Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.993

Tytuł:

uchwała nr XVIII/123/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Grajewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 993
Hasła:Statuty,Oświata; szkoły,Jednostki organizacyjne: utworzenie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 993

UCHWAŁA NR XVIII/123/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 1, 3, 5b w związku z art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ?h? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, poz. 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 r. tworzy się jednostkę budżetową Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie z siedzibą w Grajewie, ul. Mickiewicza 1, zwany dalej ?Zespołem?. § 2. W skład Zespołu wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie; 2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Grajewie. § 3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Majątek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie staje się majątkiem Zespołu. 2. Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie wchodzących w skład Zespołu stają się pracownikami Zespołu. 3. Wszelkie należności i zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przejmuje Zespół.


Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 993 ?

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 lutego 2012 r. Akt założycielski Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 z siedzibą w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1. § 1. W skład Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie, ul. Mickiewicza 1 - sześcioletnia szkoła publiczna. 2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Grajewie, ul. Mickiewicza 1 - trzyletnie gimnazjum publiczne. § 2. Zasięg terytorialny obejmuje dla: 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie: 1) następujące ulice: 11-go Listopada, 23-go Stycznia, A. Mickiewicza, Akacjowa, Brzozowa, Cudro, dr Tadeusza Nowickiego, Dworna, Ełcka, Grunwaldzka, Grzybowa, H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego, Jeżynowa, Jodłowa, K. Baczyńskiego, Kilińskiego, Kolektorowa, Komunalna, Kopernika numery parzyste, Krótka, Krzywa, Ks. J. Popiełuszki, Księdza Aleksandry Pęzy, Leśna, Lipowa, M. Dąbrowskiej, Malinowa, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, os. Centrum, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Niepodległości, Polna, Poziomkowa, Przekopka, Reymonta, Rzemieślnicza, S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego, Słowackiego, Sosnowa, Spółdzielcza, Strażacka, Świerkowa, Traugutta, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wilczewo, Wspólna, Wyzwolenia; 2) wieś Mierucie. 2. Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Grajewie następujące ulice: 11-go Listopada, 23-go Stycznia, A. Mickiewicza, Akacjowa, Brzozowa, Cudro, dr Tadeusza Nowickiego, Dworna, Ełcka, Grunwaldzka, Grzybowa, H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego, Jeżynowa, Jodłowa, K. Baczyńskiego, Kilińskiego, Kolektorowa, Komunalna, Kopernika numery parzyste, Krótka, Krzywa, Ks. J. Popiełuszki, Księdza Aleksandry Pęzy, Leśna, Lipowa, M. Dąbrowskiej, Malinowa, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, os. Centrum, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Niepodległości, Polna, Poziomkowa, Przekopka, Reymonta, Rzemieślnicza, S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego, Słowackiego, Sosnowa, Spółdzielcza, Strażacka, Świerkowa, Traugutta, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wilczewo, Wspólna, Wyzwolenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 993 ?

§ 3. Akt założycielski został zaopiniowany przez Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie. § 4. Niniejszy akt wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/123/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 lutego 2012 r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 W GRAJEWIE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 1, powołany przez Radę Miasta Grajewo uchwałą Nr XVIII/123/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych oraz na podstawie przepisów Statutu. 2. W skład Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie; 2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Grajewie. 3. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole ? należy przez to rozumieć Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie; 2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2; 3) Gimnazjum ? należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum Nr 2; 4) Radzie Pedagogicznej ? należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie; 5) Radzie Rodziców ? należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie; 6) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych; 7) samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie.


§ 2. 1. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie składają się z nazwy Zespołu i nazwy danej szkoły: 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie; 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Grajewie. 2. Nazwa Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie oraz nazwy szkół wymienionych w ust. l, są używane w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach mogą być używane skróty tych nazw. Tablice Szkoły i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły bądź Gimnazjum. § 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Grajewo. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty. 3. W Szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, w Szkole i Gimnazjum mogą funkcjonować oddziały integracyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 993 ?

