Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Wojewoda Opolski; Zarząd Powiatu Oleskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1182
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 1182

ANEKS NR 4 do porozumienia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu zawarty w dniu 12 czerwca 2012 roku pomiędzy: Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i w zw. z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1) Starosta Oleski Jan Kus 2) Wicestarosta Oleski Stanisław Belka Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/133/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o następującej treści: § 1. W porozumieniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 19, poz. 320) zmienionego aneksami: nr 1 z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 60, poz. 812), nr 2 z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 59, poz. 780) i nr 3 z dnia 8 maja 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 799), na podstawie § 4 ust. 3 oraz § 6 porozumienia, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1: a) w ust. 1: - dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu: ?1) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyłączeniem pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków;?,


13:48:42

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1182

- dotychczasowe punkty od 1 do 9 oznacza się odpowiednio jako punkty od 2 do 10, - pkt 4 (po zmianie numeracji) otrzymuje brzmienie: ? 4) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ (art. 38 ust. 1, art. 39);?, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.): 1) uzgadnianie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2) z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.?; 2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 10.744,56 zł?. § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego aneksu traci moc aneks nr 3 do porozumienia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 8 maja 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 799). § 3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POWIERZAJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Starosta Jan Kus

Wicestarosta Stanisław Belka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Starosty Oleskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 do porozumienia z dnia 4 maraca 2009 r. Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr AO.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Kluczbork z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu gminy Kluczbork, wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kluczbork za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. do porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 4/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 3/12 Starosty Opolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.