Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1549

Tytuł:

zarządzenie nr 126/12 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-18
Organ wydający:Burmistrz Ciechanowca
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1549
Hasła:Budżet sprawozdania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego: 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 27.405.321 zł i został wykonany na kwotę 26.366.694,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania. 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 30.704.383 zł i został wykonany na kwotę 29.449.547,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosił 8.941.192 zł i został wykonany na kwotę 8.581.700,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 3. Przyjąć sprawozdanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2011 rok. § 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2011 rok. § 5. Sprawozdania o których mowa w §: 1, 3 i 4 oraz informację o której mowa w § 2 przekazać Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1549

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/12 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2011 rok I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr 20/V/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 21 stycznia 2011 roku. Kwotę przychodów stanowiły: dochody w wysokości 33.745.257 zł, w tym: dochody bieżące ? 20.273.515 zł i dochody majątkowe ? 13.471.742 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł. Kwotę rozchodów stanowiły wydatki w wysokości 37.777.907 zł, w tym: wydatki bieżące ? 19.360.390 zł i wydatki majątkowe ? 18.417.517 zł oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.967.350 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.032.650 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego: - Uchwałą Nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2011 roku dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 411.216 zł (zostały uchwalone na kwotę 34.156.473 zł) a wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 77.628 zł (zostały uchwalone na kwotę 37.855.535 zł) co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 333.588 zł ustalając go na kwotę 3.699.062 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Ponadto w uchwale tej: * wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2010 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2010 rok wyniosła 266.412,45 zł a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikają z niewykonania w 2010 roku wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących), * zmniejszono plan przychodów o kwotę 600.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 6.000.000 zł na kwotę 5.400.000 zł, * uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz zgodę Rady Miejskiej w Ciechanowcu na zwolnienie z obowiązku dokonania do budżetu wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok ustalono plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FAREw Ciechanowcu. - Uchwałą Nr 62/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 roku dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę 1.963.317 zł (zostały uchwalone na kwotę 27.698.321 zł)a wydatki budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę 2.363.317 zł (zostały uchwalone na kwotę 30.997.383 zł) co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 400.000 zł ustalając go na kwotę 3.299.062 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Ponadto w uchwale tej zmniejszono plan przychodów o kwotę 400.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 5.400.000 zł na kwotę 5.000.000 zł. Ostatecznie w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego: zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 6.339.936 zł oraz zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 7.073.524 zł. W związku z powyższym po dokonanych zmianach planowany budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił: 1/ dochody ogółem 27.405.321 zł, w tym: bieżące ? 21.150.144 zł i majątkowe ? 6.255.177 zł; 2/ wydatki ogółem 30.704.383 zł, w tym: bieżące ? 20.931.097 zł i majątkowe ? 9.773.286 zł; 3/ przychody w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł ? kredyt długoterminowy oraz 266.412 zł ? wolne środki, 4/ rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek ? 1.967.350 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1549

5/ deficyt budżetu gminy w wysokości 3.299.062 zł, który pokryto przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco: 1/ dochody planowane w wysokości 27.405.321 zł wykonano na kwotę 26.366.694,66 zł, co stanowi 96,21 % wykonania planu rocznego (dochody bieżące wykonano na kwotę 21.092.501,14 zł a dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł), 2/ wydatki planowane w wysokości 30.704.383 zł wykonano na kwotę 29.449.547,51 zł, co stanowi 95,91 % wykonania planu rocznego (wydatki bieżące wykonano na kwotę 20.036.267,21 zł a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 9.413.280,30 zł). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 grudnia 2011 roku wynosiło 12.916.500 zł, w tym: - 55.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu.


- 154.000 zł ? pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięta na inwestycję realizowaną w ramach programu ZPORR ?Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechanowcu?. - 305.000 zł ? kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich. - 933.000 zł ? kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG. - 369.000 zł ? kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. - 865.500 zł ? kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec. - 35.000 zł ? pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zaciągnięta na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu. - 5.200.000 zł ? kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku. - 5.000.000 zł ? kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 921.953 zł, w tym: * 210.258,90 zł ? zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (termin płatności przypada w I kwartale 2012 roku), w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ? 137.589,66 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 72.669,24 zł (513,50 zł ? inkaso opłaty targowej; 13.150 zł ? diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; 2.971,16 zł ? usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; 513,27 zł ? usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami; 800 zł ? koszty odbioru padłych zwierząt; 1.865,71 zł ? drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP; 30.683,32 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 22.172,28zł ? koszty utrzymania czystości w mieście za miesiąc grudzień). * 406.499,79 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym i Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w 3 szkołach podstawowych ? 238.676,50 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) ? 163.350,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące ? 4.472,77 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1549

* 34.558,88 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Przedszkolu ? 19.102,10 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) ? 14.455,93 zł oraz wydatki bieżące ? 1.000,85 zł. * 225.054,56 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Ciechanowcu ? 132.413,06 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) ? 88.414,96 zł oraz wydatki bieżące ? 4.226,54 zł. * 45.580,87 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu ? 28.015 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) ? 47.734,87 zł. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 12.700.290,40 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 12.916.500 zł (189.000 zł - pożyczki długoterminowe i 12.727.500 zł ? kredyty długoterminowe). Za 2011 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 216.209,15 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 216.


