Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

Tytuł:

uchwała nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Nurzec-Stacja
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1250
Hasła:Regulaminy

UCHWAŁA NR XXV/146/10 RADY GMINY NURZEC-STACJA z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 172, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" usytuowanego w Nurcu-Satcji, przy ulicy Żerczyckiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Zenon Podbielski

Id: WQWPE-QYGMS-IZJIG-EPHBD-FZZJD. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16 kwietnia 2010 r. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" usytuowanego w Nurcu-Satcji, przy ulicy Żerczyckiej § 1. Kompleks boisk jest własnością Gminy Nurzec-Stacja, zarządzany przez Wójta Gminy. § 2. Przed przystąpieniem do korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji ?ORLIK 2012? każdy uczestnik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem organizacyjnym. § 3. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w okresach: 1. od 1 kwietnia do 30 października każdego roku : a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego poniedziałek ? piątek w godz. 800 - 1400 , b) dla wszystkich chętnych poniedziałek - piątek godz. 1600 - 2100 , sobota, niedziela godz. 1100 - 2100 , 2. od 1 listopada do 31 marca każdego roku: a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 800 - 1400 , b) dla wszystkich chętnych poniedziałek - piątek godz. 1400 - 1800 , sobota, niedziela godz. 1100 - 1800 , c) dopuszcza się inny czas pracy boisk w uzgodnieniu z zarządzającym. § 4. Nie wprowadza się odpłatności za korzystanie z obiektu, poza przypadkiem wyrównania wyrządzonych szkód. § 5. Nad prawidłowym korzystaniem z płyt boisk, urządzeń sportowych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego czuwa trener ? animator, zatrudniony przez Zarządzającego lub nauczyciel wychowania fizycznego w przypadku zajęć prowadzonych przez szkoły. § 6. Z boisk mogą korzystać: młodzież, osoby dorosłe, szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, zorganizowane grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, grupy zorganizowane pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody trenera. § 7. Książkę rezerwacji boisk w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy prowadzi trener. § 8. Początek i koniec zajęć osoba odpowiedzialna za grupę ćwiczącą zgłasza trenerowi środowiskowemu. § 9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej, miękkiej podeszwie. § 10. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom. § 11. Osoby korzystające z boisk: 1. są zobowiązane do zachowania czystości i porządku; 2. ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe zniszczenia w trakcie korzystania z boisk. § 12. Na terenie zespołu boisk zabrania się: 1. przebywania po zapadnięciu zmroku na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia, z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych pod nadzorem osoby dorosłej, 2. zabrania się używania na terenie boisk butów piłkarskich na metalowych, ceramicznych lub gumowych korkach oraz kolców, 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 4. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania i zanieczyszczania płyty boisk, szczególnie gumą do żucia; 5. zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, metalowych oraz innych łatwo tłukących się,

Id: WQWPE-QYGMS-IZJIG-EPHBD-FZZJD. Podpisany Strona 1

6. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., 7. przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających, 8. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe; 9. wprowadzania zwierząt; 10. zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z boisk oraz używania słów wulgarnych. § 13. Nie przestrzeganie powyższych zapisów regulaminu może spowodować przerwania zajęć i wyproszenie pojedynczych uczestników korzystających z boiska lub grupy przez trenera oraz brak możliwości rezerwacji boiska dla danej grupy w przyszłości. § 14. W przypadku naruszenia paragrafu 5 i 9 niniejszego regulaminu, trener może nakazać: 1. zmianę obuwia sportowego i stroju, 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 3. nakazać opuszczenie terenu boiska. § 15. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu . § 16. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk. Każdy korzystający z boisk winien osobiście zabezpieczyć przed kradzieżą, zniszczeniem rzeczy osobiste § 17. Trener może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk. § 18. Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia: 1. imprez sportowo-rekreacyjnych, 2. rozgrywek międzyszkolnych; 3. prac konserwacyjnych; 4. niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających użytkownikom lub nawierzchniom boisk. § 19. Przystąpienie przez zainteresowanych do zajęć sportowo - rekreacyjnych na niniejszych obiektach sportowych jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

Id: WQWPE-QYGMS-IZJIG-EPHBD-FZZJD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1470

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko-ORLIK 2012?? w Rosnowie i Boninie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2745

  uchwała nr IX/27/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012".

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXV/153/10 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XLII/190/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.