Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1001

Tytuł:

uchwała nr XIII/54/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mały Płock

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Mały Płock
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1001
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1001

UCHWAŁA NR XIII/54/12 RADY GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mały Płock

Na podstawie art. 30 ust 1 pkt 5 art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Gminy Mały Płock w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock. § 3. Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała Nr V/28/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Regina Boryszewska


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/54/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 lutego 2012 r. Statut Gminy Mały Płock Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Uchwała określa: 1) ustrój Gminy Mały Płock, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy, 3) organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, 4) tryb pracy Wójta, 5) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Gminy, 6) zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej, 7) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich, 8) status pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mały Płock. § 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Mały Płock, 2) klubie ? należy przez to rozumieć klub radnych Rady Gminy Mały Płock, 3) komisji ? należy przez to rozumieć komisje stałe i doraźne do określonych zadań Rady Gminy, 4) Komisji Rewizyjnej ? należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mały Płock, 5) Przewodniczącym Rady ? należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Gminy Mały Płock, 6) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mały Płock, 7) radnych ? należy przez to rozumieć radnych Gminy Mały Płock, 8) Statucie ? należy przez to rozumieć Statut Gminy Mały Płock, 11) urzędzie ? należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Małym Płocku, 12) ustawie o samorządzie gminnym ? należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym 13) wiceprzewodniczących Rady ? należy przez to rozumieć wiceprzewodniczących Rady Gminy Mały Płock, 14) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mały Płock. Rozdział 2. Gmina § 3. 1. Gmina Mały Płock jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. 3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 4. Gmina posiada osobowość prawną, zaś jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 1001 ?

§ 4. 1. Gmina położona jest w województwie podlaskim, powiecie kolneńskim i obejmuje obszar o powierzchni 140 km2. 2. Terytorium Gminy obejmuje 27 sołectw. 3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Mały Płock. § 5. 1. Gmina posiada swój herb, flagę, flagę stolikową, baner oraz pieczęć. 2. Wzór herbu określa załącznik nr 1 do Statutu. 3. Wzór flagi określa załącznik nr 2 do Statutu. 4. Wzór flagi stolikowej określa załącznik nr 3 do Statutu. 5. Wzór baneru określa załącznik nr 4 do Statutu. 6. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 5 do Statutu. 7. Zasady używania herbu, flagi, bajeru i pieczęci określa Rada w odrębnej uchwale. § 6. 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. 2. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Szczegółowy ich wykaz określa ustawa o samorządzie gminnym. 3. Zakres działania Gminy określają: 1) ustawy i akty prawne wydawane w granicach upoważnień i ustaw; 2) porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 3) uchwały Rady podjęte w ramach rozstrzygniętych wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty. § 7. 1. Gmina wykonuje swoje działania poprzez: 1) działalność swych organów, 2) utworzone gminne jednostki organizacyjne, 3) działalność innych podmiotów - krajowych i zagranicznych, w tym organizacji pozarządowych, na podstawie zawartych z nimi umów, 4) jednostki pomocnicze, których zakres i zadania określa Rada w odrębnym statucie. 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego statutu. § 8. 1. Do wykonywania zadań własnych przekraczających możliwości realizacyjne gminy, może ona przystępować do związku gmin. 2. Wykonywanie zadań publicznych w drodze współdziałania gminnego. przekraczających możliwości gminy następuje

3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa oraz zlecone przez administrację rządową na podstawie zawartych porozumień z tymi jednostkami. Rozdział 3 Jednostki pomocnicze Gminy § 9. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa. 2. Wykaz jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 7. § 10. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Rady,


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 1001 ?

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ? w miarę możliwości- uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne , komunikacyjne i więzi społeczne. 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1. § 11. Uchwały, o jakich mowa w § 10 ust. 1 powinny określać w szczególności: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzibę władz, 4) nazwę jednostki pomocniczej. § 12. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. jest zebranie wiejskie, a wykonawczym

2. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 3. Organizację i zakres działania jednostki po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. § 13. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 2. Środki finansowe przeznaczone na działalność sołectwa określa każdorazowo w budżecie gminy Rada. 3. Obsługę finansowo ? księgową w zakresie dysponowania środkami finansowymi sołectwa prowadzi Urząd. § 14. 1. Rada może wyodrębnić w budżecie gminy środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. 2. O wyodrębnieniu w danym roku kalendarzowym funduszu sołeckiego rozstrzyga Rada w odrębnej uchwale. § 15. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Komisja Rewizyjna, która przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi. 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek. § 16. 1. Przewodniczący w sesjach Rady. organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć pomocniczej określa Rada odrębnym statutem,

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. W tym celu jest on każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady. 3. Przewodniczący organu wykonawczego może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu. 4. Rada ustala zasady na jakich sołtysom za uczestnictwo w sesjach będzie przysługiwać dieta.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 1001 ?

