Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1000

Tytuł:

porozumienie nr 5/2012 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Białegostoku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1000
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1000

POROZUMIENIE NR 5/2012 z dnia 13 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przejmującym?, a Gminą Czarna Białostocka z siedzibą ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, NIP: 966 059 14 37 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Czarnej Białostockiej Pana Tadeusza Matejko przy kontrasygnacie Bogusławy Marii Wojtulewicz - Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym?. § 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVIII/133/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czarna Białostocka zadań publicznych w zakresie oswiaty i wychowania Gminie Białystok, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz oddziałach przedszkolnych integracyjnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Czarna Białostocka. § 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o których mowa w § 1, wg wyboru rodziców (w miarę posiadanych miejsc), posiadających pisemną pozytywną opinię Przekazującego w przedmiocie zlecenia realizacji zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych Przejmującego. § 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, nr konta: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897: 1) kwotę 723 zł miesięcznie za pierwsze dziecko z rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, 2) kwotę 723 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 2 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, 3) kwotę 723 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 14 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 1000 ?

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, 4) kwotę 436 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola, punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia, 5) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 3 ust. 2 tej uchwały, 6) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 5 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 3 ust. 2 tej uchwały. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości. 3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty. § 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej. § 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego porozumienia. 2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia. § 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. § 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu. § 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Czarna Białostocka. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Burmistrz Gminy Tadeusz Matejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.108.1

  porozumienie nr 13/2009 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.1

  porozumienie nr 8/2011 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  porozumienie nr 9/2009 Burmistrza Wasilkowa z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.103.1

  porozumienie nr 16/2010 Burmistrza Tykocina z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.75.11

  porozumienie nr 5/2010 Burmistrza Wasilkowa z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

zamów dokument

Porady prawne

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Zadaniowy czas pracy - miejsce wykonywania pracy

  Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przebywać w siedzibie firmy w określonych godzinach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.999

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Lipska z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.998

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 16 marca 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Czarna Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.997

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Gminnej w Szumowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.996

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sokólskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.995

  uchwała nr XI/60/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.