Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.71

Tytuł:

aneks nr Nr 1 Burmistrza Supraśla z dnia 31 stycznia 2011r. do porozumienia nr 3/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl zawartego pomiędzy Gminą Białystok, a Gminą Supraśl

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-01
Organ wydający:Burmistrz Supraśla
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 712
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

ANEKS NR NR 1 z dnia 31 stycznia 2011 r. do Porozumienia nr 3/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl zawartego pomiędzy Gminą Białystok, a Gminą Supraśl zawarty pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej ? Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przejmującym? a Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl ul. Piłsudskiego 58 NIP 542 030 43 18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej- Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym? § 1. Strony zgodnie postanawiają, że §1 Porozumienia otrzymuje brzmienie: ?§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29  września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane  gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005r. w sprawie  powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących miejscowościach: Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Henrykowo, Zielona.?  § 2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  § 3. Wykonanie postanowień §2 powierza sie Przekazującemu.. § 4. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Supraśl. § 5. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. § 6. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 


Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski

Skarbnik Miasta mgr Stanisława Kozłowska

Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski

Skarbnik mgr Lucyna Majewska  

ID: TWGGJ-VXKRJ-NQVCH-WRLXN-RGXRT. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.103.1

  porozumienie nr 16/2010 Burmistrza Tykocina z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.136.1

  porozumienie nr 4/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  porozumienie nr 10/2009 Burmistrza Wasilkowa z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie nr 11/2011 Burmistrza Wasilkowa z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie nr 10/2011 Burmistrza Wasilkowa z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.71

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.71

  decyzja nr OLB?4210-35(17)/2010/2011/538/VII/AW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.18.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.