powierzchniowe śródlądowe stojące lub płynące, takie jak: cieki naturalne, kanały, źródła, jeziora i inne zbiorniki wodne oznaczone symbolem ? WS.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1123

Rozdział 2 Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy § 10. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu; 2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urządzeniami budowlanymi do 30 m. § 11. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się: 1) lokalizację urządzeń budowlanych; 2) wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10 m. § 12. Na obszarze objętym planem obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków gospodarczych lub garażowych. § 13. Dla istniejących obiektów i budynków oraz ich części, które posiadają inne niż ustalone w planie wskaźniki zabudowy, liczbę kondygnacji, wysokość, geometrię dachu, linię zabudowy dopuszcza się: 1) remont lub rozbiórkę; 2) zmianę sposobu użytkowania; 3) rozbudowę lub nadbudowę, zgodnie z przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały; 4) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. § 14. Dopuszcza się sytuowanie reklam na terenach przeznaczonych pod zabudowę w formie: 1) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 metry; 2) tablic, neonów i ekranów o powierzchni nie większej niż 8 metrów w obrysie zewnętrznym. Rozdział 3 Ustalenia w zakresie ochrony środowiska § 15. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące ustalenia: 1) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) zakazuje się realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej, dróg publicznych, łączności publicznej, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej; 3) obowiązuje nakaz zapewnienia nawierzchni utwardzonych i szczelnych na terenach, na których może dojść do zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi; 4) obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z Decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLSgwI 053/17/74 z dnia 1974 r, ustanawiającej strefę ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia; 5) obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenie wynikającego z położenia obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ?Subzbiornik 338 Paczków ? Niemodlin, stanowiącego obszar wysokiej ochrony wód podziemnych oraz obszar ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej; 6) obowiązuję nakaz pozostawienia bez zabudowy, pasa o szerokości 5 metrów (licząc od górnej krawędzi cieku) po obu stronach wszystkich naturalnych i sztucznych cieków wodnych, w celu umożliwienia zarządcom cieków wykonywania robót konserwacyjnych cieków; 7) obowiązują normy zawarte w przepisach odrębnych kwalifikujące tereny pod względem akustycznym: a) tereny oznaczone symbolem M jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) tereny oznaczone symbolem MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c) tereny oznaczone symbolem MW jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1123

d) tereny oznaczone jako MN/U jako tereny mieszkaniowo-usługowe. Rozdział 4 Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej § 16.1. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia: 1) dostawa wody z sieci wodociągowej; 2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; 3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej; 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych; 5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 6) obowiązuje nakaz stosowania do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych, paliw stałych o niskim zasiarczeniu oraz innych spełniających normy zawarte w przepisach odrębnych; 7) obowiązuje nakaz lokalizowania nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających ulic z zastrzeżeniem ust.


2 pkt 3. 2. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się: 1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 2) lokalizowanie indywidualnych zbiorników na gaz płynny; 3) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 7 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń. 3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują następujące ustalenia: 1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja; 2) urządzenie minimum dwóch miejsc postojowych na każdy budynek mieszkalny wliczając w to garaż dla budynków w zabudowie jednorodzinnej; 3) urządzenie minimum dwóch miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w zabudowie wielorodzinnej; 4) urządzenie nie mniej niż 5 miejsc postojowych na 500 m? powierzchni użytkowej budynku, nie mniej niż 2 miejsca postojowe, dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów, a także usług oraz powierzchni przeznaczonych pod produkcję, składy i magazyny a także usługi. Rozdział 5 Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków § 17.1. W obrębie archiwalnych stanowisk archeologicznych oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje uzgodnienie wszelkich inwestycji wymagających prac ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 2. W niniejszym uzgodnieniu określona zostanie konieczność prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego lub podjęcia ratowniczych badań archeologicznych, na które to prace należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. DZIAŁ II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE Rozdział 1 Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej § 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M ustala się:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1123

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 25% powierzchni zabudowy działki, w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym, b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) kształtowanie budynków ? jako wolno stojące lub bliźniacze; 2) wysokość budynku nie większa niż 12 m; 3) zakaz stosowania od frontu działki dachów asymetrycznych i lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa powierzchni połaci dachu; 4) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym 25° i nie większym niż 45°; 5) nakaz pokrycia dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 1) budynek garażowy lub gospodarczy wolno stojący, o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m?, wysokości nie większej niż 6 m, o geometrii dachu i pokryciu jak w ustaleniach dla budynku mieszkalnego; 2) dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 25° nie większej niż 80°; 3) dachy płaskie; 4) dla terenu 1M dachy symetryczne, wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym 25°; 5) dla terenu 4 M kształtowanie budynków jako wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej. 6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 1) dla działki w zabudowie wolno stojącej: a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1200 m?, b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 10 m; 2) dla działki w zabudowie bliźniaczej: a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 600 m?, b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 8 m. 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°; 7. Ustalenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne. § 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1123

