Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.992

Tytuł:

zarządzenie nr 85/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011r. i informacji o stanie mienia Gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Wójt Gminy Narewka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 992
Hasła:Budżet sprawozdania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 23 marca 2012 r. Poz. 992

ZARZĄDZENIE NR 85/12 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. i informacji o stanie mienia Gminy Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429), zarządzam co następuje: § 1. Przedstawić roczne sprawozdanie: 1) z realizacji budżetu gminy za 2011 r. według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ? 14.095.000 zł - wykonanie ? 13.021.780,39 zł b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ? 16.590.000 zł, - wykonanie ? 14.730.446,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4) z realizacji planu dotacji za 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6) z realizacji środków pozabudżetowych: a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych: - plan przychodów po dokonanych zmianach ? 120.000 zł, - wykonanie ? 85.389,45 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach ? 120.000 zł, - wykonanie ? 85.389,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8, 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9, 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 992 ?

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Mikołaj Pawilcz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 992

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 marca 2012 r. Realizacja dochodów za 2011 rok I

Dział 1

Rodzaj zadania: WŁASNE

Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 bieżące Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 Zaległości na 31-12-2011 r. 8 Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9

010 01095 0750 630 63095 0830 2707 700 70005 0470 0690 0750 0920 70095 0830 0920

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Turystyka Pozostała działalność Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki

7 000,00 7 000,00 7 000,00 23 737,00 23 737,00 3 000,00 20 737,00 282 537,00 132 537,00 12 537,00 0,00 120 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00

9 430,78 9 430,78 9 430,78 39 530,67 39 530,67 2 095,60 37 435,07 253 879,90 105 535,96 12 537,90 5,25 92 398,64 594,17 148 343,94 148 343,94 0,00

134,73% 134,73% 134,73% 166,54% 166,54% 69,85% 180,52% 89,86% 79,63% 100,01%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

53 251,91 50 337,44

1 297,46 1 295,36

77,00%

50 337,44

1 295,36

98,90% 98,90%

2 914,47 2 914,47

2,10 2,10

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 992

Dział 1 750

Rozdział 2

§ 3 Administracja publiczna

Nazwa 4

Plan ogółem 5 13 100,00 600,00 600,00 0,00 11 500,00 11 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 5 055 557,00 5 000,00 5 000,00 3 167 382,00 2 665 529,00 9 000,00 452 000,00 7 200,00 0,00 33 653,00 574 500,00 436 000,00 108 000,00 19 000,00

Wykonanie 6 14 286,33 606,20 600,00 6,20 13 222,18 9 985,18 3 237,00 457,95 457,95 5 063 023,94 4 821,86 4 821,86 3 077 821,66 2 576 969,66 9 426,00 455 446,00 4 430,00 2 897,00 28 653,00 695 079,47 444 118,06 122 809,72 39 480,95

% realizacji 7 109,06% 101,03% 100,00%

Zaległości na 31-12-2011 r. 8 0,00 0,00

Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9 0,00 0,00

75011 2030 2360 75023 0830 0970 75095 0830 756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 2680 75616 0310 0320 0330

Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

114,98% 90,77% 647,40% 45,80% 45,80% 100,15% 96,44% 96,44% 97,17% 96,68% 104,73% 100,76% 61,53%

0,00

0,00

0,00

0,00

1 934 420,96 3 561,96 3 561,96 1 709 847,73 1 707 997,73 0,00 0,00 1 850,00

51 674,40 0,00 0,00 26 256,88 26 246,88 2,00 8,00

85,14% 120,99% 101,86% 113,71% 207,79% 178 549,95 134 002,70 27 521,49 6 342,01 25 314,17 23 624,87 1 381,00 178,30

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 992


Dział 1

Rozdział 2

§ 3 0340 0360 0430 0500 0910 Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej

Nazwa 4

Plan ogółem 5 6 000,00 5 000,00 500,00 0,00 0,00 185 200,00 25 000,00 50 000,00 200 65 000,00 45 000,00 1 102 975,00 1 057 975,00 45 000,00 0,00 0,00 20 500,00 500,00 20 000,00 3 458 423,00 2 756 848,00 2 756 848,00 680 525,00 680 525,00 21 050,00 10 000,00

Wykonanie 6 8 350,00 15 034,93 640,00 64 550,56 95,25 105 783,23 20 273,50 14 149,87 0,00 64 574,25 6 785,61 1 151 369,74 1 076 013,00 75 356,74 140,00 140,00 28 007,98 572,00 27 435,98 3 464 647,65 2 756 848,00 2 756 848,00 680 525,00 680 525,00 27 274,65 16 174,56

% realizacji 7 139,17% 300,70% 128,00%

Zaległości na 31-12-2011 r. 8 0,00 8 189,07 0,00 2 494,68 0,00

Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 56,35

Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 0410 0460 0470 0480 0690 75621 0010 0020 75624 0740 75647 0690 0910 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920

