Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Staw Nowokuźnicki?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 629
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 629

ZARZĄDZENIE NR 12/12 Public key: REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 2012-04-27 Data: z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Staw Nowokuźnicki? Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 z oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337), zarządza się, co następuje: § 1.1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Staw Nowokuźnicki", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzchni 28,91 ha, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 220 k.m. 2 obrębu Nowa Kuźnia, położony w gminie Prószków, w powiecie opolskim w województwie opolskim. 2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia. § 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych stanowiska roślin wodnych, a w szczególności kotewki orzecha wodnego Trapa natans, oraz dla ochrony ptactwa. § 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako florystyczny (Fl). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: florystycznego (PFl) i podtypu: roślin zielnych i krzewinek (rzk). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: wodny (EW) i podtypu: jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm). § 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. § 5. Traci moc rozporządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. Nr 0151/P/9/08 w sprawie rezerwatu przyrody ?Staw Nowokuźnicki? (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 729). § 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Alicja Majewska


Elektronicznie podpisany przez:

2012.04.27 12:44:40

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJ

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 629

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1756

  zarządzenie nr 3/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Czarci Staw?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1755

  zarządzenie nr 2/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Czarci Staw?

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Piskorzeniec"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  zarządzenie nr 44 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Jezioro Martwe?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  zarządzenie nr 45 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Zielony Mechacz?

zamów dokument

Porady prawne

 • Legalizacja budowy stawu hodowlanego

  Rolnik wybudował staw na gruncie rolnym celem hodowli ryb, bez powiadamiania stosownych urzędów. Powierzchnia stawu wynosi 35 arów. Po interwencji sąsiadów, rolnik dostał (...)

 • Brak wymogu zezwolenia na usunięcie drzewa

  W przypadku jakich drzew, nie wymagane jest zezwolenie na ich usunięcie, wymagane ustawą o ochronie przyrody?

 • Prawo własności stawu na nieruchomości gruntowej

  Jak przedstawia się kwestia własności stawu znajdującego się na prywatnej nieruchomości?

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Drzewa na działce

  Zamierzam kupić działkę budowlaną wcześniej występując o decyzję o warunkach zabudowy. Na działce znajduje się kilka krzewów i drzewek, które chciałbym wyciąć.Czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-10-11(6)/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła i w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/297/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.