§ 4. 1. Statut jest najwyższym prawem wewnętrznym wewnątrzszkolnego nie mogą być z nim sprzeczne.

w Zespole

i wszystkie

przepisy

prawa

2. W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym Statucie tracą moc postanowienia zawarte w Statutach Szkoły i Gimnazjum. § 5. 1. Zespół jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej określone są w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wykonawczych. 2. Zespół prowadzi samodzielną obsługę finansowo - administracyjną i gospodarczą. 3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu są środki określone w budżecie Miasta Grajewo na dany rok kalendarzowy. 4. Nadzór nad działalnością finansową i administracyjną Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Grajewo. 5. Zespół posiada wydzielony rachunek dochodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 6. Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów zatwierdza dyrektor Zespołu, po uwzględnieniu wniosków Rady Pedagogicznej. Rozdział 2 CELE I ZADANIA ZESPOŁU § 6. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w: 1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innych aktach prawnych; 2) Konwencji o Prawach Dziecka; 3) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 4) Programach Wychowawczych Zespołu; 5) Programach Profilaktyki Zespołu. 2. Zespół w szczególności: 1) zapewnia uczniom korzystanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu w warunkach poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 2) stwarza uczniom optymalne warunki wszechstronnego rozwoju i nauki w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb; 3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i Gimnazjum funkcjonujących w Zespole; 4) zapewnia rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych; 5) zapewnia uczniom udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w celu wyrównywania braków edukacyjnych; 6) rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów, celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 7) współpracuje z organem prowadzącym w zakresie spraw dotyczących obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną respektując wydane przez nią opinie i orzeczenia; 8) zapewnia technologię informacyjną m.in. komputerowe wspomaganie nauczania; 9) kształtuje szacunek uczniów do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych w duchu wychowania patriotycznego; 10) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom z niepełnosprawnością;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 993 ?

11) kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej; 12) przygotowuje uczniów do poszanowania życia i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej; 13) rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku, 14) prowadzi preorientację zawodową; 15) umożliwia absolwentom Gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. § 7. 1. Sposoby realizacji celów i zadań Zespołu w zakresie nauczania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia przedstawiają się następująco: 1) nauczanie odbywa się w oparciu o programy nauczania spełniające warunki określone w rozporządzeniu MEN w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników; 2) nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych przedstawiają uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązujących dla danego przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania; 3) nauczycielskie zespoły klasowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania; 4) Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki; 5) wniosek o indywidualny program lub tok nauki do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć: a) uczeń, za zgodą rodziców, b) rodzice ucznia, c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.


6) Zespół organizuje naukę religii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami; 7) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 2. Podstawą działalności wychowawczej są Program Wychowawczy Zespołu i Program Profilaktyki Zespołu, na podstawie których: 1) wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować ich treści; 2) treści te realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów; 3. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 4. Sposoby realizacji zadań Zespołu w zakresie sprawowania opieki: 1) opiekę nad uczniami sprawują: a) podczas lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję, b) podczas przerw - nauczyciel dyżurujący, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów, c) podczas wycieczek - kierownik wycieczki i przydzieleni opiekunowie spełniający obowiązki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, d) podczas imprez szkolnych - wychowawcy oraz wyznaczeni nauczyciele, e) podczas imprez pozaszkolnych i zawodów sportowych - wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, nauczyciele wychowania fizycznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 993 ?