Rozdział 4 Funkcjonowanie Organów Gminy § 17. 1. Organami Gminy są: 1) Rada Gminy, 2) Wójt Gminy. 2. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 3. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady i jej komisji. § 18. 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów: 1) protokoły z sesji, 2) protokoły z posiedzenia komisji Rady, 3) uchwały Rady. 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 3. Dokumenty o których mowa w ust. 1 udostępnia się w urzędzie, w dniach i godzinach pracy urzędu. 4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub je kopiować wyłącznie w urzędzie i w obecności pracownika urzędu. Rozdział 5 Rada Gminy I. Organizacja wewnętrzna Rady § 19. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa odrębna ustawa. 4. W skład Rady wchodzi 15 radnych. § 20. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. § 21. 1. Rada obraduje na sesjach podejmując uchwały, a poza sesjami działa poprzez swoje komisje. 2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności. § 22. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. 2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: 1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady; 2) przygotowanie projektu porządku obrad sesji; 3) otwarcie sesji; 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji. 3. Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy. § 23. 1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona: 1) przewodniczącego rady;


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 1001 ?

2) dwóch wiceprzewodniczących; 3) komisję rewizyjną i jej przewodniczącego; 4) komisje stałe. 2. Wybór Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. § 24. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1) Rewizyjną, 2) Rolnictwa, Budżetu i Finansów, 3) Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych. 2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. § 25. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. § 26. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy: 1) przekazywanie radnym materiałów na obrady sesji; 2) zwołanie sesji; 3) przewodniczenie obradom; 4) zapewnienie porządku podczas obrad sesji; 5) przeprowadzenie głosowania nad projektami uchwał; 6) podpisywanie uchwał rady; 7) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 2. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, a w razie nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. § 27. 1. Przewodniczący Rady reprezentuje radę gminy na zewnątrz. 2. Przewodniczący Rady pełni w ramach swych funkcji dyżury w biurze rady w dniach i godzinach podanych do publicznej wiadomości. § 28. W przypadku odwołania z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady albo wygaśnięcia ich mandatów przed upływem kadencji, rada na najbliższej sesji wybiera radnych na wakujące stanowisko. § 29. 1. Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. 2. W razie potrzeby, Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. § 30. Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy do zakresu czynności którego należy obsługa Rady Gminy. II. Sesje Rady § 31. 1. Rada obraduje na sesjach podejmując uchwały w sprawach należących kompetencji określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz innymi przepisami prawa. do jej

2. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady. 4. Sesjami zwyczajnymi są sesje nie przewidziane w planie pracy rady, ale zwołane w zwykłym trybie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 1001 ?

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący Rady powiadamia radnych w skuteczny sposób. § 32. 1. Sesje zwoływane są również na wniosek wójta lub co najmniej ? ustawowego składu rady. 2. W takim przypadku Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. III. Przygotowanie sesji § 33. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad; 2) ustalenie terminu i miejsca obrad; 3) dostarczenie radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zawiadamia się radnych listownie lub w inny skuteczny sposób, najpóźniej w ciągu 7 dni przed sesją. 4. O sesji rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest do zawiadomienia na tych samych zasadach co radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 5. W razie niedotrzymania terminu, którym mowa w ust. 3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin posiedzenia. 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce obrad powinno być podane do publicznej wiadomości najpóźniej na 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty. § 34. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta, ustala listę gości zaproszonych na sesję. 2. W sesjach rady uczestniczą ? z głosem doradczym ? Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy. 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady. IV. Przebieg sesji § 35. 1. Obrady rady odbywają się w ramach jednej sesji. 2. Rada na wniosek przewodniczącego rady bądź radnego, może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole. § 36. Rada może rozpocząć swoje obrady w obecności co najmniej połowy swego składu. § 37. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone z Wiceprzewodniczących Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady. w ust. 1 wykonuje jeden

§ 38. 1. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły: ?Otwieram obrady ??.sesji Rady Gminy?. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady: 1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, 2) przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 1001 ?

3. Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę ustalonego porządku obrad, wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego Rady, przewodniczącego komisji, klubu radnych lub Wójta 4. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 2) sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady, 3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał, 4) interpelacje i zapytania radnych, 5) wnioski i oświadczenia radnych. § 39. 1. Interpelacje i zapytania kieruje za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. się odpowiednio do Wójta albo komisji rady,

2. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla Gminy. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami. 4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. § 40. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących aktualnych problemów Gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym. 2. Zapytania kierowane są do Wójta lub Przewodniczącego Rady pisemnie lub ustnie podczas sesji. 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź nie jest możliwa pytany udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. 41. 1. Przewodniczący Rady prowadzi i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad. 4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady. § 42. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji. 2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady. 4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji. § 43. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń. 2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących: 1) sprawdzenia quorum, 2) zmiany porządku obrad, 3) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 4) zakończenia wystąpień, 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 1001 ?

6) zarządzenia przerwy, 7) odesłania projektu uchwały do komisji, 8) przeliczenia głosów, 9) przestrzeganiu regulaminu obrad. § 44. 1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. § 45. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący formułę: ?Zamykam ????. sesję Rady Gminy?. Rady kończy sesję wypowiadając

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. § 46. 1. Dokumentowanie sesji prowadzone jest przez pracownika urzędu gminy do zakresu czynności którego należy obsługa Rady Gminy. 2. Z każdej sesji sporządza się protokół. § 47. 1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej przebieg. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół, 2) stwierdzenie prawomocności obrad, 3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 4) ustalony porządek obrad, 5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień, 6) przebieg głosowania i jego wyniki, 7) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokół dostępny jest w urzędzie oraz na każdej następnej sesji. 4. Protokół z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do czasu przyjęcia protokołu. 5. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. § 48. Wójt obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji. § 49. Publiczność oraz przedstawiciele środków przekazu obserwują przebieg sesji z wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady miejsc. § 50. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 1001 ?

V. Uchwały § 51. 1. Inicjatywę uchwałodawczą przysługuje komisjom rady, grupie radnych w składzie co najmniej 5 osób, klubom radnych oraz Wójtowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną, 3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały, 4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 5) określenie terminu wejścia w życie uchwały. 3. Rozpatrywanie projektu uchwały na sesji Rady obejmuje: 1) przedstawienie projektu uchwały, 2) przedstawienie Radzie opinii Komisji, 3) przeprowadzenie dyskusji i zgłoszenie poprawek, 4) głosowanie. § 52. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję. § 53. 1. Podjęte uchwały opatruje się numerami według następującej kolejności: 1) numer sesji od początku kadencji (liczba rzymska), 2) numer kolejny uchwały od początku kadencji (cyfra arabska), 3) dwie ostatnie cyfry roku (cyfra arabska), w którym uchwała została podjęta. 2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 3. Rejestr uchwał, interpelacji i wniosków radnych prowadzi obsługa Rady. § 54. 1. Wójt przedkłada wojewodzie uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 2. Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady objęte nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej Wójt jest obowiązany przedłożyć tej izbie w ciągu 7 dni od daty podjęcia. § 55. Urząd Gminy gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy Gminy. § 56. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni § 57. 1. W głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady. 4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji. § 58. Głosowanie imienne odbywa się poprzez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole, czy radny oddał głos ?za?, ?przeciw? czy ?wstrzymał się?. § 59. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. 2. Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 1001 ?

5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji. § 60. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddaję się wniosek najdalej idący. Rozstrzygnięcie sporu, który z wniosków jest najdalej idący należy do przewodniczącego obrad. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza głosowanie. § 61. 1. W przypadku, gdy oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o jego odrzucenie Rada w pierwszej kolejności głosuje o odrzucenie wniosku. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych części projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. Głosowanie za przyjęciem uchwały w całości, łącznie ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały przeprowadzane jest w ostatniej kolejności. § 62. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty został wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. 2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. VI. Komisje Rady § 63. 1. Rada w drodze uchwały ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając zakres ich działania oraz skład osobowy. 2. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności. 3. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący wybrany spośród członków komisji. 4. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych , klubów radnych. 5. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. § 64. 1. Do zadań komisji stałych należy: 1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady, 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 3) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady, 4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Wójta i inne komisje, 5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy, dotyczących działalności Rady i Wójta, 2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie. 3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. 4. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 12 ? Poz. 1001 ?

