Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2104

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.171.2012.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2104
Hasła:Statuty,Rozstrzygnięcia Nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

13:42

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.171.2012.ACH WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) stwierdzam nieważność § 8. pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały NR XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2012 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę NR XVIII/88/12 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, która w dniu 20 czerwca 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru. Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż zapis § 8 pkt 2 Załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, co stanowiło podstawę do wszczęcia w dniu 2 lipca 2012 r. postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia jego nieważności. Mocą postanowień § 8 pkt 2 Załącznika Nr 1 do badanej uchwały, Rada Miasta postanowiła, iż Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, w szczególności tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Zgodnie z uregulowaniami art. 218 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), który wśród zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wymienia tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, został z dniem 1 stycznia 2012 r. uchylony. Oznacza to, że ustawodawca wyeliminował powyższe zadanie spośród katalogu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a w związku z powyższym, Rada Miasta wprowadziła do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - bez upoważnienia ustawowego. Rada Miasta jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2104

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., K25/99, OTK 2000/5/141). Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności § 8 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały NR XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, jest zasadne. Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. z up. Wojewody Podlaskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Aneta Kuberska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.17.34

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-30/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 lutego 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/193/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.154.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.61.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wsparcia w Lipniaku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1671

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.71.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XXI/134/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksplantacji piasku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1672

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.75.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Pruchnik I/08?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1676

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.79.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Trzciana

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2103

  uchwała nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2102

  informacja nr 1 Starosty Łomżyńskiego z dnia 3 lipca 2012r. o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Łomża ? obręb Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, Podgórze, powiat łomżyński, woj. Podlaskie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2101

  uchwała nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia miejsca i regulaminu prowadzenia działalności handlowej ?Ryneczek przy Urzędzie?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2100

  uchwała nr XX/123/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goniądz na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2099

  uchwała nr 99/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.