Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.991

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Zarząd Powiatu Białostockiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 991
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 23 marca 2012 r. Poz. 991

POROZUMIENIE z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Wiesław Pusz ? Starosta Powiatu Białostockiego 2. Pani Jolanta Den ? Wicestarosta Powiatu Białostockiego zwanym w treści porozumienia ?Powiatem?, a Gminą Tykocin reprezentowaną przez: 1. Pana Krzysztofa Chlebowicza ? Burmistrza Tykocina zwaną w treści porozumienia ?Gminą?. Na podstawie art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwały Nr XIV/121/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania zamiaru założenia i prowadzenia Technikum oraz uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XV/124/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie strony porozumienia ustalają, co następuje: § 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje zadanie publiczne w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie, tym samym Powiat oświadcza, że przekazuje Gminie zadania oraz prawa i obowiązki organu założycielskiego i organu prowadzącego wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty. § 2. 1. Utworzona szkoła działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 2. Nadzór pedagogiczny nad utworzoną szkołą sprawować będzie Podlaski Kurator Oświaty. Nadzór w pozostałym zakresie sprawuje Burmistrz Tykocina. § 3. 1. Szkoła zostanie utworzona i prowadzona będzie w oparciu o mienie Gminy. 2. Organem prowadzącym szkołę będzie Gmina.


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 991 ?

§ 4. Zadanie, o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie w następujący sposób: 1) Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego porozumienia oraz utworzeniem i prowadzeniem szkoły ponadgimnazjalnej ponoszone będą przez Gminę. 2) Gmina zobowiązuje się samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej na przekazane jej przez Powiat zadanie. 3) W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji szkoły wszystkie czynności z tym związane należą do obowiązku Gminy, która też ponosi skutki finansowe likwidacji. § 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 7. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Gminy Tykocin i cztery egz. dla Zarządu Powiatu. Starosta Wiesław Pusz Wicestarosta Jolanta Den Burmistrz Tykocina Krzysztof Chlebowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.273.2206

  uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3137

  uchwała nr XIX/125/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół w Długosiodle

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.207.2

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr DS-E/1794/12 Zarządu Powiatu Lubińskiego; Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na terenie Powiatu Lubińskiego typu szkoły ponadgimnazjalnej, której prowadzenie należy do zadań własnych powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2257

  uchwała nr XI/115/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.990

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zawady

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.989

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.988

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.987

  uchwała nr XII/104/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.986

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.