§ 65. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności: 1) ustala terminy i porządek posiedzeń, 2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów, 3) zwołuje posiedzenia komisji, 4) kieruje obradami komisji. 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję. 3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. § 66. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego komisji. 2. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i protokolant. 3. Protokoły z posiedzenia komisji wraz z listami obecności i innymi materiałami są przechowywane na stanowisku do spraw obsługi Rady. § 67. 1. Komisje Rady współpracują ze sobą. 2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia w sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji. 3. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. § 68. 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu komisji. 2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1. VII. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego § 69. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych samorządów terytorialnych, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 3. Wspólna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady. 4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów rad biorących udział we wspólnej sesji. Rozdział 6 Radni § 70. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. 2. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i komisji, których jest członkiem. 4. Radni mają obowiązek: 1) utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami; 2) przyjmować zgłoszone przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia; 3) informować i wyjaśniać mieszkańcom gminy przebieg, cele i rezultaty pracy organów gminy;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 13 ? Poz. 1001 ?

4) informować wyborców o swojej działalności w radzie; 5) przestrzegać zasad etyki radnego wypływających z treści roty ślubowania. § 71. 1. Radni mają prawo kierowania do wójta zapytań podczas sesji oraz w okresie międzysesyjnym. 2. Radny może wnioskować o wniesienie pod obrady sesji lub komisji spraw, które wynikają z postulatów i skarg wyborców. § 72. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i obradach komisji, podpisem na liście obecności. 2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub obradach komisji radny obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność. 3. Na zasadach określonych w odrębnej uchwale rady, radnym przysługuje dieta. § 73. 1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 2. Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 4. Przewodniczący Rady powiadamia pracodawcę radnego o wyrażeniu zgody lub jej odmowie przez radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Rozdział 7 Zasady działania klubów radnych § 74. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 1/3 składu rady, tj. 5 radnych. 3. Działalność Klubów Radnych nie może być finansowana z budżetu gminy. § 75. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady. 2. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu . 3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady, ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. § 76. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady .Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu. § 77. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. § 78. 1. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady, przez swych przedstawicieli, we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad. § 79. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 14 ? Poz. 1001 ?

Rozdział 8 Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej I. Organizacja Komisji Rewizyjnej § 80. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz członków w liczbie 4. 3. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów za wyjątkiem Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Rady. 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. § 81. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący komisji. § 82. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. II. Przedmiot kontroli § 83. 1. Przedmiotem kontroli są zadania własne i zlecone gminy. 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 1) legalności, 2) gospodarności, 3) rzetelności, 4) celowości, 5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 3. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych jednostek, w tym wykonanie budżetu Gminy. § 84. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. § 85. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanej jednostki lub obszerny zespół działań tej jednostki, 2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej jednostki, stanowiące niewielki fragment w jej działalności, 3) sprawdzające ? podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danej jednostki.

2. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze, a kontrola problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 1 dzień roboczy. § 86. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 15 ? Poz. 1001 ?

§ 87. 1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, o także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zwężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 - 2 wykonywane są niezwłocznie. 4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. § 88. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej jednostki, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 82 ust. 2 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. III. Tryb kontroli § 89. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z 3 członków komisji. 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez 2 członków Komisji Rewizyjnej. § 90. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki. 3. Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3 § 91. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki, przy czym nie może to naruszać porządku pracy obowiązującego w tej jednostce. § 92. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady. IV. Protokół kontroli § 93. 1. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej zakończenia protokół pokontrolny, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolujących, 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, kontroli w terminie 7 dni, od daty jej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 16 ? Poz. 1001 ?

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. oraz propozycje co do sposobu

§ 94. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, jest on obowiązany do złożenia ? w terminie 3 dni od daty odmowy ? pisemnego wyjaśnienia przyczyn. 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. § 95. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanej jednostki protokołu pokontrolnego do podpisania. § 96. Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, które ? w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu ? otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanej jednostki.

V. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej § 97. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 1) terminy posiedzeń, 2) terminy i wykaz jednostek , które zostaną poddane kontroli kompleksowej . 3. Przystąpienie do wykonywanie kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy Komisji Rewizyjnej przez Radę. § 98. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie ? w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku ? roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli, 2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania. VI. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej § 99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek: 1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek: 2) nie mniej niż 5 radnych, 3) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej, 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 17 ? Poz. 1001 ?