209 zł stanowić będą przychody 2012 roku. II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Na 2011 rok uchwalono i wykonano: - plan przychodów w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł ? kredyt długoterminowy oraz wolne środki w kwocie 266.412 zł. (Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 9.617.437,55 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 9.883.850 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (288.350 zł - pożyczki długoterminowe i 9.595.500 zł ? kredyty długoterminowe, w tym kwota 1.150.000 zł stanowi kredyt pomostowy). Za 2010 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 266.412,45 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 266.412 zł stanowiły przychody 2011 roku). W kwietniu 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Ciechanowiec kredytu długoterminowego w wysokości 5.400.000 zł. Wyłonienie bankuoraz podpisanie stosownej umowy nastąpiło w czerwcu 2011 roku (opinię RIO w Białymstokuo możliwości spłaty kredytu w kwocie 5.400.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Miasto Ciechanowiec w 2011 roku uzyskano 10 maja 2011 roku). Do dnia 31 grudnia 2011 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 5.000.000 zł. W związku z mniejszym wykorzystaniem kredytu stosowny aneksz bankiem podpisano 22 grudnia 2011 roku. - plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.967.350 zł. W 2011 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki w wysokości 1.967.350 zł, w tym: - 99.350 zł z tytułu pożyczek długoterminowych, - 718.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych, - 1.150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego - pomostowego. III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 27.405.321 zł wykonanie za 2011 rok wynosi 26.366.694,66 zł, co stanowi 96,21 %, w tym: dochody bieżące wykonano na kwotę 21.092.501,14 zł (plan 21.150.144 zł), co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego a dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł (plan 6.255.177 zł), co stanowi 84,32 % wykonania planu rocznego. Wykonane dochody majątkowe stanowią 20 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy a wykonane dochody bieżące stanowią 80 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1549

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów uchwalony w kwocie 518.283 zł wykonany został na kwotę 518.274,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 020 ? Leśnictwo Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł i wykonano na kwotę 2.423,05 zł, co stanowi 121,15 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane są przez Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskimi Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dział 600 - Transport i łączność Plan dochodów uchwalono w kwocie 2.000 zł a wykonanie wynosi 2.114,55 zł, co stanowi 105,73 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową. Dział 630 ? Turystyka Planowane dochody ustalono w kwocie 360.918 zł i wykonano na kwotę 332.356,24 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu rocznego, w tym: - 30.988 zł - wkład własny 8 gmin (Kulesze Kościelne, miasto Brańsk, Rudka, Klukowo, Piekuty Nowe, gmina Brańsk, gmina Wysokie Mazowieckie, gmina Jastków) będących partnerami projektu pn. ?Razem dla Polski Wschodnie? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. - 301.368,24 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przekazane na realizację projektu pod nazwą ?Razem dla Polski Wschodniej?. Środki w kwocie 2.158 zł stanowiące refundację części kosztów poniesionych na realizację projektu w 2011 roku zostaną przekazane w 2012 roku. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w wysokości 75.800 zł wykonano na kwotę 74.762,77 zł, co stanowi 98,63 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł: - 30.573,94 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami, - 44.005,21 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową oraz rolniczą, - 183,62 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień. Dział 710 ? Działalność usługowa Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę 8.

000 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na utrzymanie cmentarzy ? miejsc pamięci narodowej. Dział 750 - Administracja publiczna Plan dochodów w wysokości 211.540 zł został wykonany na kwotę 185.298,58 zł, co stanowi 87,60 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 111.400 zł, - środki budżetu państwa na zadania zlecone a przeznaczone na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 25.498,58 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1549

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu pn. ?Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi? zgodnie z umową zawartą w dniu 8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku w kwocie 36.400 zł, - środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER na współfinansowanie festynu ?Wianki na Nurcu? w kwocie 12.000 zł. Natomiast środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. ?Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno ? turystycznych o gminie Ciechanowiec? wpłyną do budżetu w I kwartale 2012 roku w kwocie 23.263 zł. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan dochodów przyjęto w wysokości 35.710 zł i wykonano na kwotę 35.387,32 zł, co stanowi 99,10 %. Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone gminie, w tym: - 1.556,32 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - 33.831 zł ? dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów uchwalony w wysokości 5.068.407 zł wykonany został na kwotę 5.124.769,68 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu rocznego, w tym: 1) 1.561.243,27 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, 2) 387.135,40 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego, 3) 149.777,43 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego, 4) 182.262,62 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych, 5) 140.954,65 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 6) 5.209,72 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe), 7) 8.735 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe), 8) 183.975 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 182.475 zł ? targowica i 1.500 zł ? ?zieleniak? (dochody z tytułu opłaty targowej uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym). 9) 25.825,32 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 10) 6.303,04 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 11) 39.936 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, 12) 32.563,59 zł - środki finansowe przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, kar z tytułu samowolnego usuwania drzew oraz za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych. Nsię, że środki w kwocie 32.563,59 zł zostały w całości wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: 1.722 zł ? wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ulic: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia w Ciechanowcu, niezbędnej do opracowania projektu na budowę kanalizacji sanitarnej (rozdz. 90001 § 6059); zł ? uzgodnienie przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Ciechanowcu (rozdz. 90001 § 6059); 5.285,54 zł ? wykonanie wcinki do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej od ul. Kościuszki (rozdz.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1549

90001 § 6050); .176,94 zł ? opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia i sieci wodociągowej w ulicy Przechodniej w Ciechanowcu (rozdz. 90001 § 6059); .069,11 zł ? część kosztów za opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu(rozdz.

