Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. do porozumienia Nr AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1174
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 1174

ANEKS NR 1 z dnia 13 czerwca 2012 r. do porozumienia NR AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012 zawarty pomiędzy: Powiatem Krapkowickim 47 ? 303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego występują: Starosta Krapkowicki - Pan Maciej Sonik Wicestarosta Krapkowicki - Pani Sabina Gorzkulla - Kotzot - zwanym dalej Dotującym a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach 47-300 Krapkowice ul. Sądowa 25, reprezentowaną przez podinspektora Arkadiusza Biedę - Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach - zwanego dalej Dotowanym § 1. § 5 ust. 1 porozumienia Nr AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie: ?Środki określone w § 1 zostaną przelane jednorazowo na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji nr 07 1130 1219 0026 3116 5620 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Opole w terminie do 21 czerwca 2012 r.?. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. § 3. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego zgodnie z art. 13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). § 4. Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik podinspektor Arkadiusz Bieda Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla - Kotzot Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach


14:12:33
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr AO.3153.4.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 3/BF/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 lipca 2011 r. do Porozumienia w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 39/BF/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr AO.3153.4.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr GKM-I.6621.58.17.2011 Starosty Oleskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160803_4 Olesno-Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  decyzja Nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. do porozumienia nr 1/11 z dnia 04.05.2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.