1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 3) osoby zaproszone po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, Przewodniczącego Komisji i protokolanta. który winien być podpisany przez

§ 100. Uchwały, postanowienia, decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. § 101. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. § 102. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. § 103. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdział 9 Tryb pracy Wójta § 104. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. 2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady. 3. Zasady i tryb wyboru Wójta określają odrębne ustawy. 4. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania. § 105. 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje Gminę na zewnątrz. 2. Do zadań Wójta należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, 2) określenie sposobu wykonania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu, 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 6) wykonywanie innych zadań Gminy określonych przepisami prawa. 3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie. 4. Wójt wykonuje uchwały Rady oraz podejmuje rozstrzygnięcia w szczególności w formie zarządzeń, postanowień i decyzji administracyjnych. § 106. 1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji. 2. Wójt obowiązany jest na sesjach Rady składać informacje z realizacji zadań wynikających z uchwał Rady oraz informować o problemach związanych z bieżącą sytuacją Gminy i realizowanych aktualnie zadaniach.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 18 ? Poz. 1001 ?

3. Wójt składa Radzie sprawozdania ze swej działalności dwa razy do roku, na sesjach rozpatrujących sprawozdania z wykonania budżetu. § 107. 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 2. Organizacje oraz zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Rozdział 10 Pracownicy samorządowi § 108. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudnieni na podstawie: 1) wyboru: Wójt, 2) powołania: Skarbnik, 3) umowy o pracę: pozostali pracownicy. 2. Status zatrudnionych w urzędzie pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych § 109. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze jest wolny i konkurencyjny. Zasady naboru określa ustawa i odpowiednie zarządzenia Wójta. 2. Zatrudnienie pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym poprzedza odbycie służby przygotowawczej na zasadach określonych w odpowiedniej ustawie i zarządzeniu Wójta. 3. Sprawy pracownicze pracowników Urzędu określają właściwe ustawy. 4. Sprawy wynagrodzeń pracowników regulują odpowiednie przepisy prawa i regulamin wynagradzania przyjęty odrębnym zarządzeniem Wójta. Rozdział 11 Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta § 110. 1. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do: 1) uzyskiwania informacji; 2) wstępu na sesje rady; 3) wstępu na obrady komisji rady; 4) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych. 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 3. Uprawnienia określone w ust. 1 pkt 4 nie mają zastosowania do informacji stanowiącej: tajemnicę służbową, tajemnicę pomocy społecznej, tajemnicę postępowania administracyjnego tajemnicę bankową, tajemnicę statystyczną, tajemnicę skarbową. § 111. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępniane są w godzinach pracy Urzędu przez pracownika urzędu gminy do zakresu czynności którego należy obsługa Rady Gminy. § 112. 1. Korzystanie z uprawnień określonych w § 111 może odbywać się wyłącznie w urzędzie gminy w asyście pracownika urzędu gminy. 2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej mogą być wprowadzone jedynie w przypadkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 19 ? Poz. 1001 ?

Rozdział 12 Postanowienia końcowe § 113. 1. Uchwalenie Statutu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. § 114. W sprawach nieunormowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych określających kompetencje Gminy i jej organów. § 115. Statut wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Regina Boryszewska

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 20 ? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Mały Płock

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 21 ? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Mały Płock

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 22 ? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Mały Płock

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 23 ? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Mały Płock

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 24 ? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Mały Płock

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 25 ? Poz. 1001 ?

Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Mały Płock

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Urząd Gminy w Małym Płocku, 2. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku, 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku, 4. Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock, 5. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku 7. Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich, 8. Szkoła Podstawowa w Chludniach, 9. Szkoła Podstawowa w Kątach, 10. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku, 11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku.

Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Mały Płock WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ? SOŁECTW 1. Budy - Kozłówka, 2. Budy Żelazne, 3. Chludnie, 4. Cwaliny Duże, 5. Cwaliny Małe, 6. Józefowo, 7. Kąty, 8. Korzeniste, 9. Kołaki - Strumienie, 10. Kołaki - Wietrzychowo, 11. Krukówka, 12. Mały Płock Pierwszy, 13. Mały Płock Drugi, 14. Mściwuje, 15. Nowe Rakowo,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 26 ? Poz. 1001 ?

16. Popki, 17. Rogienice Piaseczne, 18. Rogienice - Wypychy, 19. Rogienice Wielkie, 20. Ruda - Skroda, 21. Rudka - Skroda, 22. Stare Rakowo, 23. Śmiarowo, 24. Waśki, 25. Wygrane, 26. Włodki, 27. Zalesie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XVIII/80/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Mały Płock na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XVIII/82/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XVIII/81/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.178.1

  uchwała nr XX/100/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 kwietnia 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXIV/119/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mały Płock na lata 2010 - 2013

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1000

  porozumienie nr 5/2012 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.999

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Lipska z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.998

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 16 marca 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Czarna Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.997

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Gminnej w Szumowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.996

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sokólskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.