90001 § 6059). 13) 127.451,61 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe), 14) 2.131.132 zł wpływy realizowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja wynosi 101,70 % wykonania planu rocznego), 15) 10.185,51 zł wpłynęło z tytułu jednorazowej opłaty za wydanie przez Ministerstwo Środowiska koncesji na poszukiwanie na terenie Gminy Ciechanowiec złóż gazu zmiennego z pokładów łupkowych. Ponadto uzyskano 132.079,52 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 110,07 % wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2011 roku wydano 42 zezwolenia na sprzedaż piwa, 21 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 23 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa oraz 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Część środków niewykorzystanych w 2010 roku zostało wprowadzone do budżetu wydatków 2011 roku. Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do osób prawnych zaległość wynosiła 10.596 zł i dotyczy jednego podatnika. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 1.027.092 zł, w tym: 1.006.631 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 19.944 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz 517 zł z tytułu podatku rolnego. Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych W okresie sprawozdawczym o umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 48 podań, z czego wydano 30 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 10.096,03 zł, w tym: podatek od nieruchomości ? 2.300 zł; podatek rolny ? 3.256,03 zł; podatek leśny ? 349 zł i podatek od środków transportowych ? 4.191 zł. Ponadto do podatników opóźniających się z opłatami wysłano ogółem 266 upomnień na łączną kwotę zaległości 85.179,10 zł, w wyniku czego część zaległości wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono 83 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 22.407,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości z bieżącego roku objęte tytułami wykonawczymi egzekwowane są przez urzędy skarbowe sukcesywnie zgodnie z zasadami pierwszeństwa zaspokojenia, co powoduje wydłużenie się terminu wpływu należności na rachunek budżetu. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły w 2011 wpływy do budżetu o łączną kwotę 702.456 zł, w tym: 530.884 zł z tytułu podatku od nieruchomości; 101.304 zł z tytułu podatku rolnego oraz 70.268 zł z tytułu podatku od środków transportowych. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan dochodów wynosił 11.218.893 zł a wykonano na kwotę 11.218.664,25 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: - subwencja oświatowa w wysokości 6.387.683 zł, w tym kwota 32.554 zł stanowi środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona była na dofinansowanie remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zgodnie z decyzją Nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 roku, - subwencja wyrównawcza w wysokości 4.503.897 zł, - subwencja równoważąca w wysokości 280.514 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1549

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym Urzędu w wysokości 771,25 zł, - środki z budżetu państwa w kwocie 45.779 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów uchwalono na kwotę 377.356 zł a wykonano w wysokości 375.713,92 zł, co stanowi 99,56 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych na łączną kwotę 15.365,47 zł, - środki pozyskane przez: Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym w kwocie 4.800 zł oraz Szkołę Podstawową w Łempicach w kwocie 5.300 zł Polsko ? Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia ?TUTOR? w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu ?Działaj lokalnie?, - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu w kwocie 105.787,29 zł, w tym: wpłaty za wyżywienie dzieci na łączną kwotę 60.367,90 zł; opłaty stałe za pobyt dzieci na kwotę 38.750,88 zł oraz czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 6.

594,16 zł; prowizje bankowe 74,35 zł, - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.364,33 zł, - dotacje rozwojowe z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczone na ę Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: ?Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II ? (środki przeznaczone na prowadzenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego: w Kozarzach, przy Szkole Podstawowej w Łempicach oraz przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym)w łącznej kwocie 230.868,07 zł, - środki w kwocie 4.000 zł pozyskane przez Gimnazjum w Ciechanowcu z Polsko ? Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia ?TUTOR? w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu ?Działaj lokalnie?, - wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy w wysokości 8.136,76 zł, - dotacja z budżetu państwa w kwocie 92 zł przeznaczona na dofinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dział 851 ? Ochrona zdrowia Plan dochodów uchwalono na kwotę 268 zł a wykonano w wysokości 268,14 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu rocznego i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2010 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. UKS w Ciechanowcu w obowiązującym terminie określonym umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Środki w kwocie 268,14 zł pobrane w nadmiernej wysokości w dniu 14 lutego 2011 roku zostały zwrócone na rachunek Urzędu. Dział 852 - Pomoc społeczna Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.903.044 zł zrealizowany został w wysokości 2.866.345,78 zł, co stanowi 98,74 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: * 2.151.760,85 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno ? rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1549

* 14.322,19 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia, * 251.156,28 zł na wypłatę zasiłków okresowych, * 169.039,23 zł na wypłatę zasiłków stałych, * 137.790 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, * 25.160 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, * 15.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, * 5.200 zł na wypłatę dodatków wynikających z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, * 92.154 zł na dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci oraz realizację programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 4.763,23 zł, w tym: - 4.304,68 zł - zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i dochody z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane w wysokości 20 % świadczeń przekazane z gmin, na terenie których zamieszkuje dłużnik alimentacyjny. - 393,12 zł jako opłata od 6 osób za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr 40/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 roku). Dwie osoby zostały zwolnione z ponoszenia opłat z powodu znacznych wydatków na leczenie i niskiego dochodu. - 37,66 zł ? wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało dwoje niepełnosprawnych dzieci oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom, ponieważ jedna rodzina została zwolniona z wnoszenia opłat z uwagi na niski dochód. Zasady ustalania i pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598). - 27,77 zł - wpływy z prowizji bankowych. Dział 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dochodów uchwalony w kwocie 70.750 zł wykonany został na kwotę 52.650 zł, co stanowi 74,42 % wykonania planu rocznego i jest to dotacja rozwojowa z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczona na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą ?W trosce o lepszą przyszłość II? (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łempicach).