57,12% 81,09% 28,30% 0,00% 99,35% 15,08% 104,39% 101,70% 167,46%

42 461,32

Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki

41 703,20 758,12 56,35

0,00

47,00 47,00

0,00

0,00

136,62% 114,40% 137,18% 100,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 129,57% 161,75%

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 992

Dział 1

Rozdział 2

§ 3 0970 Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie

Nazwa 4

Plan ogółem 5 11 050,00 377 977,00 8 932,00 3 000,00 0,00 5 932,00 369 045,00 350 000,00 0,00 92,00 18 953,00 366 030,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00

Wykonanie 6 11 100,09 325 286,22 8 607,89 2 736,78 126,11 5 745,00 316 678,33 297 606,00 28,31 92,00 18 952,02 375 245,95 14 953,41 14 953,41 14 953,79 14 953,79

% realizacji 7

Zaległości na 31-12-2011 r. 8

Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9

801 80101 0750 0920 2030 80195 0830 0920 2030 2440 852 85202 0970 85212 2360

86,06% 96,37% 91,23%

246,12 246,12 246,12

0,00 0,00

Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

96,85% 85,81% 85,03% 0,00 0,00

100,00% 99,99% 102,52% 99,69% 99,69% 299,08% 299,08% 128 856,53 128 856,53 0,00 0,00 128 856,53 0,00 0,00 0,00

85213

9 200,00

8 989,30

97,71%

0,00

0,00

9 200,00 138 000,00 138 000,00

8 989,30 134 932,68 134 932,68

97,71% 97,78% 97,78% 0,00 0,00

85214

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 992


Dział 1

Rozdział 2 85216

§ 3 Zasiłki stałe 2030

Nazwa 4

Plan ogółem 5 104 000,00 104 000,00 55 830,00 55 830,00 14 000,00 14 000,00 25 000,00 25 000,00 122 250,00 122 250,00 111 324,00

Wykonanie 6 102 451,21 102 451,21 55 830,00 55 830,00 18 141,13 18 141,13 24 994,43 24 994,43 120 160,99 120 160,99 109 246,39

% realizacji 7 98,51% 98,51% 100,00% 100,00% 129,58% 129,58% 99,98% 99,98% 98,29% 98,29% 98,13%

Zaległości na 31-12-2011 r. 8 0,00

Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85219 2030 85228 0830 85295 2030 853 85395 2707

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2709 854 85415 2030 900 90001 0830 0920 90002 0830

10 926,00 40 501,00 40 501,00 40 501,00 89 662,00 10 000,00 10 000,00

10 914,60 39 745,55 39 745,55 39 745,55 129 261,85 9 951,29 9 941,45 9,84

99,90% 98,13% 98,13% 98,13% 144,17% 99,51% 99,41% 6 597,27 6 597,27 6 597,27 20,10 20,10 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka odpadami Wpływy z usług

69 662,00 20 000,00

56 855,73 7 193,73

81,62% 35,97%

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 992

Dział 1

Rozdział 2

§ 3 2700

Nazwa 4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan ogółem 5 49 662,00

Wykonanie 6 49 662,00

% realizacji 7 100,00%

Zaległości na 31-12-2011 r. 8

Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9

90019 0690 90095 0830

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

51 028,18 51 028,18 11 426,65 11 426,65 9 834 499,83 157 596,06 114,27% 114,27% 99,98% 110,22% 2 123 372,79 0,00 52 991,96 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z usług bieżące razem : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe

9 836 774,00 142 987,00

010 01041

Rolnictwo i łowiectwo Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność 60016 6300 Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Turystyka 63095 Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa

715 226,00 715 226,00

832 263,00 832 263,00

116,36% 116,36%

0,00 0,00

0,00 0,00

6297 600

715 226,00 669 975,00 669 975,00 0,00

832 263,00 122 555,00 122 555,00 10 000,00

116,36% 18,29% 18,29% 0,00 0,00 0,00 0,00

6330 630

669 975,00 796 544,00 796 544,00

112 555,00 325 349,29 325 349,29

16,80% 40,85% 40,85% 0,00 0,00 0,00 0,00

6297

796 544,00

325 349,29

40,85%

700

760 381,00

625 011,44

82,20%

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 992

Dział 1

Rozdział 2 70005

§ 3

Nazwa 4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem 5 760 381,00 700 000,00 11 738,00

Wykonanie 6 625 011,44 612 307,64 12 703,80

% realizacji 7 82,20% 87,47% 108,23%

Zaległości na 31-12-2011 r. 8 0,00

Nadpłaty na 31-12-2011 r. 9 0,00

0770 0870

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6297

48 643,00

0,00

0,00%

754 75412 6300 900 90002 0870 90095 0870 921 92109 6297

15 000,00 15 000,00 15 000,00 30 347,00 14 000,00 14 000,00 16 347,00 16 347,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3 012 473,00 1 585 413,00 12 849 247,00 1 728 400,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00 26 036,43 10 436,43 10 436,43 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 1 946 215,16 1 157 612,29 11.780.714,99 1 315 208,35

