Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-30
Organ wydający:Wojewoda Opolski; Zarząd Powiatu Oleskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 799
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 799

ANEKS NR 3 do porozumienia z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 8 maja 2012 roku pomiędzy: Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i w zw. z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1) Starosta Oleski Jan Kus 2) Wicestarosta Oleski Stanisław Belka na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/133/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o następującej treści: § 1. W porozumieniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Op. Nr 19, poz. 320) zmienionego aneksami: nr 1 z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Op. Nr 60, poz. 812) i nr 2 z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Op. Nr 59, poz. 780), na podstawie § 4 ust. 3 oraz § 6 porozumienia, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1: a) w ust. 1: - dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu: ?1) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), z włączeniem pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków;?;


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 799

- dotychczasowe punkty od 1 do 9 oznacza się odpowiednio jako punkty od 2 do 10, - pkt 4 (po zmianie numeracji) otrzymuje brzmienie: ? 4) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ (art. 38 ust. 1, art. 39)?; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.): 1) uzgadnianie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2) z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.?; 2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 10.744,56 zł?. § 2. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. § 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powierzający Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Przejmujący Starosta Jan Kus

Wicestarosta Stanisław Belka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Starosty Oleskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Nyskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 do porozumienia z dnia 4 maraca 2009 r. Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 5 im. Antoniego Mariana Plamitzera w Kędzierzynie - Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.