Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Pawłowiczki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 627
Hasła:pomniki i tablice

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 627

UCHWAŁA NR XV/87/12 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241 z 2011 r. Nr 40, poz. 230) - Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: § 1.1. Rada Gminy Pawłowiczki wyraża zgodę na ustawienie tablicy upamiętniającej postać Pana Franciszka Jonientz ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka, na terenie zieleni urządzonej na parkingu przy planem kościelnym będącym własnością Gminy Pawłowiczki. Na tablicy o wym. 150 x 100 cm zostanie umieszczony napis o następującej treści: FRANCISZEK JONIENTZ Urodzony w roku 1888 ? wywieziony do Rosji w 1945 roku. Ostatni właściciel ?Rzeczyc?. Sponsor przebudowy Naszego Kościoła w 1936 roku. W dole pod ryciną dawnego zamku napis: ?Mnie stąd zabrali, ale duch mój pozostał". 2. Projekt tablicy oraz mapa z projektowanym miejscem ustawienia tablicy stanowią załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 627

Załącznik do Uchwały Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. Projekt tablicy oraz mapa z projektowanym miejscem ustawienia tablicy

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 627
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4684

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5599

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie, oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1742

  uchwała nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2012

  uchwała nr XX/451/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Plac Bernarda Poloka"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX.58.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-10-11(6)/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła i w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/297/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Pakosławice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/90/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 marca 2012 r. Zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 ? 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.