100,00% 100,00% 100,00% 85,80%

0,00 0,00

0,00 0,00

Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 własne razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

95,43% 95,43%

0,00

0,00

64,61% 73,02% 91,68% 76,09%

0,00 0,00 2 123 372,79 0,00

0,00 0,00 52 991,96 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 992

III

Dział 1

Rodzaj zadania: ZLECONE

Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 bieżące Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 Zaległości na 3112-2011r 8 Nadpłaty na 31-122011r 9

010 01095 2010 750 75011 2010 75056 2010 751 75101 2010

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

73 096,00 73 096,00 73 096,00 92 762,00 68 000,00 68 000,00 24 762,00 24 762,00 8 395,00 725,00 725,00

72 967,38 72 967,38 72 967,38 92 201,13 68 000,00 68 000,00 24 201,13 24 201,13 8 223,33 725,00 725,00

99,82% 99,82% 99,82% 99,40% 100,00% 100,00% 97,73% 97,73% 97,96% 100,00% 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00 0

75108

7 670,00 7 670,00 1 071 500,00 1 042 500,00 1 042 500,00

7 498,33 7 498,33 1 067 673,56 1 039 532,91 1 039 532,91

97,76% 97,76% 99,64% 99,72% 99,72% 0,00 0,00 0,00 0,00

852

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 992

Dział 1

Rozdział 2 85213

§ 3

Nazwa 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan ogółem 5 17 000,00

Wykonanie 6 16 140,65

% realizacji 7 94,95%

Zaległości na 3112-2011r 8 0,00

Nadpłaty na 31-122011r 9 0,00

2010 85295 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: zlecone razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem budżet Gminy: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

17 000,00 12 000,00 12 000,00 1 245 753,00 1 245 753,00 0

16 140,65 12 000,00 12 000,00 1 241 065,40 1 241 065,40 0

94,95% 100,00% 100,00% 99,62% 99,62% 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

14 095 000,00

13.021.780,39

92,39%

2 123 372,79

52 991,96

1 728 400,00

1 315 208,35

76,09%

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 12 ? Poz. 992

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 marca 2012 r. Realizacja wydatków za 2011 rok I

Dział

Rodzaj zadania :

Rozdział §

WŁASNE

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 29 998,12 16 000,00 16 000,00 4 370,14 907,09 3 463,05 0,00 2 592,33 2 592,33 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 2 843 126,00 1 207 485,00 1 635 641,00 7 035,65 36,24 240,00 0,00 0,00 0,00 13 449,57 0,00 0,00 2 838 054,11 1 207 483,59 1 630 570,52 0,00 Wydatki plan 9 2 863 126,00 0,00 0,00 20 000,00 13 449,57 majątkowe wykonanie 10 2 851 503,68 0,00

1 010

2

3 Rolnictwo i łowiectwo

4

5 2 893 451,00 16 000,00 16 000,00 24 565,00 1 100,00 3 465,00 20 000,00 2 668,00 2 668,00 2 843 126,00 1 207 485,00 1 635 641,00 7 092,00 37,00 240,00

6 2 881 501,80 16 000,00 16 000,00 17 819,71 907,09 3 463,05 13 449,57 2 592,33 2 592,33 2 838 054,11 1 207 483,59 1 630 570,52 7 035,65 36,24 240,00

7 30 325,00 16 000,00 16 000,00 4 565,00 1 100,00 3 465,00 0,00 2 668,00 2 668,00 0,00 0,00 0,00 7 092,00 37,00 240,00

01009 2830 01010 4210 4300 6050 01030 2850 01041 6057 6059 01095 4110 4170

Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 13 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 6 755,40 4,01 119 873,37 8 400,00 8 400,00 1 415,97 1 415,97 7 698,07 7 698,07 Wydatki plan 9 0,00 0,00 1 288 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 252,00 0,00 148 252,00 102 359,33 96,00 27 199,42 2 100,74 4 424,29 717,84 2 750,00 41 775,51 18 922,32 3 279,28 1 093,93 1 036 090,00 104 600,00 500 076,75 103 004,77 1 140 690,00 148 252,00 603 081,52 148 252,00 0,00 751 333,52 0,00 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4300 4430 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Transport i łączność

4

5 6 765,00 50,00 1 414 950,00 9 100,00 9 100,00 1 420,00 1 420,00 156 252,00 8 000,00 148 252,00 1 248 178,00 300,00 30 200,00 2 101,00 4 950,00 805,00 2 750,00 42 687,00 19 301,00 3 300,00 1 094,00 1 036 090,00 104 600,00

6 6 755,40 4,01 871 206,89 8 400,00 8 400,00 1 415,97 1 415,97 155 950,07 7 698,07 148 252,00 705 440,85 96,00 27 199,42 2 100,74 4 424,29 717,84 2 750,00 41 775,51 18 922,32 3 279,28 1 093,93 500 076,75 103 004,77

