Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1395

Tytuł:

zarządzenie nr 121/12 Burmistrza Lipska z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Burmistrz Lipska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1395
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 1395

ZARZĄDZENIE NR 121/12 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012 zarządzam, co następuje: § 1. Zwiększyć dochody o kwotę 350.480 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 393.028 zł oraz zmniejszyć wydatki o 42.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 39.400 zł na: 1) dz. 852, rozdz.85202 § 4330 ? 30.000 zł; 2) dz. 854, rozdz.85415 § 3240 ? 7.914 zł; 3) dz. 854, rozdz.85415 § 3260 ? 86 zł; 4) dz. 921, rozdz.92195 § 4110 ? 122 zł; 5) dz. 921, rozdz.92195 § 4120 ? 18 zł; 6) dz. 921, rozdz.92195 § 4170 ? 700 zł; 7) dz. 921, rozdz.92195 § 4210 ? 560 zł. § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetu gminy w wysokości ? 15.676.263 zł; w tym dochody bieżące 15.423.668 zł i dochody majątkowe 252.595 zł; 2) wydatki budżetu gminy w wysokości ? 15.143.263 zł; w tym wydatki bieżące 14.804.993 zł i wydatki majątkowe 338.270 zł; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ? 2.165.804 zł; 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości ? 533.000 zł. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Małgorzata Cieśluk


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1395

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/12 Burmistrza Lipska z dnia 19 kwietnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział 010

Rozdział

Paragraf Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Przed zmianą 157 250,00 4 500,00 0,00 0,00 68 001,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 2 549 100,00 10 000,00

Zmiana 193 208,00 193 208,00 193 208,00 193 208,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 57 900,00 2 000,00

Po zmianie 350 458,00 197 708,00 193 208,00 193 208,00 67 801,00 62 800,00 62 800,00 62 800,00 2 607 000,00 12 000,00

01095 2010

Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zlecone

750 75011 2010

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zlecone Pomoc społeczna 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Własne 85216 2030 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Własne 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852

8 000,00 8 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 138 900,00

2 000,00 2 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 38 900,00

10 000,00 10 000,00 113 000,00 113 000,00 113 000,00 177 800,00

2010

3 900,00

1 900,00

5 800,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1395

Dział

Rozdział

Paragraf Zlecone 2030

Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Własne Edukacyjna opieka wychowawcza

Przed zmianą 3 900,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 15 325 983,00

Zmiana 1 900,00 37 000,00 37 000,00 99 372,00 99 372,00 99 372,00 99 372,00 350 280,00

Po zmianie 5 800,00 167 000,00 167 000,00 99 372,00 99 372,00 99 372,00 99 372,00 15 676 263,00

854 85415 2030

Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Własne

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/12 Burmistrza Lipska z dnia 19 kwietnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział 010

Rozdział

Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4010 4110 4210 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne Zlecone Zakup materiałów i wyposażenia Zlecone Zakup usług pozostałych Zlecone 4430 Różne opłaty i składki Zlecone

Treść

Przed zmianą 265 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928 419,00

Zmiana 193 208,00 193 208,00 1 720,00 1 720,00 296,00 296,00 60,00 60,00 1 713,00 1 713,00 189 419,00 189 419,00 - 200,00

Po zmianie 459 116,00 193 208,00 1 720,00 1 720,00 296,00 296,00 60,00 60,00 1 713,00 1 713,00 189 419,00 189 419,00 2 928 219,00

01095

750

Administracja publiczna

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1395

Dział

Rozdział 75011

Paragraf Urzędy wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych Zlecone

Treść

Przed zmianą 173 398,00 11 000,00 4 500,00 2 612 951,00 71 300,00 71 300,00 500,00 500,00 16 070,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 996,00 996,00 145,00 145,00 831,00 831,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 3 345 493,00

Zmiana - 200,00 - 200,00 - 200,00 0,00 - 600,00 - 600,00 600,00 600,00 0,00 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00 - 2 000,00 0,00 0,00 - 1,00 - 1,00 1,00 1,00 - 39 400,00 - 39 400,00 - 39 400,00 - 39 400,00 87 900,00

Po zmianie 173 198,00 10 800,00 4 300,00 2 612 951,00 70 700,00 70 700,00 1 100,00 1 100,00 16 070,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 996,00 996,00 144,00 144,00 832,00 832,00 57 600,00 57 600,00 57 600,00 57 600,00 3 433 393,00

75023 4210

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Własne 4280 Zakup usług zdrowotnych Własne

75075 4170

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne

751 75101 4110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zlecone

758 75818 4810

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Własne

852

Pomoc społeczna

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1395


Dział

Rozdział 85202

Paragraf Domy pomocy społecznej 4330

Treść

Przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 929 136,00 63 600,00 13 290,00 1 700,00 1 700,00 10 001,00 10 000,00 8 000,00 96 334,00 96 000,00 96 000,00 371 057,00 26 584,00 26 584,00 50,00 50,00 213 965,00 213 910,00 210 010,00 3 900,00

Zmiana 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 252,00 252,00 - 252,00 - 252,00 0,00 265,00 265,00 - 265,00 - 265,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 - 30,00 - 30,00 30,00 30,00 38 900,00 38 900,00 37 000,00 1 900,00

Po zmianie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 5 000,00 252,00 252,00 4 748,00 4 748,00 1 929 136,00 63 865,00 13 555,00 1 435,00 1 435,00 12 001,00 12 000,00 10 000,00 113 334,00 113 000,00 113 000,00 371 057,00 26 554,00 26 554,00 80,00 80,00 252 865,00 252 810,00 247 010,00 5 800,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Własne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85205 4210 4300

Zakup materiałów i wyposażenia Własne Zakup usług pozostałych Własne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne

4120

Składki na Fundusz Pracy Własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

85213 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne Własne

85216 3110 85219 4210

Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Własne Ośrodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Własne 4280 Zakup usług zdrowotnych Własne

85295 3110

Pozostała działalność Świadczenia społeczne Własne Zlecone

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1395

Dział 854

Rozdział

Paragraf Edukacyjna opieka wychowawcza

Treść

Przed zmianą 92 750,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 574 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 14 792 983,00

Zmiana 107 372,00 107 372,00 106 940,00 106 940,00 432,00 432,00 1 400,00 1 400,00 122,00 122,00 18,00 18,00 700,00 700,00 560,00 560,00 350 280,00

Po zmianie 200 122,00 115 572,00 115 140,00 115 140,00 432,00 432,00 575 900,00 6 900,00 122,00 122,00 18,00 18,00 700,00 700,00 560,00 560,00 15 143 263,00

85415 3240

Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Własne 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Własne

921 92195 4110

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1395

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 193.208 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na składkę na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł, 17.000 zł na zasiłki stałe. Przyznano dotację w kwocie 37.000 zł na dożywianie, 1.900 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 99.372 zł na pomoc materialną uczniom. Wprowadzono zmniejszenie dotacji o 200 zł w Urzędach wojewódzkich. Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 39.400 zł z przeznaczeniem na Domy pomocy 30.000 zł, na Pomoc materialną uczniom 8.000 zł i 1.400 zł na Ochronę dziedzictwa narodowego. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia o 2.600 zł, w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej (prowadzenie stałego spisu wyborców) o 1 zł i w Pomocy społecznej o 547 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1394

  uchwała nr XIII/76/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1393

  uchwała nr XI/79/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1392

  rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1391

  zarządzenie nr 176/12 Burmistrza Łap z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1390

  zarządzenie nr 114/12 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 5 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Czeremcha za 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.