Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

porozumienie Nr 13 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Wojewoda Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 630
Hasła:porozumienia Wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 630

POROZUMIENIE NR 13 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zawarte pomiędzy: 1. Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, zwanym dalej ?Powierzającym? a 2. Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, Henrykiem Wróblem, działającym w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki, zwanym dalej ?Przyjmującym? Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.1), art. 8 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.3) oraz Uchwały Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie przejęcia przez Gminę zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy, zostaje zawarte Porozumienie o następującej treści: § 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje nieodpłatnie do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm. 3) dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy, a w szczególności: 1) konserwacji i remontów grobów i cmentarzy wojennych; 2) pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych; 3) współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków; 4) prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy. § 2.1. Prawidłowość realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem, podlega kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 2. Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych Porozumieniem zadań w imieniu Wojewody sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1041.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 630

3. Kontrola prawidłowości wykonania powierzonego zadania, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej przez Gminę lub wizytacji grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. 4. Gmina obowiązana jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonego zadania. 5. W ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie przysługują uprawnienia do: 1) wydawania zaleceń pokontrolnych; 2) wydawania wiążących wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych Porozumieniem. 6. Przyjmujący zobowiązuje się do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania niezwłocznie po jego wykonaniu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. § 3.1. Porozumienie zawarte jest na czas określony do 31 grudnia 2012 r. 2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Powierzającemu przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku: 1) nie respektowania zaleceń pokontrolnych lub wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem; 2) nie wywiązywania się przez Przyjmującego z obowiązku terminowego realizowania ustalonych prac. 4. Rozwiązanie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 5. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 6 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 8 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.12

  porozumienie nr 11 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 10 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.72.11

  porozumienie nr 9 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

  Dwa miesiące temu uiściłem opłatę na kolejne 20 lat za miejsce pod grobem rodziców moich znajomych, którzy przebywają na stałe za granicą. W międzyczasie jednak (...)

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Likwidacja nagrobka a opłata za miejsce

  Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym jeżeli zapomiałem wnieść stosowną opłatę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Staw Nowokuźnicki?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-10-11(6)/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła i w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.