Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomośći za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Gogolinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 462
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 462

UCHWAŁA NR XVI/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 223, 1458; Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281), oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 i nr 180, poz. 1495; Dz. U. z 2006 r. nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92, poz. 753, nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 r. nr 47, poz. 278; Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 106, poz. 622, nr 152, poz. 152, poz. 897, nr 171, poz. 1016, nr 230, poz. 1373), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: § 1.1. Ustala się następujące górne granice stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 1) nieczystości stałe za 1 m3 - odpady segregowane 2) pojemnik 65 l - odpady segregowane 3) pojemnik 110 l 13,52 zł, 7,99 zł, - odpady niesegregowane 11,98 zł; - odpady segregowane 4) pojemnik 120 l 14,75 zł, 122,92 zł, - odpady niesegregowane 184,38 zł;


- odpady niesegregowane 20,28 zł; - odpady segregowane

- odpady niesegregowane 22,13 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?2? Poz. 462 ?

5) pojemnik

240 l 27,50 zł,

- odpady segregowane 6) pojemnik 1100 l

- odpady niesegregowane 41,25 zł; - odpady segregowane 7) pojemnik KP-7 357,41 zł, 78,60 zł,

- odpady niesegregowane 117,90 zł; - odpady segregowane

- odpady niesegregowane 536,12 zł. 2. Do stawek, określonych w ust. l, dolicza się obowiązujący podatek VAT. § 2. Ustala się górną granicę stawki za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości płynnych w wysokości 18,05 zł/1m3, do której dolicza się obowiązujący podatek VAT. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. § 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr V/26/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIX/238/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1058

  uchwała Nr XII/147/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.