Natomiast środki unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie 18.100 zł na realizację projektu pn. ?Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi? wpłyną do budżetu w 2012 roku. Z uwagi na podpisanie w grudniu 2011 roku umowy o dofinansowanie realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2012 roku (projekt realizowany będzie przez Urząd Miejski w Ciechanowcu). Dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów uchwalony na kwotę 219.279 wykonano na kwotę 216.740,21 zł (wykonanie 98,84 % ) i są to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczone na: - wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec ? 191.305 zł, - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów ? 19.435,21 zł, - wypłatę jednorazowych zasiłków dla uczniów na cele edukacyjne ? 6.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 1549

Dział 900 - Gospodarka komunalna Plan dochodów uchwalony w wysokości 77.786 zł wykonany został na kwotę 78.622 zł, co stanowi 101,07 % wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano: - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku w wysokości 2.432,58 zł, - wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości 1.200 zł, - środki w kwocie 1.489,90 zł stanowiące odszkodowanie z Towarzystwa ?ALLIANZ? za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w ulicy Łomżyńskiej, Ubezpieczeniowego

- środki w kwocie 73.499,52 zł (dotacja na zadania bieżące) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec. Dział 926 ? Kultura fizyczna Plan dochodów uchwalono na kwotę 110 zł a wykonano w wysokości 110,45 zł, co stanowi 100,41 % wykonania planu rocznego i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2010 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na prowadzenie z dziećmi dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych. UKS w Ciechanowcu w obowiązującym terminie określonym umową dokonał rozliczenia otrzymanych środków. Dotacja w kwocie 109,58 zł pobrana w nadmiernej wysokości w dniu 11 lutego 2011 roku została zwrócona wraz z należnymi odsetkami na rachunek Urzędu. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: Dochody majątkowe ustalone na kwotę 6.255.177 zł w 2011 roku wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł, co stanowi: 84,32 % wykonania planu rocznego i 20 % zrealizowanych ogółem dochodów budżetu gminy, w tym: 1. Dział 600 rozdział 60016 ? ujęte w planie finansowym dochodów środki w kwocie 895.138 zł zostały wykonane w 100 % i są to dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011, w tym: * na dofinansowanie zadania pn. ?Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i Gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich?, w ramach którego przebudowano drogę gminną Nr 108871B Czaje Bagno ? kolonia Czaje Wólka - odcinek I o długości 441 m i odcinek III o długości 1.352,16 m ? 369.300 zł (środki przekazano do Gminy Grodzisk); * na integrację dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion, Kościuszki i Szkolna) ? 1.525.838 zł. 2. Dział 700 rozdział 70005 ? planowane środki w kwocie 31.000 zł zostały wykonane na kwotę 30.101,67 zł i są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 21.041,94 zł ? sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej Nr 3035/10 o pow. 0,1405 ha; 5.546 zł ? sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Malec oznaczonych Nr geod. gruntów 280 i 303; 661,13 zł ? oddanie nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr geod. gruntów 528/4 położonej w ograniczeniu wsi Nowodwory dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; przekazanie na własność działek: Nr 2031o pow. 0,0632 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Dworskiej 26 - 1.157,40 zł i Nr 1625/1 o pow. 0,1411 ha, położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej 60 - 1.695,20 zł. 3. Dział 750 rozdział 75023 § 0870 ? planowane dochody w kwocie 161 zł zostały wykonane na kwotę 163,93 zł i są to środki uzyskane ze sprzedaży składnika majątkowego gminy (betoniarki). 4. Dział 754 rozdział 75412 ? planowane środki w kwocie603.192 zł zostały zrealizowane na kwotę 603.191,90 zł i jest to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych na zadanie pod nazwą ?Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca?(zakup w grudniu 2010 roku nowego samochodu pożarniczego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu).

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 1549

5. Dział 758 rozdział 75814 ? planowane i wykonane środki w kwocie 8.150 zł stanowią refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. 6. 6. Dział 801 rozdział 80101 ? planowane środki w kwocie 526.000 zł zostały wykonane na kwotę 526.048,49 zł i stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację zadania pod nazwą ?Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 7. Dział 801 rozdział 80106 ? planowane środki w kwocie 16.000 zł zostały wykonane w 100 % i są to środki programu operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na realizację projektu pn. ?Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II? ? zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placu zabaw ośrodków wychowania przedszkolnego: przy Szkole Podstawowej w Łempicach oraz przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym. 8. Dział 900 rozdział 90001 ? planowane środki w kwocie 774.894 zł zostały wykonane na kwotę 655.106 zł i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na realizację projektu pod nazwą ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu?( w ramach projektu wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Uszyńska, Łomżyńska, Mogilna, Polna, Ralkowa wrazz uliczkami bocznymi oraz Wiatraczna i Glinki wraz z odcinkiem wodociągu w ul. Glinki). Niewykonane środki w kwocie 119.788 zł planowane do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wpłyną do budżetu po uzyskaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wniosek został złożony jesienią bieżącego roku i przeszedł wstępną pozytywną weryfikację). 9. Dział 900 rozdział 90002 ? planowane środki w kwocie821.986 zł w 2011 roku zostały zrealizowane na kwotę 326.717,53 zł. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec? ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (rekultywacja gminnego składowiska odpadów oraz likwidacja pozostałych dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec wraz z działalnością edukacyjną). Środki w kwocie 250.094,40 zł stanowiące refundację kosztów poniesionych do 2011 roku na likwidację dzikich wysypisk śmieci wpłynęły do budżetu 9 marca 2012 roku. Pozostałe dofinansowanie wpłynie po rozliczeniu rzeczowo ? finansowym zadania w 2012 roku. 10. Dział 921 rozdział 92109 ? planowane środki w kwocie 1.578.656 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę 1.213.576 zł (środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na realizację zadań: * ?Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu? ? 454.979 zł, * ?Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec? - 244.460 zł, * ?Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare? ? 244.948 zł, * ?Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry? ? 269.189 zł. Środki w kwocie 364.563 zł na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2011 roku przy współudziale środków unijnych pn. ?Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka? wpłynęły do budżetu 27 marca 2012 roku. Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 1549

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 30.704.383 zł wykonanie za 2011 rok wynosi 29.449.547,51 zł, co stanowi 95,91 %. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 9.413.280,30 zł na plan 9.773.286 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 31,96 % ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 20.036.267,21 zł na plan 20.931.097 zł, co stanowi 95,73 % wykonania rocznego. Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 68,04 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetu. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków uchwalony w wysokości 594.