7 6 765,00 50,00 126 008,00 9 100,00 9 100,00 1 420,00 1 420,00 8 000,00 8 000,00 0,00 107 488,00 300,00 30 200,00 2 101,00 4 950,00 805,00 2 750,00 42 687,00 19 301,00 3 300,00 1 094,00

600 60004 4300 60013 4430 60014 4430 6300 60016 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4440 6050 6060

Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 14 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 65 905,60 65 905,60 0,00 16 980,70 801,27 2 660,31 431,64 1 700,00 2 741,33 512,20 270,00 9 935,05 742,83 18 902,13 8 547,89 252,00 334,32 1 093,93 796 544,00 392 000,00 644 097,00 47 000,00 30 927,00 532 647,39 44 201,97 29 796,53 121 782,00 86 782,00 279 397,60 186 277,08 50 062,12 38 377,12 Wydatki plan 9 1 188 544,00 1 188 544,00 majątkowe wykonanie 10 465 674,68 465 674,68

1 630

2

3 Turystyka

4

5 1 262 661,00 1 262 661,00 300,00 17 300,00 810,00 2 750,00 450,00 1 700,00 5 000,00 737,00 270,00 10 000,00 3 000,00 20 000,00 8 618,00 388,00 1 700,00 1 094,00 796 544,00 392 000,00 765 879,00 133 782,00 30 927,00

6 531 580,28 531 580,28 0,00 16 980,70 801,27 2 660,31 431,64 1 700,00 2 741,33 512,20 270,00 9 935,05 742,83 18 902,13 8 547,89 252,00 334,32 1 093,93 279 397,60 186 277,08 582 709,51 82 579,09 29 796,53

7 74 117,00 74 117,00 300,00 17 300,00 810,00 2 750,00 450,00 1 700,00 5 000,00 737,00 270,00 10 000,00 3 000,00 20 000,00 8 618,00 388,00 1 700,00 1 094,00

63095 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4217 4219 4260 4300 4307 4309 4360 4410 4440 6057 6059 700 70005 4300

Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 15 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 922,50 9 599,44 11,00 705,00 3 167,50 48 643,00 20 847,00 17 292,00 597 097,00 6 900,00 356 397,00 211 500,00 14 600,00 7 700,00 0,00 488 445,42 6 893,00 267 234,43 192 648,85 13 995,77 7 673,37 20 000,00 15 000,00 127 000,00 127 000,00 87 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 68 534,53 68 534,53 42 750,00 25 784,53 0,00 0,00 0,00 1 217,00 1 217,00 1 217,00 1 216,31 1 216,31 1 216,31 0,00 0,00 0,00 11 685,00 0,00 0,00 35 000,00 6 583,58 14 501,54 17 292,00 11 685,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4390 4430 4480 4590 4600 6057 6059 6060

4 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

5 2 000,00 10 000,00 200,00 705,00 3 168,00 48 643,00 20 847,00 17 292,00 632 097,00 6 900,00 356 397,00 211 500,00 14 600,00 7 700,00 20 000,00 15 000,00 127 000,00 127 000,00 87 000,00 40 000,00 1 217,00 1 217,00 1 217,00

6 922,50 9 599,44 11,00 705,00 3 167,50 6 583,58 14 501,54 17 292,00 500 130,42 6 893,00 267 234,43 192 648,85 13 995,77 7 673,37 0,00 11 685,00 68 534,53 68 534,53 42 750,00 25 784,53 1 216,31 1 216,31 1 216,31

7 2 000,00 10 000,00 200,00 705,00 3 168,00

70095 4170 4210 4260 4270 4300 6050 6059 710 71004 4170 4300 720 72095 6639

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 16 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 1 767 825,57 600,00 511,00 77,00 12,00 79 288,29 73 500,34 1 810,42 3 977,53 1 523 719,87 1 258,73 889 593,31 67 601,68 127 021,72 17 922,72 47 076,00 125 943,03 27 245,15 28 896,58 748,75 113 961,38 1 343,41 885,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 0,00 0,00 majątkowe wykonanie 10 0,00 0,00

1 750

2

3 Administracja publiczna

4

5 1 854 655,00 600,00 511,00 77,00 12,00 79 700,00 73 700,00 2 000,00 4 000,00 1 596 491,00 2 000,00 910 800,00 67 602,00 131 010,00 20 677,00 48 200,00 146 500,00 29 733,00 35 000,00 1 000,00 114 894,00 5 000,00 1 000,00

6 1 767 825,57 600,00 511,00 77,00 12,00 79 288,29 73 500,34 1 810,42 3 977,53 1 523 719,87 1 258,73 889 593,31 67 601,68 127 021,72 17 922,72 47 076,00 125 943,03 27 245,15 28 896,58 748,75 113 961,38 1 343,41 885,38

7 1 854 655,00 600,00 511,00 77,00 12,00 79 700,00 73 700,00 2 000,00 4 000,00 1 596 491,00 2 000,00 910 800,00 67 602,00 131 010,00 20 677,00 48 200,00 146 500,00 29 733,00 35 000,00 1 000,00 114 894,00 5 000,00 1 000,00

