Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2094

Tytuł:

uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno-sportowym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2094
Hasła:Regulaminy,zasady korzystania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

10:01

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno-sportowym Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno - szatniowego, wchodzących w skład Gminnego Centrum Turystyczno - Sportowego w Płaskiej, położonych w Gminie Płaska, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciężkowski


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2094

Załącznik do uchwały Nr XV/97/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012 r. Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno - sportowym REGULAMIN OBIEKTU § 1. Obiekt składa się z zespołu boisk sportowych (boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w tenisa ziemnego/siatkówkę, boisko do gry w piłkę plażową, bieżnia lekkoatletyczna okólna, bieżnia lekkoatletyczna prosta 6-torowa, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą) oraz budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno - sportowym (sauna, siłowania, szatnie z umywalniami, magazyny sprzętu sportowego) i stanowi własność Gminy Płaska. § 2. Obiekt przeznaczony jest do: 1) gry w piłkę nożną, gry w piłkę siatkową, gry w tenisa ziemnego, gry w inne gry zespołowe; 2) przeprowadzania innych zajęć sportowo - rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów; 3) przeprowadzania zawodów sportowo - rekreacyjnych i imprez kulturalnych. § 3. Obiektem zarządza Urząd Gminy Płaska, zwany dalej ?Zarządzającym? § 4. Bieżącym przygotowaniem i pielęgnacją Obiektu zajmuje się Zarządzający lub jednostki organizacyjne użytkujące Obiekt na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź porozumienia. § 5. Obiekt może być użyczony jednostkom organizacyjnym Gminy bądź oddany w trwały zarząd. Jednostki organizacyjne, którym przekazano w trwały zarząd lub użyczono Obiekt, mają obowiązek stosowania się do regulaminu korzystania z Obiektu. § 6. Przed wstępem na obiekt każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i korzystania z obiektu i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. § 7. Obiekt ma charakter ogólnodostępny, jest czynny 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach. § 8. Z obiektu można korzystać po uprzednim dokonaniu rezerwacji u pracownika obsługującego obiekt, w godzinach pracy tego pracownika, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozgrywek. § 9. U osoby tej zgłasza się wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Obiektu, ujawnione po poprzednich użytkownikach obiektu. § 10. Pierwszeństwo w korzystaniu z Obiektu mają kluby sportowe działające na terenie Gminy oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń. § 11. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z właściwym pracownikiem obsługującym Obiekt. § 12. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji. W przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych, niezależnych od rezerwującego dopuszcza się półgodzinne opóźnienie. § 13. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. § 14. W przypadku organizowania imprez sportowych, a także w innych uzasadnionych koniecznością przypadkach, Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany godzin korzystania z obiektu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2094

§ 15. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu. Niezastosowanie się do Regulaminu obiektu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji. § 16. Podczas przerw na konserwację boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz bieżni poliuretanowych wszyscy użytkownicy są zobowiązani opuścić boisko. § 17. Na boiskach mogą przebywać osoby posiadające odpowiedni strój i buty sportowe z wyłączeniem butów sportowych typu korki i kolce. § 18. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osób dorosłych będących w odpowiednim stroju i butach, o których mowa w § 17 niniejszego Regulaminu, zaś uczniowie przebywający na obiekcie w ramach prowadzonych zajęć szkolnych mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczycieli. § 19. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się: - niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie obiektu, - wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, na rolkach, deskorolce itp., - sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na obiekcie, - pisania na urządzeniach, malowania lub oklejania, - wchodzenia na ogrodzenie obiektu i urządzenia sportowe do tego nie przeznaczone, - zaśmiecania obiektu, - zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, - rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac, - przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego Obiekt, - niszczenia urządzeń sportowych, § 20. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. § 21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu. § 22. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający i pracownik obsługujący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności. § 23. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. § 24. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. § 25. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lub dzwonić na telefony alarmowe: ogólny 112; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998. § 26. Osoby korzystające z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. § 27. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z obiektu. § 28. Skargi i uwagi Zarządzającego. dotyczące funkcjonowania obiektu można składać pisemnie w siedzibie

§ 29. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z jego winy, jakie mogą mieć miejsce na obiekcie, jednakże fakt ich zaistnienia należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu zdarzenia pracownikowi obsługującemu Obiekt lub Zarządzającemu obiektem. § 30. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia (z art. 51 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 191 § 1 i art. 193 Kodeksu karnego).
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/167/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2915

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie oraz wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk szkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.254.3

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Krypnie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w miejscowościach: Iwiny, Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyznaczenie miejsc do palenia pracownikom

  Pracuję w nowym biurowcu, w którym swoje siedziby ma kilka różnych firm. Kto odpowiada za wyznaczenie miejsc do palenia? Czy należy to do administratora budynku? Obecnie (...)

 • Zakup działki rekreacyjno-budowlanej

  Chcę zakupić prywatnie działkę, która w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego jest zaklasyfikowana jako rekreacyjno-wypoczynkowa. Sprzedający poinformował (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Strych częścią wspólną

  Posiadam mieszkanie w bloku wielorodzinnym, który jest wspólnotą mieszkaniową. Wszystkie pomieszczenia oprócz strychu zostały zinwentaryzowane. Czy strych, pomimo iż (...)

 • Podatek od terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

  Czy za grunty sklasyfikowane w ewidencji jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), na których zorganizowano nieodpłatne miejsca wypoczynku (biwaki, parkingi, ruiny zamczysk) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2093

  uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawiew ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2092

  uchwała nr XV/95/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2091

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2090

  uchwała nr XIII/76/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2089

  uchwała nr XII/68/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/06 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 września 2006 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.