Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2103

Tytuł:

uchwała nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Sejny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2103
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

13:42

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XVII/98/04 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Mocarski


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2103

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, zwany dalej ?Ośrodkiem?, został powołany na mocy uchwały Nr 11/90 Rady Miejskiej w Sejnach z dnia 13 lipca 1990 r. i zarządzenia Nr 3/92 z dnia 2 stycznia 1992 r. Komisarza Rządowego dla Miasta i Gminy Sejny. § 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1362 z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); 7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); 11) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 12) niniejszego Statutu; 13) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności. § 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Sejny. § 4. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: ?Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach?. § 5. Terenem działania Ośrodka jest miasto Sejny. § 6. Siedzibą Ośrodka jest miasto Sejny. Rozdział 2 Cele i zadania Ośrodka § 7. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta Sejny, a w szczególności:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2103

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 4) inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych; 5) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom; 6) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 7) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 8) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. § 8. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, w szczególności: 1) opracowuje, realizuje oraz koordynuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych; 2) tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 3) realizuje pracę socjalną; 4) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym; 5) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; 7) kieruje osoby wymagające opieki do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatności za ich pobyt; 8) organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistycznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania; 9) organizuje sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 10) kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami; 11) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, celowe w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną, w formie biletu kredytowego, udziela pomocy rzeczowej zgodnie ustawą; 12) realizuje dożywianie dzieci; 13) realizuje zadania wynikające z rządowych programów osłonowych; 14) realizuje obsługę organizacyjno ? techniczną zespołu interdyscyplinarnego; 15) realizuje zadania wspomagające rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.


§ 9. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową, tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. § 10. 1. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z: 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2103

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. z późn. zm.); 2. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów. § 11. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami powszechnymi, policją, służbą zdrowia i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka. § 12. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Sejny. Rozdział 3 Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem § 13. Ośrodkiem zarządza Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz. § 14. 1. Burmistrz zatrudnia i zwalnia Kierownika oraz jest jego bezpośrednim przełożonym. 2. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Sejn. 3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, gospodarkę finansową oraz zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Kierownik odpowiedzialny jest za planowanie środków finansowych na działalność i zadania Ośrodka, składa organom gminy sprawozdania i wnioski z działalności oraz sporządza zakres potrzeb pomocy społecznej. § 15. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym. 2. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają przepisy obowiązujące przepisy prawa. 4. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę, ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy. Rozdział 4 Gospodarka finansowa Ośrodka § 16. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. 2. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane ze środków Skarbu Państwa, budżetu gminy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta. 4. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta. 5. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe. § 17. Zasady wynagradzania pracowników reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2103

Rozdział 5 Nadzór i kontrola § 18. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Sejn. § 19. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski. Rozdział 6 Postanowienia końcowe § 20. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Sejny.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/206/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/232/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

 • DZ. URZ. 2011.586.6735

  uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2104

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.171.2012.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2102

  informacja nr 1 Starosty Łomżyńskiego z dnia 3 lipca 2012r. o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Łomża ? obręb Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, Podgórze, powiat łomżyński, woj. Podlaskie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2101

  uchwała nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia miejsca i regulaminu prowadzenia działalności handlowej ?Ryneczek przy Urzędzie?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2100

  uchwała nr XX/123/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goniądz na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2099

  uchwała nr 99/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2098

  uchwała nr XX/120/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.