Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Opolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 471
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 471

UCHWAŁA NR XIV/177/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 458 216 374 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 342 719 165 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 115 497 209 zł - jak w załączniku nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 456 915 997 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 295 248 472 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 161 667 525 zł - jak w załączniku nr 2. § 3. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 24 131 623 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 25 432 000 zł - jak w załączniku nr 3. § 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami w wysokości 47 792 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 1 144 823 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 377 700 zł oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 300 377 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. 2. Ustala się emisję obligacji w wysokości 9 100 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?2? Poz. 471 ?

3. Ustala się spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 21 432 000 zł w tym: - z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości 32 000 zł, - z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości 3 500 000 zł, - z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości 3 000 000 zł, - z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości 2 650 000 zł, - z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości 3 000 000 zł, - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości 5 400 000 zł, - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości 3 850 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 6. Wydatki budżetu Województwa obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w wysokości 117 362 116 zł - jak w załączniku nr 7. § 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 222 690 zł, w tym rezerwę ogólną na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł. § 8. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 042 000 zł - jak w załączniku nr 8. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 34 100 000, w tym: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25 000 000 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 9 100 000 zł. § 10.1. Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat zobowiązań Województwa. 2. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 25 000 000 zł w 2012 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości 9 100 000 zł w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. 4. Upoważnia się Zarząd Województwa do udzielania z budżetu województwa krótkoterminowych pożyczek w 2012 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadających osobowość prawną do wysokości 4 000 000 zł, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. 5. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 11.1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. 2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych i wydatków na dotacje. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?3? Poz. 471 ?

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Sejmiku Bogusław Wierdak

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?4? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?5? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?6? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?7? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?8? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?9? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 10 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 11 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 12 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 13 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 14 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 15 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 16 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 17 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 18 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 19 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 20 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 21 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 22 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 23 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 24 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 25 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 26 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 27 ? Poz. 471 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 28 ? Poz. 471 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIX/18/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego ?Czysty Region? na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV.67.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.