Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2363

Tytuł:

uchwała nr XVII/85/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - ?Kraina Radosnych Maluchów?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Hajnówka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2363
Hasła:Oświata: przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2363

UCHWAŁA NR XVII/85/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - ?Kraina Radosnych Maluchów? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 5 ust. 5 oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080; z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje: § 1. § 1 Uchwały Nr X/47/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka ? ?Kraina Radosnych Maluchów? (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 265, poz. 3147, Nr 265, poz. 3151) otrzymuje brzmienie: ?§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka ? ?Kraina Radosnych Maluchów? przy Szkole Podstawowej w Dubinach, współfinansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych Gminy Hajnówka. 2. Od 1 września 2012 r. Szkoła Podstawowa w Dubinach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Dubinach na podstawie Uchwały Nr XIV/69/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dubinach.? § 2. W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:


12:54:05

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2363

1. § 4. i 5. otrzymuje brzmienie: ?§ 4. Dyrektor Zespołu Szkół w Dubinach jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego zatrudnianych zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi. Również zatrudnia na umowy zlecenia specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz innych pracowników.? ?§ 5. Dyrektor Zespołu Szkół w Dubinach jest odpowiedzialny za organizację i nadzór pedagogiczny Punktu Przedszkolnego.? 2. § 9 ust. 4. otrzymuje brzmienie: ?§ 9. ust. 4.Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu będą wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia każdego roku.? § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2012 roku. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.265.3

  uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka ?Kraina Radosnych Maluchów?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.265.3

  uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka "Kraina Radosnych Maluchów"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  porozumienie nr 1/09 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka ? Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części porozumienia ?Przejmującym? z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka ? Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym?z drugiej strony .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.26.27

  uchwała nr XXIII/129/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.104.1

  uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

zamów dokument

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Głosowanie nad sprawą nie objętą porządkiem obrad

  Czy na zaproponowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników zdjęcie punktu z porządku obrad wymagana jest zgoda wszystkich obecnych udziałowców, czy też wystarczy (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2362

  uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2361

  uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Zawady z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zawadach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2360

  porozumienie nr 1/2012 Gminy Drohiczyn z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Drohiczyn zadania publicznego Powiatowi Suwalskiemu polegającego na kierowaniu do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku mieszkańców Gminy Drohiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2359

  zarządzenie nr 135/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2358

  uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.