283 zł wykonany został na kwotę 576.269,53 zł, co stanowi 96,97 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: - 24.877,08 zł wydatkowano na koszty konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej (remont 2 przepustów melioracyjnych, odmulenie 3.126 mb rowów, usuwanie awarii na drenowaniu), - 7.588 zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego, - 8.989,75 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta, - 25.530,25 zł wydatkowano na koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od rolników, - 508.119,65 zł wydatkowano ze środków z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęły 963 wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 963 decyzji pozytywnych). - 10.154,55 zł wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, w tym: 5.482 zł ? koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz 4.672,55 zł - usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie. - środki w kwocie 12.000 zł zaplanowane na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych na rzece Nurzec w mieście Ciechanowiec (decyzją Nr RA.6224-4/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem określono procentowy udział poszczególnych użytkowników w kosztach robót ustalając dla Miasta Ciechanowiec 40 % udziału w kosztach za dozór i utrzymanie urządzeń jazu oraz terenu wokół jazu) nie zostały wydatkowane, ponieważ całkowite koszty eksploatacji tych urządzeń poniósł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Dział 600 - Transport i łączność Plan wydatków uchwalono w wysokości 678.410 zł a wykonanie wynosi 604.378,41 zł, co stanowi 89,09 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: - 27.959,35 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 5.168,36 zł ?na zakup brakujących znaków drogowych informacyjnych z oznaczeniami nazw miejscowości oraz kierunku, które ustawiono w pasach drogowych dróg gminnych wjazdowych do miejscowości położonych na terenie gminy Ciechanowiec: 7.749 zł ? na zakup kruszywa łamanego (tłucznia) zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej Dąbczyn ? Pełch; 5.535 zł ?na zakup kruszywa łamanego (tłucznia) zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej dojazdowej we wsi Tworkowice; 352,71 zł ? na zakup materiałów budowlanych (blacha, blachowkręty) zużytych do naprawy pokrycia wiaty przystankowej zlokalizowanej we wsi Czaje-Bagno; 298,28 zł ? na zakup 25 szt. gazonów owalnych zużytych do umocnienia skarpy przy chodniku w pasie drogowym ul. Stadion w Ciechanowcu; 8.856 zł ? na zakup kruszywa (żwir drogowy) zużytego do naprawy nawierzchni dróg gminnych bocznych przy ul Wińskiej w Ciechanowcu. - 434.274,91 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych. - 100.611,36 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 1549

- 34.194,17 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 836,42 zł - na wykonanie kopii projektów, map zasadniczych i wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych; 844,34 zł - na montaż nowych i naprawę uszkodzonych istniejących znaków drogowych na terenie miasta Ciechanowiec; 2.975,38 zł - na montaż znaków drogowych informacyjnych z nazwami miejscowości oraz kierunku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Ciechanowiec; 598,52 zł - na montaż 10 ławek i 2 donic parkowych na terenie parku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 6.150 zł - na odmulenie rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi gminnej Ciechanowiec ? Tymianki Adamy; 2.857,25 zł - na usuniecie kolizji wlotu kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni zjazdu i ciągu pieszego w pasie drogowym ulicy Ralkowej w Ciechanowcu (skrzyżowanie z ul. Uszyńską); 1.395,56 zł ? na naprawę przepustów drogowych i odmulenie rowów we wsi Koce Piskuły i Kosiorki Kolonia; 18.536,10 zł ? na koszt skruszenia gruzu betonowego zużytego do naprawy nawierzchni dróg gminnych. - 6.839 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg. - 499,62 zł ? wydatkowano na uiszczenie rocznej opłaty administracyjnej za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 690 ul. Łomżyńska w Ciechanowcu ? Decyzja PZDW w Białymstoku Nr WUDiM.5031.5.215/10 z dnia 30.09.2010 r. Dział 630 ? Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan wydatków uchwalono w wysokości 558.

