Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2360

Tytuł:

porozumienie nr 1/2012 Gminy Drohiczyn z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Drohiczyn zadania publicznego Powiatowi Suwalskiemu polegającego na kierowaniu do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku mieszkańców Gminy Drohiczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Gmina Drohiczyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2360
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2360

POROZUMIENIE NR 1/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania przez Gminę Drohiczyn zadania publicznego Powiatowi Suwalskiemu polegającego na kierowaniu do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku mieszkańców Gminy Drohiczyn zawarte pomiędzy Gminą Drohiczyn ? reprezentowaną przez: Wojciecha Borzyma ? Burmistrza Drohiczyna a Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez: Stanisława Dziemian Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Suwałkach, o następującej treści: Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) ? Uchwały Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku i Uchwały Nr XVII/109/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszańcom Gminy Drohiczyn całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. Strony zgodnie postanawiają: § 1. Powiat Suwalski na podstawie złożonych dokumentów przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie umieszcza w oparciu o skierowanie mieszkańców Gminy Drohiczyna na pobyt dzienny lub całodobowy w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. § 2. Decyzję o skierowaniu do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku, osobie zamieszkałej na terenie Gminy wydawać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. § 3. Koszty utrzymania osoby skierowanej do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku z terenu Gminy w Drohiczynie w całości pokrywać będzie Powiat Suwalski w ramach środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego na bieżące utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. § 4. 1. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony. 2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznych wypowiedzeniem. 3. W przypadku rozwiązania porozumienia wydane decyzje zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia. § 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


10:18:27

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2360

§ 6. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszego Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Powiatu Suwalskiego, sądowi powszechnemu. § 7. Porozumienie niniejsze sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla stron. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Stanisław Dziemian
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przekazania przez Miasto Suwałki zadania publicznego Powiatowi Suwalskiemu, polegającego na zapewnianiu mieszkańcom Miasta Suwałki całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.2.16

  zarządzenie nr 106/08 Burmistrza Miasta Drohiczyn z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.76

  zarządzenie nr 113/09 Burmistrza Miasta Drohiczyn z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.165.1

  porozumienie nr 3/2011 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Giby całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.165.1

  porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Miastkowo całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2359

  zarządzenie nr 135/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2358

  uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2357

  zarządzenie nr 70.2012 Wójta Gminy Białowieża z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2356

  zarządzenie nr 148/12 Burmistrza Lipska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2355

  zarządzenie nr 33.2012 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.