Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.267.3

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 24 października 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk Podlaski przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-11-02
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 267 pozycja: 3191
Hasła:Wybory: wyniki wyborów uzupełniających

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 24 października 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk Podlaski przeprowadzonych w dniu 23  października 2011 r.  Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików  województw  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  176,  poz.  1190  i z  2011  r.  Nr  34,  poz.  172)  Komisarz  Wyborczy  w Białymstoku  podaje  do  publicznej  wiadomości  wyniki  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Bielsk  Podlaski przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 r.  CZĘŚĆ I. Dane ogólne  1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.  2. Wybierano  1 radnego  spośród  2 kandydatów  zgłoszonych  na  2 listach  kandydatów  przez  2 komitety  wyborcze.  3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.  4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 468.  5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 163.  6. Liczba  kart  ważnych  (osób,  które  wzięły  udział  w wyborach)  wyniosła  163,  czyli  frekwencja  wyborcza  wyniosła 34,83%  7. Wybrano 1 radnego.  CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów  Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 2  1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.  2. Wybory odbyły się.  3. Głosowanie przeprowadzono.  4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 468.  5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 163.  6. Liczba  kart  ważnych  (osób,  które  wzięły  udział  w wyborach)  wyniosła  163,  czyli  frekwencja  wyborcza  wyniosła 34,83%.  7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2, co stanowi 1,23% ogólnej liczby głosów.  8. Liczba głosów ważnych wyniosła 161, co stanowi 98,77% ogólnej liczby głosów.  9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:  1) lista nr 1 KWW LESZKA KAMIŃSKIEGO 85  a) KAMIŃSKI Leszek 85  2) lista nr 2 KWW NASZE PODLASIE 76  a) ZAWADZKI Adam 76  10. Radnym został wybrany:  1) z listy nr 1 KWW LESZKA KAMIŃSKIEGO:  a) KAMIŃSKI Leszek? 


Id: UXHQL­WZSCI­QVUPC­UYRBW­FZGTM. Podpisany Strona 1

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.   

Komisarz Wyborczy  w Białymstoku  Bogdan Łaszkiewicz

Id: UXHQL­WZSCI­QVUPC­UYRBW­FZGTM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.26

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Surażu przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.99

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.48

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.133.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemiatycze przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6204

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2009r

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.267.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.126.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/41/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 36/7, 37/2, 37/7, 38/2, 38/3, 38/4 i 38/13, wraz z przyległymi drogami powiatową i gminną, położonych na gruntach wsi Popławce w gminie Kuźnica w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.267.3

  uchwała nr 53/640/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie określenia ?Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.267.3

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.267.3

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół  prowadzonych przez Gminę Krasnopol

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.267.3

  uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Klukowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.