936 zł i wykonano na kwotę 486.089,48 zł, co stanowi 86,97 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują: 1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy Urzędzie Miejskim w kwocie 147.137,39 zł, w tym: - 89.951,10 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, - 7.451,17 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne , - 22.000 zł na koszt umowy o dzieło związanej z napisaniem Monografii Ciechanowca po 1945 roku , - 17.828,72 zł na zakupy, w tym: kubki z motywem Ciechanowca, teczki ozdobne, torby reklamowe, papier ozdobny do wydruków okazjonalnych, oprawy introligatorskie ? 2.902,97 zł; artykuły bhp ? 305,70 zł; drobne wyposażenie (kamera cyfrowa, kosze na śmieci, zasilacz UPS, akcesoria komputerowe i fotograficzne) ? 5.956,34 zł; wyposażenie stoiska (krzesło, stoły, stoliki, tacki, kubki) i produkty spożywcze niezbędne do przygotowania wystawy produktów regionalnych podczas targów turystycznych w Warszawie ? 1.985,47 zł; tonery do drukarek, oprogramowania komputerowe ? 4.189,14 zł, wydawnictwa książkowe ? 2.489,10 zł, - 7.623,50 zł na usługi pozostałe, w tym: opłata za odnowienie domeny i serwera portalu ?ciechanowiec.pl? na potrzeby Miejskiego Portalu Internetowego ? 1.843,76 zł; druk ulotki promującej Gminę Ciechanowiec ? 541,20 zł; wykonanie odznaki metalowej oraz breloku metalowego z motywem herbu Ciechanowca ? 2.099,62 zł, wykonanie koszulek z herbem i napisem Gmina Ciechanowiec ? 799,50 zł; koszt udziału w imprezie ?Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie? ? 500 zł; usługi pocztowe oraz wykonanie planszy typu ?roll-up? ? 732,42 zł, zamieszczenie artykułu promocyjnego w Gazecie Współczesnej ? 1.107 zł. - 2.000 zł na roczną składkę członkowską za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), - 282,90 zł na szkolenia pracownika. 2. Realizację projektu pn. ?Razem dla Polski Wschodniej? w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na kwotę 338.952,09 zł, w tym: - 14.332,56 zł ? wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę portalu internetowego www.rdpw.ciechanowiec.pl utworzonego na potrzeby realizacji ww. projektu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 1549

- 27.777,78 zł ? koszty umów - zleceń związanych z realizacją projektu, w tym: 16.777,78 zł - wynagrodzenie pięciu ekspertów za współprowadzenie i czynny udział w czterech spotkaniach grup badawczych w gminach: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Klukowo i Jastków; 5.000 zł ? przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie pięciu analiz modeli społeczno ? gospodarczych pięciu województw Polski Wschodniej; 6.000 zł ? oprawa muzyczna na festynach promujących projekt w gminie wiejskiej Brańsk i gminie Klukowo. - 296.841,75 zł na usługi bieżące, w tym: wydatki związane z wystawą i degustacją produktów regionalnych województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego na ośmiu festynach promujących projekt ?Razem dla Polski Wschodniej? ? 79.943,85 zł; opracowanie pięciu analiz modeli społeczno gospodarczych województw Polski Wschodniej ? 99.015 zł; opracowanie dokumentu strategicznego tj. Strategia Polski Wschodniej ? Wspólne Potencjały Rozwoju ? 60.000 zł; korekta, skład i publikacja opracowanej Strategii ? 2.000 zł; dystrybucja materiałów informacyjno ? promocyjnych opracowanych w związku z realizacją projektu ? 7. 882 zł; zapewnienie oprawy muzycznej podczas siedmiu festynów promujących projekt w dniach: 3 maja w Gminie Nowe Piekuty (Magic Show, Rybcie znad Biebrzy, Argus);4 czerwca w Gminie Jastków (Zespół X-Mission, Remedium); 19 czerwca w Gminie Wysokie Mazowieckie (Zespół Holiday); 26 czerwca w Gminie wiejskiej Brańsk (Zespół Flesz, Zespół Time); 14 sierpnia w Gminie Kulesze Kościelne (występ gwiazdy wieczoru Pani Haliny Kunickiej); 21 sierpnia w Gminie Rudka (zespół Holiday); 4 września w Mieście Brańsk (D.J. Bart i Szczepan, Kabaret ?Znane Ryje?) ? 34.000 zł; wynajem powierzchni i zapewnienie cateringu na potrzeby organizacji czterech spotkań grup badawczych w Gminie Jastków, Kulesze Kościelne, Klukowo i Wysokie Mazowieckie oraz konferencji podsumowującej realizację projektu w Ciechanowcu ? 14.000,90 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków uchwalono w wysokości 144.000 zł i wykonano na kwotę 111.846,85 zł, co stanowi 77,67 % wykonania planu rocznego, w tym: - 4.240,50 zł wydatkowano przeznaczonych do zbycia, na opracowanie operatów szacunkowych gminnych nieruchomości

- 2.119,79 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach, - 960 zł wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec, - 1.

108,80 zł wydatkowano na wykonanie: wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia; sprostowania wpisów w księgach wieczystych oraz na potrzeby wniosków gminnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 3.245,36 zł wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych, wyrysów i kopii map do celów: projektowych; sprzedaży nieruchomości i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 4.514 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Czaje Wólka, - 2.817,22 zł wydatkowano na wykonanie prac porządkowych oraz wywóz odpadów z dwóch nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia a położonych w miejscowości Malec, - 14.145 zł wydatkowano na opracowanie projektów podziału nieruchomości do celów poszerzenia i regulacji pasów drogowych istniejących dróg gminnych na terenie miasta Ciechanowiec, - 2.706 zł wydatkowano na wykonanie projektów podziału nieruchomości położonych przy ulicy Uszyńskiej, będących własnością gminy Ciechanowiec i przeznaczonych do sprzedaży, - 9.131,02 zł wydatkowano na odmulenie i konserwację wraz z obsianiem skarp mieszkanką traw gazonowych rowu odwadniającego położnego w ograniczeniu miasta Ciechanowiec na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Ogrodowej, - 1.500 zł wydatkowano na renowację pamiątkowego obelisku kamiennego ustawionego w parku przy Placu Jana Pawła II w Ciechanowcu,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 1549

- 1.109,98 zł wydatkowano na koszt wykonania kopii projektu budowlanego budowy uzbrojenia w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Parkowa, Ogrodowa, Kościelna i Sienkiewicza, - 597,17 zł wydatkowano na koszt wykonania badań mikrobiologicznych zlokalizowanego na nieruchomości gminnej we wsi Radziszewo Sieńczuch, wody ze ?źródełka?

