Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

Tytuł:

uchwała nr XXXI/126/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-13
Organ wydający:Rada Gminy Trzcianne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 200 pozycja: 2204
Hasła:Statuty

Uchwała Nr XXXI/126/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 220, poz. 1431, Nr 92, poz. 753), a także art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817) uchwala się, co następuje: § 1.  W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/87/04 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 163, poz. 2171), zmienionej uchwałą Nr XXII/112/05 z dnia 16 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 46, poz. 635), uchwałą Nr XXVIII/139/05 z dnia 3 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2744), uchwałą Nr XX/80/08 z dnia 16 września 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 234, poz. 2413) i uchwałą Nr XXIII/96/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 8, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 6 ust.1 po lit. r dodaje się lit. s ? t w brzmieniu: ?s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.?; 2) w § 7:  a) uchyla się pkt 1, b) po pkt. 8 dodaje się pkt 9 ? 11 w brzmieniu: ?9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a? 10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,  a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 11) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.?. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy Roman Klepadło

ID: NGXYPQ. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.69

  uchwała nr XXIII/96/08 Rady Gminy Trzcianne z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1545

  uchwała nr XVIII/73/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XX/141/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XX/140/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Wyszkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XX/139/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr 177/XXXIV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr 175/XXXIV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 września 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Grajewo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.