Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Pawłowiczki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1167
Hasła:Karta Nauczyciela

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 1167

UCHWAŁA NR XVII/102/12 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) bazowym wymiarze godzin ? należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar godzin zajęć w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz wymiar określony przez Gminę Pawłowiczki na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela bez zniżek, według którego nauczyciel realizuje najwięcej zajęć w odniesieniu do jego tygodniowego wymiaru zajęć; 2) nauczycielu ? należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, przedszkolu, zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowiczki. § 2. Obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin jest bazowy wymiar godzin. § 3.1. W celu obliczenia liczby godzin realizowanych według bazowego wymiaru nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć należy każdą godzinę przeliczyć na godziny bazowego wymiaru godzin za pomocą przelicznika wyznaczonego przez podzielenie jego bazowego wymiaru godzin przez obowiązkowy wymiar godzin realizowanych zajęć i zsumować otrzymane wyniki cząstkowe, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Nauczycielowi, który realizuje dwa różne tygodniowe wymiary godzin w równych częściach za wymiar bazowy przyjmuje się niższy wymiar godzin. 3. Do celów obliczeniowych stosuje się zasadę zaokrąglenia sumy, o której mowa w ust. 1, do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.


14:48:49

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1167

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą od 1 września 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1992

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.543

  uchwała nr XXVII/212/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1345

  uchwała nr XXX/201/2010 Rady Gminy Krempna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krempna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5809

  uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.121.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-97/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/164/10 Rady Gminy Jaświły o określeniu rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/125/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ? Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIII/308/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.