Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

Tytuł:

uchwała nr 6.29.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy Czyże
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 97 pozycja: 1125
Hasła:

UCHWAŁA NR 6.29.2011 RADY GMINY CZYŻE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Gminy postanawia: § 1. W uchwale Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej uchwałą Nr XXII/105/09 Rady Gminy Czyże z dnia 9 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ?w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony?, 2) § 1. 1. uchwały otrzymuje brzmienie: ?Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany oraz zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady Krystyna Gawryluk

Id: XBXRK-KBDEX-SYBLT-WXIPD-OSLKZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XVIII/89/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.11.10

  uchwała nr XVIII/90/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieeuchomości stanowiących pomoc de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.17.17

  uchwała nr XVIII/85/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.10.89

  zarządzenie nr 124/08 Wójta Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.17.17

  uchwała nr XVIII/87/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 25/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Przytulanka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.