Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Wołczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1169
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 1169

UCHWAŁA NR XXII/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami1), Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: § 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym planowana działalność; 2) posiadać zaplecze biurowe i techniczne w postaci bazy transportowej, wraz z odpowiednimi miejscami postojowymi umożliwiającymi wykonanie zabiegów sanitarno-porządkowych; 3) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), umożliwiający opróżnienie zbiornika bezodpływowego uwzględniający specyfikę ukształtowania terenu, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 4) posiadać aktualną umowę, na podstawie której ma prawo do odprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej należącej do innego podmiotu lub posiadać własną stację zlewną. 2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 1) zaświadczenie o wpisie do w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; 2) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze biurowe;


14:48:26

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1169

3) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdami przeznaczonymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych; 4) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa. § 3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy, przy zachowaniu warunków niepowodujących zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców oraz przy zachowaniu warunków sanitarno-higienicznych. § 4.1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach. 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska określonych w zezwoleniu. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. § 6. Traci moc Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady Waldemar Antkowiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2184

  uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5879

  uchwała nr XV/31/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.1191

  uchwała nr XXXIV/512/10 Rady Gminy Dębica z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Szambo na działce letniskowej

  Właściciel działki rekraacyjnej otrzymał z gminy pismo o treści: "Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 - o utrzumaniu czystości w gminie - (Dz.U.Nr 132 poz.622) art.5 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/125/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.