Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-22
Organ wydający:Rada Gminy Rudniki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 753
Hasła:przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Rudniki uchwala: § 1. W uchwale nr V/36/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki wprowadza się następujące zmiany: - § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. § 3. Traci moc uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Rudniki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4722

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grębków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3339

  uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.480

  uchwała nr XIII/105/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków

zamów dokument

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dyrektor przedszkola ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jednak zaistniała taka sytuacja, że zmuszony jest prowadzić (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/153/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/151/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkownia, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.