Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

Tytuł:

porozumienie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobrzyniewo Duże

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-30
Organ wydający:Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1254
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

POROZUMIENIE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobrzyniewo Duże zawarte pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą : 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 NIP: 5420304637 reprezentowaną  przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta a Gminą Dobrzyniewo Duże z siedzibą : 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 NIP: 9661844107 reprezentowaną  przez: Zenona Szypcio- Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, przy kontrasygnacie Doroty Rudnickiej - Dobrzyńskiej - Skarbnika Gminy § 1. Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2c w związku z ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązana jest do dokonywania refundacji dotacji udzielonej przez Gminę  Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują  na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. §   2 .  Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców.  § 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się dokonywać  do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 801500 1344 1213 4004 9745 0000 w wysokości kwoty stanowiącej równowartoś ć  75% ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Ostatniego dnia miesiąc a środki finansowe powinny znaleź ć  się  na koncie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. §   4 .  Nie dokonanie w terminie refundacji dotacji, o której mowa w § 3, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej. § 5. Gmina Białystok zobowiązuje się  informować  w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca Gminę  Dobrzyniewo Duże o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz o wysokości dotacji udzielonej na te dzieci, co będzie stanowiło podstawę do przekazania należnej kwoty. § 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2010 r. § 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  § 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Gminie Dobrzyniewo Duże. § 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Gmina Dobrzyniewo Duże, a jedno Gmina Białystok.


Wójt Gminy Zenon  Szypcio  
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.112.1

  porozumienie Burmistrza Choroszczy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.44.78

  porozumienie Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.33.59

  porozumienie Burmistrza Miasta Suraż z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Suraż

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.34.61

  porozumienie Wójta Gminy Korycin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Korycin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.33.59

  porozumienie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-69/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie okreslenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przynawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-68/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/229/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-66/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LX/246/10 Rady miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.