75011 4010 4110 4120 75022 3030 4210 4300 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360

Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 17 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 16 328,33 19 018,89 3 027,30 27 074,73 8 772,78 64 369,33 3 000,00 4 392,00 7 452,93 48 823,40 701,00 99 848,08 33 391,71 22 730,55 1 542,33 3 389,17 549,88 1 140,36 112,90 5 076,93 1 863,26 9,20 28 947,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4370 4410 4430 4440 4700

4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 20 000,00 20 000,00 6 000,00 27 075,00 10 000,00 70 000,00 3 000,00 4 400,00 8 900,00 49 200,00 4 500,00 107 864,00 34 100,00 22 737,00 1 543,00 3 430,00 560,00 2 000,00 500,00 5 500,00 2 900,00 500,00 33 000,00

6 16 328,33 19 018,89 3 027,30 27 074,73 8 772,78 64 369,33 3 000,00 4 392,00 7 452,93 48 823,40 701,00 99 848,08 33 391,71 22 730,55 1 542,33 3 389,17 549,88 1 140,36 112,90 5 076,93 1 863,26 9,20 28 947,86

7 20 000,00 20 000,00 6 000,00 27 075,00 10 000,00 70 000,00 3 000,00 4 400,00 8 900,00 49 200,00 4 500,00 107 864,00 34 100,00 22 737,00 1 543,00 3 430,00 560,00 2 000,00 500,00 5 500,00 2 900,00 500,00 33 000,00

75075 3040 4170 4210 4300 4430 75095 3030 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4370 4410 4430

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 18 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 1 093,93 221 177,39 198 052,99 770,30 33 545,77 38 753,70 3 081,84 6 317,14 1 024,99 37 900,00 41 681,52 16 215,77 6 896,17 2 300,00 4 943,17 107,82 265,68 0,00 1 425,00 1 458,57 738,00 627,55 22 200,00 2 400,00 2 205,64 0,00 20 138,01 0,00 22 200,00 22 200,00 20 138,01 20 138,01 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4440

4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 1 094,00 248 064,00 224 744,00 1 000,00 33 610,00 39 500,00 3 082,00 6 431,00 1 045,00 38 000,00 42 807,00 16 420,00 7 500,00 2 500,00 5 400,00 200,00 500,00 200,00 1 500,00 1 459,00 750,00 640,00 22 200,00 2 400,00

6 1 093,93 241 315,40 218 191,00 770,30 33 545,77 38 753,70 3 081,84 6 317,14 1 024,99 37 900,00 41 681,52 16 215,77 6 896,17 2 300,00 4 943,17 107,82 265,68 0,00 1 425,00 1 458,57 738,00 627,55 20 138,01 2 205,64

7 1 094,00 225 864,00 202 544,00 1 000,00 33 610,00 39 500,00 3 082,00 6 431,00 1 045,00 38 000,00 42 807,00 16 420,00 7 500,00 2 500,00 5 400,00 200,00 500,00 200,00 1 500,00 1 459,00 750,00 640,00

754 75412 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4780 6060 75414

Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 19 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 264,25 42,90 1 750,00 148,49 20 918,76 12 688,76 7 000,00 1 230,00 38 000,95 38 000,95 14 268,38 2 981,14 19 449,48 940,95 361,00 222 951,28 222 951,28 222 951,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4110 4120 4170 4210 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4210 4300 4700 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

4

5 265,00 43,00 1 750,00 342,00 20 920,00 12 690,00 7 000,00 1 230,00 47 500,00 47 500,00 17 500,00 3 000,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 227 410,00 227 410,00 227 410,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3 683 611,00

6 264,25 42,90 1 750,00 148,49 20 918,76 12 688,76 7 000,00 1 230,00 38 000,95 38 000,95 14 268,38 2 981,14 19 449,48 940,95 361,00 222 951,28 222 951,28 222 951,28 0,00 0,00 0,00 3 634 965,97

7 265,00 43,00 1 750,00 342,00 20 920,00 12 690,00 7 000,00 1 230,00 47 500,00 47 500,00 17 500,00 3 000,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 227 410,00 227 410,00 227 410,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3 683 611,00

75495

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 75647 4100 4210 4300 4430 4580 757 75702 8110 758 75818 4810 801

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie

3 634 965,97

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 20 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 2 102 975,88 91 544,02 1 321 526,88 100 941,61 222 117,68 35 181,98 150,00 14 469,61 11 491,00 153 824,95 2 190,55 972,00 18 630,48 1 737,98 906,80 1 173,03 1 602,88 11 933,43 112 581,00 88 114,20 5 763,20 61 427,04 3 582,02 10 639,56 1 726,28 0,00 0,00 Wydatki plan 9 0,00 majątkowe wykonanie 10 0,00