2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 25% powierzchni zabudowy działki w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym, b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) kształtowanie budynków ? jako wolno stojące lub bliźniacze; 2) wysokość budynku nie mniejsza niż 8 m i nie większa niż 12 m; 3) zakaz stosowania od frontu działki dachów asymetrycznych i lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa powierzchni połaci dachu; 4) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci nie mniejszym 25° i nie większym niż 45°; 5) nakaz pokrycia dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 1) na działce budowlanej budynek garażowy lub gospodarczy wolnostojący, o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m?, wysokości nie większej niż 6 m, o geometrii dachu i pokryciu jak w ustaleniach dla budynku mieszkalnego; 2) dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 25° nie większej niż 80°; 3) dachy płaskie. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej. 6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 1) dla działki w zabudowie wolno stojącej: a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1200 m?, b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 22 m; 2) dla działki w zabudowie bliźniaczej: a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 600 m?, b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 18 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°. 7. Ustalenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne. § 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MW ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi podstawowe, zajmujące do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lokalizowane w parterze lub do 25% powierzchni zabudowy działki w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym, b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1123

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) kształtowanie budynków ? jako wolno stojące; 2) wysokość budynku: do 10 m; 3) zakaz stosowania: a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic, b) dachów asymetrycznych i lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu od frontu działki, c) sidingu; 4) nakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci do 45?; 5) nakaz pokrycia dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje dla działki w zabudowie wolno stojącej: 1) minimalna powierzchnia działki 1500 m?; 2) minimalna szerokość frontu działki 30 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°; 6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne. Rozdział 2 Ustalenia terenów usług § 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług; 2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) kształtowanie budynków ? jako wolno stojące lub bliźniacze; 2) wysokość budynku: od 2.

5 m do 10 m; 3) zakaz stosowania: a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic, b) od frontu działki dachów asymetrycznych i lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu, c) sidingu; 4) nakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci do 45?. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się dachy płaskie. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki;

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1123

2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 1) dla działki w zabudowie wolno stojącej: a) minimalna powierzchnia działki 1500 m?, b) minimalna szerokość frontu działki 30 m; 2) dla działki w zabudowie bliźniaczej: a) minimalna powierzchnia działki 800 m?, b) minimalna szerokość frontu działki 25 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°; 6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne. 7. Na terenie 2U w zakresie zasad ochrony środowiska dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. § 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1US ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji; 2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) wysokość budynku: do 12 m; 2) zakaz stosowania: a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic, b) sidingu; 3) nakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci do 45?. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 1) dachy mansardowe o nachyleniu połaci od 25° do 80°; 2) dachy płaskie i łukowe. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki. 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej. 6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 1) minimalna powierzchnia działki 2800 m?; 2) minimalna szerokość frontu działki 35 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°; 7. Ustalenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1123

§ 23.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UP ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług publicznych; 2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje zakaz stosowania: 1) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic; 2) sidingu. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy kubaturowej. 4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. Rozdział 3 Ustalenia terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów § 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1PU, 2PU, 3PU ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług; 2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) wysokość budynku: do 12 m; 2) dachy o nachyleniu połaci do 45?. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się dachy płaskie i łukowe. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki. 5. Na terenach, o którym mowa w ust.

1, w zakresie ochrony środowiska dopuszcza się przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 6. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 1) powierzchnia działki od 2500 m?; 2) szerokość frontu działki od 45 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°; 7. Ustalenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne. Rozdział 4 Ustalenia dla terenów zieleni § 25.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni; 2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz wprowadzania roślin z gatunków inwazyjnych oraz zakaz budowy budynków.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1123

Rozdział 5 Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych § 26.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) obowiązuje zakaz budowy budynków; 2) dopuszcza się budowle i urządzenia wodne. Rozdział 6 Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej § 27.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E, ustala się przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej ? elektroenergetyka. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje: 1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 150 m?; 2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 10 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°. Rozdział 7 Ustalenia dla terenów komunikacji § 28.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2 KD-Z ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy zbiorczej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; 2) nakaz stosowania elementów technicznego wyposażenia drogi. 3. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 29.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-L ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; 2) nakaz stosowania elementów technicznego wyposażenia drogi. 3. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 30.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; 2) nakaz stosowania elementów technicznego wyposażenia drogi. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną. 4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 12 ?

Poz. 1123

§ 31.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW ustala się przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; 2) nakaz stosowania elementów technicznego wyposażenia drogi. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną. DZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE § 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. § 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 13 ?

Poz. 1123

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 14 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 15 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 16 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 17 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 18 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 19 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 20 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 21 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 22 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 23 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 24 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 25 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 26 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 27 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 28 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 29 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 30 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 31 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 32 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 33 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 34 ?

Poz. 1123

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 35 ?

Poz. 1123

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski Ze względu na brak uwag podlegających rozstrzygnięciu Rada Miejska w Nysie nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 36 ?

Poz. 1123

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co następuje: § 1.1) Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i docelowo budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg publicznych; 2) Prognozowany koszt realizacji ww. inwestycji należących do zadań własnych gminy.

Nazwa zadania

Wykup dróg wewnętrznych: Koszty opracowania dokumentacji Koszt budowy dróg Koszty uzbrojenia terenu Razem a) środki własne gminy, b) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej,

Koszt w tys. zł

570 200 3119 5218 9107

§ 2.1) ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą:

c) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, d) kredyt bankowy, e) emisja obligacji komunalnych; 2) ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w pkt 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. § 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Nysy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXVI/359/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.3417

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Leszczydół Nowiny

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/386/08 Rady Miejskiej Nysy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w zakresie obejmującym część miasta Nysy w rejonie ulicy J. Piłsudskiego i Podolskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3481

  uchwała nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości: Tulewo, Tulewo Górne i Rybno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1329

  uchwała nr XIX/140/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów w miejscowościach: Deskurów, Lucynów Duży, Fidest

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice- Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. wsprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIII/312/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.