- 39,19 zł wydatkowano na koszt opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk, - 67,38 zł wydatkowano na wywóz odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach: Skórzec, Radziszewo Sieńczuch oraz Winna Poświętna, - 1.984 zł wydatkowano na koszt wyznaczenia granic nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy we wsi Antonin i we wsi Trzaski, - 17.812 zł wydatkowano na opracowanie w 2011 roku przez uprawnionego architekta 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 12 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 1.000 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Koce Schaby na koszty okazania granic działki Nr 368 stanowiącej własność gminy. - 12.595,20 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej (byłej szkoły podstawowej) we wsi Pobikry, - 187,78 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego do nagrzewnicy olejowej użytej do ogrzewania budynku dawnej Synagogi, - 779,40 zł wydatkowano na zakup przenośnej nagrzewnicy do ogrzewania i osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu, - 69,30 zł wydatkowano na zakup licznika 3-fazowego do budynku szatniowo-socjalnego przy stadionie miejskim w Ciechanowcu, - 257,28 zł wydatkowano na zakup materiałów zużytych do bieżących napraw w budynkach pozostałych stanowiących własność gminy, - 22.374,28 zł wydatkowano na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do budynków pozostałych stanowiących własność gminy Ciechanowiec, - 1.795,80 zł wydatkowano na przebudowę przyłącza energetycznego do budynku po byłej szkole we wsi Wojtkowice Stare, - 1.150,40 zł wydatkowano na koszty: okresowych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy oraz monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu, - 3.540 zł wydatkowano na zakup i montaż drzwi aluminiowych w budynku pozostałym stanowiący własność gminy we wsi Koce Schaby (Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR). Dział 710 - Działalność usługowa Plan wydatków uchwalony w kwocie 45.950 zł został wykonany na kwotę 40.450 zł, co stanowi 89,99 % wykonania planu rocznego, w tym: - 24.000 zł (8.000 zł ? środki z budżetu państwa i 16.000 zł ? środki własne gminy) wydatkowano na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1944 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu, w ramach którego: wykonano nowe fundamenty, dokonano renowacji płyt z nazwiskami pochowanych, zamontowano nowe płyty granitowe oraz zamontowano pionowo napisy na nowej płycie granitowej, - 8.000 zł (środki własne gminy) wydatkowano na remont ogrodzenia pomnika przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu, w ramach którego: wymieniono przęsła metalowe, wykonano nowe słupki granitowe oraz wymieniono cokolik od frontu pomnika, - 8.450 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 1549

Dział 750 - Administracja publiczna Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.572.155 zł wykonano na kwotę 2.401.828,82 zł , co stanowi 93,38 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: 1) 175.842,57 zł (111.000 zł ? środki z budżetu państwa na zadania zlecone; 400 zł ? środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych; 64.442,57 zł ? środki własne gminy) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: * płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC ? 151.149,04 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 6.570 zł. * dodatkowe wynagrodzenie roczne ? 9.931,87 zł. * zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 3.244,68 zł, w tym: artykuły bhp ? 305,07 zł; prenumerata czasopism ? 74,63 zł; artykuły biurowe, druki do ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i do USC ? 1.827,28 zł; zakup materiałów niezbędnych do organizacji uroczystości jubileuszowych ? 759,97 zł; drukarka zakupiona na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich ? 677,73 zł. * usługi pozostałe w kwocie 10.220,08 zł , w tym: przesyłki pocztowe ? 17,22 zł; aktualizacja programu komputerowego ewidencji ludności i systemu USC ? 7.762,84 zł; organizacja uroczystości jubileuszowych ? 2.440,02 zł. * podróże służbowe i szkolenia pracowników ? 896,90 zł. 2) 17.980 zł przekazano jako dotację (po przedstawieniu kopii faktur dokumentujących poniesienie wydatku) udzieloną w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie funkcjonowania w 2011 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Gminą Ciechanowiec (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego). 3) 121.413,60 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym: diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady ? 90.206,67 zł; płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady ? 25.974,90 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne ? 1.032,21 zł; zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, kalendarzy, artykułów biurowych ? 2.321,76 zł; organizacja spotkania opłatkowego ? 1.878,06 zł. 4) 1.864.212,54 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej oraz obsługi, w tym: * 3.284 zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez 6 pracowników zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach gospodarczych oraz zakup okularów ochronnych dla 8 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych. * 1.306.950,62 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac, w tym: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 24.489 zł. * 81.652,77 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. * 39.373 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników). * 4.796,65 zł na koszty umów ? zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego). * 150.491,34 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: aktualizacja przepisów prawnych i prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej ? 5.662,80 zł; zakup materiałów biurowych ? 19.859,91 zł; olej napędowy do BUSA i SKODY ? 29.275,74 zł; zakup oleju opałowego do budynku administracyjnego Urzędu ? 61.440,50 zł; zakup środków czystości na potrzeby Urzędu ? 6.311,11 zł; czeki, książki nadawcze i pieczątki ? 585,74 zł; zakup papieru do drukarek i kserokopiarek ? 1.075,31 zł; zakup druków urzędowych ? 629,28 zł; na realizację świadczeń bhp dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych ? 5.735,52 zł; zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu oraz organizację spotkań ? 4.056,82 zł; zakup upominków, nagród,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 17 ?