1

2 80101

3 Szkoły podstawowe 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440

4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5 2 106 372,00 91 579,00 1 322 620,00 100 950,00 222 200,00 35 300,00 150,00 14 867,00 11 865,00 153 830,00 2 440,00 972,00 18 700,00 2 000,00 1 000,00 1 384,00 2 000,00 11 934,00 112 581,00 88 171,00 5 765,00 61 430,00 3 583,00 10 680,00 1 730,00

6 2 102 975,88 91 544,02 1 321 526,88 100 941,61 222 117,68 35 181,98 150,00 14 469,61 11 491,00 153 824,95 2 190,55 972,00 18 630,48 1 737,98 906,80 1 173,03 1 602,88 11 933,43 112 581,00 88 114,20 5 763,20 61 427,04 3 582,02 10 639,56 1 726,28

7 2 106 372,00 91 579,00 1 322 620,00 100 950,00 222 200,00 35 300,00 150,00 14 867,00 11 865,00 153 830,00 2 440,00 972,00 18 700,00 2 000,00 1 000,00 1 384,00 2 000,00 11 934,00 112 581,00 88 171,00 5 765,00 61 430,00 3 583,00 10 680,00 1 730,00

80103 3020 4010 4040 4110 4120

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 21 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 2 000,00 223,10 2 753,00 649 297,26 36 311,47 416 109,04 30 944,76 72 110,97 10 079,10 5 000,00 45 000,00 243,00 5 000,00 791,88 761,31 785,73 26 160,00 349 835,13 1 974,43 4 018,48 125 840,41 10 171,29 19 499,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4210 4240 4440 Zakup materiałów i wyposażenia

4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja

5 2 000,00 230,00 2 753,00 649 772,00 36 312,00 416 200,00 31 000,00 72 150,00 10 100,00 5 000,00 45 000,00 250,00 5 000,00 1 000,00 800,00 800,00 26 160,00 383 257,00 2 000,00 5 000,00 131 000,00 10 172,00 20 310,00

6 2 000,00 223,10 2 753,00 649 297,26 36 311,47 416 109,04 30 944,76 72 110,97 10 079,10 5 000,00 45 000,00 243,00 5 000,00 791,88 761,31 785,73 26 160,00 349 835,13 1 974,43 4 018,48 125 840,41 10 171,29 19 499,68

7 2 000,00 230,00 2 753,00 649 772,00 36 312,00 416 200,00 31 000,00 72 150,00 10 100,00 5 000,00 45 000,00 250,00 5 000,00 1 000,00 800,00 800,00 26 160,00 383 257,00 2 000,00 5 000,00 131 000,00 10 172,00 20 310,00

80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4440 80113 3020 3030 4010 4040 4110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 22 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 3 164,27 156 705,98 17 414,62 430,00 2 070,40 585,06 0,00 4 983,46 1 040,00 1 937,05 1 044,50 169,50 875,00 443 699,00 738,00 171 596,14 11 138,55 28 809,90 4 328,40 360,00 87 128,36 53 406,34 14 579,64 6 479,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700 4780 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

4

5 3 950,00 167 450,00 18 500,00 500,00 7 056,00 600,00 8 000,00 4 984,00 1 500,00 2 235,00 2 200,00 200,00 2 000,00 453 839,00 738,00 171 600,00 11 362,00 28 850,00 4 400,00 360,00 93 142,00 55 000,00 15 000,00 7 000,00

6 3 164,27 156 705,98 17 414,62 430,00 2 070,40 585,06 0,00 4 983,46 1 040,00 1 937,05 1 044,50 169,50 875,00 443 699,00 738,00 171 596,14 11 138,55 28 809,90 4 328,40 360,00 87 128,36 53 406,34 14 579,64 6 479,39

7 3 950,00 167 450,00 18 500,00 500,00 7 056,00 600,00 8 000,00 4 984,00 1 500,00 2 235,00 2 200,00 200,00 2 000,00 453 839,00 738,00 171 600,00 11 362,00 28 850,00 4 400,00 360,00 93 142,00 55 000,00 15 000,00 7 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych

80146 4410 4700 80195 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 23 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 44 554,49 2 835,83 1 547,08 1 609,51 777,37 6 152,00 7 658,00 62 097,27 517,00 117,00 400,00 61 580,27 25 728,00 6 598,98 29 173,29 80,00 617 973,21 14 953,41 14 953,41 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

4

5 44 753,00 3 200,00 1 700,00 2 000,00 876,00 6 200,00 7 658,00 66 000,00 1 000,00 500,00 500,00 65 000,00 27 000,00 7 800,00 29 200,00 1 000,00 644 828,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 41,00 459,00 500,00

6 44 554,49 2 835,83 1 547,08 1 609,51 777,37 6 152,00 7 658,00 62 097,27 517,00 117,00 400,00 61 580,27 25 728,00 6 598,98 29 173,29 80,00 617 973,21 14 953,41 14 953,41 41,00 41,00 0,00 0,00

