Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-08
Organ wydający:Rada Miejska w Nysie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1124
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 1124

UCHWAŁA NR XXI/347/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), oraz uchwały Nr XLV/673/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/881/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą XXXVII/567/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. § 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie, składa się z: 1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego w niniejszej uchwale; 2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


13:59:52

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1124

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się na terenie 22aMW(U) nieprzekraczalne linie zabudowy; 2) zmienia się warunki zabudowy dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22a.MW(U). § 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są: 1) szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 2) zmiana stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonego w planie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oraz określonych w planie: 1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 4) ustaleń dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; 5) zasad i warunków podziału nieruchomości; 6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 7) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. 3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. § 5.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica terenu objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 2) linie rozgraniczające tereny; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny. § 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: - wskaźniku intensywności zabudowy -należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni terenu. DZIAŁ II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE § 7. W uchwale Nr LIV/881/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa, w zakresie obejmującym część miasta Nysa w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Placu Jana Kilińskiego w Nysie wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą XXXVII/567/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w § 5 ust. 23 otrzymuje brzmienie: ?23. Dla terenu 22aMW(U) o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i dopuszczalnym dla usług ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1124

1) nakazuje się: a) dla istniejącej zabudowy zakres ochrony konserwatorskiej wg § 7 ust. 5; b) utrzymanie wysokości istniejącej zabudowy; c) przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,4 do 0,8; d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających; e) zabezpieczenie miejsc postojowych na samochody osobowe w liczbie odpowiadającej ilości mieszkań w zabudowie wielorodzinnej oraz miejsca postojowe dla usług w ilości nie mniejszej niż 4; f) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się: a) rozbudowę istniejącej zabudowy; b) budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; c) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.?. § 8. W uchwale nr LIV/881/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa, w zakresie obejmującym część miasta Nysa w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Placu Jana Kilińskiego w Nysie w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4) dla terenu oznaczonego symbolem 22MN(U) ustala się stawkę procentową w wysokości 15%, a dla terenu 22aMW(U) ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.?. DZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE § 9.


Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa, w zakresie obejmującym część miasta Nysa w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Placu Jana Kilińskiego w Nysie uchwalonego Uchwałą Nr LIV/881/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą XXXVII/567/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w części objętej niniejszą zmianą planu. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1124

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1124

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co następuje: 1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie, nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy. 2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą miejscowego planu odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1124

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXVII/567/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXVI/360/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXVI/359/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXVI/357/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja oraz wsi Biała Nyska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3089

  uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego ?Centrum Północ? przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. ( z późn. zm.), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego ?Centrum Północ? przyjętego Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice- Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. wsprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.