Poz. 1549

kwiatów oraz wieńców pogrzebowych ? 625 zł; zakup pudeł archiwizacyjnych ? 1.233,20 zł; zakup tablicy informacyjnej do Urzędu ? 2.787,43 zł; zakup opraw oświetleniowych do pokoi biurowych ? 1.264,41 zł; zakup akcesoriów komputerowych, monitorów, niszczarki, drobnych części do napraw kserokopiarki ? 4.151,98 zł; zakup materiałów do drobnych napraw w budynku UM ? 405,30 zł; drobne wyposażenie do pomieszczeń biurowych (czajnik elektryczny, urządzenia USB, rolety i wertikale) ? 2.530,31 zł; zakup programów komputerowych ? 2.860,98 zł. * 32.219,58 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu. * 18.200 zł na usługi remontowe. * 696,50 zł na badania wstępne i okresowe pracowników.

* 120.364,12 zł na zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna Urzędu Miejskiego ? 44.250 zł; koszty odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości stałych ? 4.303,10 zł; opłaty za przesyłki pocztowe ? 37.161,40 zł; monitorowanie systemu alarmowego ? 2.156,20 zł; przeglądy techniczne, konserwacje i drobne naprawy sprzętu, naprawa uszkodzonych szaf biurowych i remonty pomieszczeń biurowych ? 4.842,89 zł; wymiana oleju i opon w samochodach, drobne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów będących na stanie Urzędu ? 1.842,82 zł; przegląd techniczny budynku administracyjnego Urzędu ? 655,59 zł; regeneracja tonerów do drukarek oraz przeglądy techniczne kserokopiarki ? 2.933,20 zł; serwis i aktualizacja systemu komputerowego ?BUDŻET?, oprogramowania FLOWER oraz aktualizacja programu do ewidencji działalności gospodarczej ? 11.826,13 zł; udział Burmistrza w konferencjach oraz zgromadzeniach Związku Gmin Wiejskich ? 1.065 zł; opłata za abonament radiowy ? 125,24 zł; opłata za abonament LEX ? 5.500,01 zł; koszty postępowania sądowego ? 2.601 zł; pozostałe wydatki (odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty za ogłoszenia) ? 351,24 zł. * 2.248,44 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet. * 6.291,64 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy). * 14.996,96 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. * 8.464,69 zł na podróże służbowe pracowników Urzędu. * 18.914,59 zł na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia ? 10.685,50 zł; składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ? 2.310,50 zł, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej ? 1.219,59 zł oraz do Stowarzyszenia ?Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra? ? 4.699 zł. * 46.156,53 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. * 3.366,50 zł na podatek leśny i od środków transportowych. * 5.744,61 zł na szkolenia pracowników. 5) 25.498,58 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone gminie) na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, w tym: * 24.698,58 zł na dodatek spisowy i pochodne od dodatku dla członka Gminnego Biura Spisowego za okres 7 miesięcy tj. od miesiąca grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku, nagrody dla lidera Gminnego Biura Spisowego i Gminnego Komisarza Spisowego oraz wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia z pracownikami prowadzącymi aktualizację budynków, mieszkań i osób, * 800 zł na zakup tonera i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 6) 12.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie w dniu 25 czerwca 2011 roku imprezy promocyjno - kulturalnej w formie festynu zgodnie z umową Nr KB/5/2011 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ?Kraina Bobra? z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem a Gminą Ciechanowiec, w tym: * 1.000 zł na zakup nagród dla uczestników festynu (konkurs na najpiękniejszy wianek),

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 18 ?

Poz. 1549

* 11.000 zł na koszty: zatrudnienia konferansjera i zespołu artystycznego, najem sprzętu nagłaśniającego, wyżywienie uczestników festynu. Koszt zorganizowania i przeprowadzenia festynu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007 ? 2013. 7) 30.240 zł wydatkowano na realizację projektu pn. ?Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno ? turystycznych w Gminie Ciechanowiec? współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: wykonanie mapy turystycznej miasta i gminy Ciechanowiec ? 6.930 zł; wykonanie folderu reklamowego pn. ?Ciechanowiec brama na Podlasie? ? 16.773,75 zł; wykonanie przewodnika turystycznego ?Ciechanowiec i okolice? ? 6.536,25 zł. Koszt realizacji powyższego projektu poniesiony został ze środków unijnych w ramach PROW w kwocie 20.160 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 10.080 zł. 8) 33.100,79 zł wydatkowano na realizację projektu promującego Gminę Ciechanowiec pn. ?Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi? zgodnie z umową zawartą w dniu8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku, w tym: * 18.411,47 zł na koszty zatrudnienia eksperta regionalnego ds. produktu turystycznego, występ zespołu ?Liverss? podczas festynu ?Wianki na Nurcu? oraz obsługa księgowa projektu. * 3.207,21 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. * 11.376,79 zł na koszty usług bieżących, w tym: wykonanie banera promującego projekt ? 500 zł; wydanie 2.000 szt. folderów ? 1.193,10 zł; przygotowanie i emisja w TV Białystok filmu promującego projekt wraz z reportażem z festynu ?Wianki na Nurcu? ? 2.000 zł; oprawa muzyczna festynu (występ zespołu FOCUS) ? 7.683,69 zł. * 105,32 zł na podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu. Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2010 ? 2012 i szacowany koszt całego projektu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Żary z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2499

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1548

  uchwała nr XV/65/2012 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1547

  uchwała nr XVIII/186/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1546

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Krasnopol

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1545

  uchwała nr XVIII/73/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1544

  uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.