7 44 753,00 3 200,00 1 700,00 2 000,00 876,00 6 200,00 7 658,00 66 000,00 1 000,00 500,00 500,00 65 000,00 27 000,00 7 800,00 29 200,00 1 000,00 644 828,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 41,00 459,00 500,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia

851 85153 4170 4300 85154 4170 4210 4300 4430 852 85202 4330 85205 4210 4300 4700

Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 24 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 13 653,22 7 802,18 2 333,60 1 849,04 248,37 46,10 1 093,93 280,00 11 236,63 11 236,63 143 647,75 143 647,75 21 553,96 21 553,96 128 064,01 128 064,01 175 077,78 58,44 128 063,21 7 081,77 21 210,16 3 262,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 0,00 majątkowe wykonanie 10 0,00

1

2 85212

3

4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 17 488,00 11 204,00 2 334,00 2 043,00 333,00 200,00 1 094,00 280,00 11 500,00 11 500,00 153 000,00 153 000,00 24 000,00 24 000,00 130 000,00 130 000,00 178 589,00 100,00 128 080,00 7 082,00 21 211,00 3 310,00

6 13 653,22 7 802,18 2 333,60 1 849,04 248,37 46,10 1 093,93 280,00 11 236,63 11 236,63 143 647,75 143 647,75 21 553,96 21 553,96 128 064,01 128 064,01 175 077,78 58,44 128 063,21 7 081,77 21 210,16 3 262,09

7 17 488,00 11 204,00 2 334,00 2 043,00 333,00 200,00 1 094,00 280,00 11 500,00 11 500,00 153 000,00 153 000,00 24 000,00 24 000,00 130 000,00 130 000,00 178 589,00 100,00 128 080,00 7 082,00 21 211,00 3 310,00

4010 4040 4110 4120 4410 4440 4700 85213 4130 85214 3110 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 25 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 2 200,12 130,00 100,00 6 949,71 147,60 1 248,68 4 376,00 250,00 57 585,42 219,23 40 837,04 1 920,26 6 621,76 1 013,11 1 593,60 94,00 2 004,42 3 282,00 52 160,03 51 664,03 496,00 129 203,93 129 203,93 21 077,78 3 719,62 6 188,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4210 4270 4280 4300 4350 4410 4440 4700 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe

4

5 3 250,00 130,00 300,00 8 500,00 500,00 1 250,00 4 376,00 500,00 58 676,00 250,00 40 838,00 1 930,00 6 760,00 1 160,00 2 246,00 200,00 2 010,00 3 282,00 55 575,00 55 079,00 496,00 130 971,00 130 971,00 21 541,00 3 802,00 6 340,00

6 2 200,12 130,00 100,00 6 949,71 147,60 1 248,68 4 376,00 250,00 57 585,42 219,23 40 837,04 1 920,26 6 621,76 1 013,11 1 593,60 94,00 2 004,42 3 282,00 52 160,03 51 664,03 496,00 129 203,93 129 203,93 21 077,78 3 719,62 6 188,27

7 3 250,00 130,00 300,00 8 500,00 500,00 1 250,00 4 376,00 500,00 58 676,00 250,00 40 838,00 1 930,00 6 760,00 1 160,00 2 246,00 200,00 2 010,00 3 282,00 55 575,00 55 079,00 496,00 130 971,00 130 971,00 21 541,00 3 802,00 6 340,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność

85228 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4280 4410 4440 85295 3110 4210 853 85395 4017 4019 4117

Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 26 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 1 092,01 1 003,98 177,20 46 506,56 8 207,04 1 511,54 266,75 1 051,95 185,63 32 466,27 5 749,33 152 509,02 104 323,33 7 202,40 73 952,54 4 991,58 12 259,03 1 989,03 494,96 680,79 2 753,00 48 185,69 42 200,69 5 985,00 789 204,59 5 942,88 5 942,88 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia

4

5 1 119,00 1 009,00 178,00 46 510,00 8 208,00 1 691,00 299,00 1 062,00 188,00 33 171,00 5 853,00 157 136,00 108 023,00 8 600,00 74 800,00 5 000,00 13 400,00 2 270,00 500,00 700,00 2 753,00 49 113,00 43 058,00 6 055,00 881 454,00 16 000,00 6 000,00

6 1 092,01 1 003,98 177,20 46 506,56 8 207,04 1 511,54 266,75 1 051,95 185,63 32 466,27 5 749,33 152 509,02 104 323,33 7 202,40 73 952,54 4 991,58 12 259,03 1 989,03 494,96 680,79 2 753,00 48 185,69 42 200,69 5 985,00 789 204,59 5 942,88 5 942,88

7 1 119,00 1 009,00 178,00 46 510,00 8 208,00 1 691,00 299,00 1 062,00 188,00 33 171,00 5 853,00 157 136,00 108 023,00 8 600,00 74 800,00 5 000,00 13 400,00 2 270,00 500,00 700,00 2 753,00 49 113,00 43 058,00 6 055,00 871 454,00 6 000,00 6 000,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

854 85404 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440 85415 3240 3260 900 90001 4300

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 27 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 102 628,18 1 325,49 51,04 50 361,58 18 243,63 32 646,44 136 394,13 1 984,09 103 059,54 29 950,50 1 400,00 544 239,40 5 871,73 2 497,00 236 229,35 11 650,80 37 221,10 6 861,62 245,00 200 272,55 10 574,41 1 683,25 5 037,16 1 634,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 9 10 000,00 120 462,00 1 600,00 500,00 50 362,00 33 000,00 35 000,00 145 400,00 2 000,00 112 000,00 30 000,00 1 400,00 599 592,00 6 000,00 2 497,00 241 600,00 11 651,00 42 030,00 8 987,00 245,00 223 607,00 11 956,00 3 000,00 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 majątkowe wykonanie 10

1

2 90002

3 6050 Gospodarka odpadami 4210 4260 4300 4390 4430 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych

4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 10 000,00 120 462,00 1 600,00 500,00 50 362,00 33 000,00 35 000,00 145 400,00 2 000,00 112 000,00 30 000,00 1 400,00 599 592,00 6 000,00 2 497,00 241 600,00 11 651,00 42 030,00 8 987,00 245,00 223 607,00 11 956,00 3 000,00 15 000,00 2 000,00

6 0,00 102 628,18 1 325,49 51,04 50 361,58 18 243,63 32 646,44 136 394,13 1 984,09 103 059,54 29 950,50 1 400,00 544 239,40 5 871,73 2 497,00 236 229,35 11 650,80 37 221,10 6 861,62 245,00 200 272,55 10 574,41 1 683,25 5 037,16 1 634,89

7

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015 4210 4260 4270 4300 90095 3020 3040 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4360

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 28 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 723,80 3 989,08 17 138,22 960,00 1 649,44 692 700,00 536 700,00 536 700,00 25 000,00 45 000,00 136 000,00 136 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 147 300,00 18 300,00 12 000,00 300,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 80 000,00 80 000,00 139 875,74 12 625,88 9 000,00 195,30 3 209,02 0,00 221,56 79 985,30 79 985,30 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 37 552,94 0,00 72 460,00 70 000,00 65 012,94 62 552,94 Wydatki plan 9 majątkowe wykonanie 10

1

2

3 4410 4430 4440 4700 4780 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

4

5 1 540,00 9 700,00 17 139,00 960,00 1 680,00 765 160,00 606 700,00 536 700,00 25 000,00 45 000,00 136 000,00 136 000,00 20 000,00 20 000,00 2 460,00 2 460,00 147 300,00 18 300,00 12 000,00 300,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 80 000,00 80 000,00

6 723,80 3 989,08 17 138,22 960,00 1 649,44 757 712,94 599 252,94 536 700,00 25 000,00 37 552,94 136 000,00 136 000,00 20 000,00 20 000,00 2 460,00 2 460,00 139 875,74 12 625,88 9 000,00 195,30 3 209,02 0,00 221,56 79 985,30 79 985,30

7 1 540,00 9 700,00 17 139,00 960,00 1 680,00 692 700,00 536 700,00 536 700,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 92109 2480 6057 6059 92116 2480 92120 2720 92195 6050 926 92601 4170 4210 4260 4270 4300 92605 2830

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 29 ? Poz. 992

Dział

Rozdział

§

Z tego Nazwa Plan Wykonanie Wydatki plan bieżące Wykonanie 8 47 264,56 2 300,00 3 600,00 5 951,12 3 104,11 32 043,65 265,68 9 285 443,93 5 568 271,00 4 204 941,26 Wydatki plan 9 0,00 majątkowe wykonanie 10 0,00

1

2 92695

3 Pozostała działalność 3040 4170 4210 4260 4300 4370

4 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wydatki własne razem: w tym: Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacja innych zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu

5 49 000,00 2 300,00 4 000,00 6 200,00 3 500,00 32 500,00 500,00 15 344 247,00

6 47 264,56 2 300,00 3 600,00 5 951,12 3 104,11 32 043,65 265,68 13 490 385,19

7 49 000,00 2 300,00 4 000,00 6 200,00 3 500,00 32 500,00 500,00 9 775 976,00

7 878 927,00 4 823 834,00 3 055 093,00 788 700,00 720 343,00 160 596,00 227 410,00

7 419 194,51 4 708 848,85 2 710 345,66 788 685,30 697 176,69 157 436,15 222 951,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4212

  zarządzenie nr 34.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2011 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4006

  zarządzenie nr 9/12 Wójta Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3396

  zarządzenie nr VI.39.2011 Burmistrza Halinowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przedsatwienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2010 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2010 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.3814

  zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury ? biblioteki za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wykorzystanie mienia komunalnego gminy

  Wraz z nową kadencją nowi radni składają oświadczenia o stanie majątkowym. Zabronione jest w szczególności prowadzenie przez nich działalności gospodarczej w oparciu (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.991

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.990

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zawady

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.989

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.988

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.987

  uchwała nr XII/104/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.