f) podczas zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i innych, prowadzonych w Zespole - pracownicy pedagogiczni prowadzący zajęcia, g) podczas zajęć w świetlicy szkolnej - wychowawcy świetlicy. 2) za zapewnienie ładu i porządku w obiektach Zespołu odpowiedzialni są pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi; wszelkie zagrożenia, awarie i nieprawidłowości należy zgłaszać Dyrektorowi Zespołu. 5. Pracownicy Zespołu uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. W Zespole zapewnia się opiekę medyczną pielęgniarki. § 8. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, zwany dalej ?klasowym zespołem nauczycielskim?. 2. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego obejmują: 1) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 2) integrowanie treści międzyprzedmiotowych; 3) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału; 4) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej w sprawach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych; 5) diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programów Wychowawczych i Programów Profilaktyki; 6) porozumiewanie się z rodzicami danego oddziału w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 3. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. Cele i zadania zespołu wynikają z określonego przez niego planu pracy. Rozdział 3 ORGANY ZESPOŁU § 9. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski. 2. W Zespole nie zachowuje się odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządu uczniowskiego Szkoły i Gimnazjum. 3. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 4. W Zespole działa Rada Rodziców. 5. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 6. W Zespole działa Samorząd Uczniowski. 7. Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 8. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów Zespołu zgodne obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9. Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje z niej Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 10. Dyrektor Zespołu określa wicedyrektorom zakres ich obowiązków i kompetencji.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 993 ?

11. Dyrektor Zespołu podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z wicedyrektorami, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. § 10. 1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza Burmistrz Miasta Grajewo w trybie i na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Zespołu, reprezentuje Zespół na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu i przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 3. Kompetencje Dyrektora Zespołu: 1) sprawowanie nadzoru nad pracą nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu; 2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami; 3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 5) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji przydzielonych zadań oraz wspieranie w finansowaniu doskonalenia zawodowego; 7) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych; 8) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej; 9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie; 10) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem; 11) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu; 12) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi; 13) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów; 14) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim zgodnie z obowiązującymi regulaminami w celu realizowania zadań organów Zespołu; 15) współpraca z organizacjami i instytucjami środowiskowymi; 16) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych; 17) stwarzanie warunków do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 5. Dyrektor Zespołu odpowiada za: 1) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w Szkole i egzaminu zewnętrznego w Gimnazjum; 2) poziom uzyskanych przez Szkołę i Gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 993 ?

3) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i Statutem Zespołu; 4) bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez Zespół oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku; 5) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu; 6) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 6. W ramach posiadanych uprawnień Dyrektor Zespołu może zgodnie z ustalonym w Statucie Zespołu podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w Zespole, chyba, że w przepisach Karty Nauczyciela lub innych ustaw są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora. § 11. 1. Kompetencje wicedyrektora: 1) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 2) uczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem podstawowych dokumentów pracy Zespołu; 3) realizuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny zgodnie z przydzielonym zakresem zadań; 4) układa plan dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z wymaganiami bhp; 5) sporządza sprawozdania dla władz oświatowych dotyczące działalności wychowawczo- opiekuńczej Zespołu; 6) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i kontroluje ich odbywanie oraz prowadzi odnośną dokumentację; 7) zatwierdza ilość odbytych zastępstw i przepracowanych godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli i opracowuje zestawienia miesięczne w tym zakresie; 8) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Zespołu oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego; 9) bada osiągnięcia edukacyjne uczniów; 10) nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli; 11) sprawuje opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie; 12) czuwa nad właściwym i terminowym przebiegiem konkursów, imprez okolicznościowych zgodnie z kalendarzem imprez; 13) nadzoruje pracę zespołów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych i wychowawczych. 2. Uprawnienia wicedyrektora: 1) z upoważnienia Dyrektora Zespołu jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników pedagogicznych; 2) w przypadku nieobecności Dyrektora jest przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników Zespołu, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń. 3. Odpowiedzialność wicedyrektora Zespołu wynika z przydzielonego zakresu zadań i posiadanych uprawnień ustalonych przez Dyrektora Zespołu. § 12. 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym jednostki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustalonym Regulaminem Rady Pedagogicznej. 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu bez względu na wymiar czasu pracy. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu, który przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 993 ?

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego; w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia; 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole; 5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 2) projekt planu finansowego Zespołu; 3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom zajęć edukacyjnych, wychowawstw i czynności dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych; 5) kandydatów na stanowiska wicedyrektora Zespołu i inne stanowiska kierownicze. 9. Ponadto Rada Pedagogiczna: 1) przygotowuje projekty statutu Zespołu albo jego zmian i podejmuje uchwały w tej sprawie; 2) ustala wewnątrzszkolne zasady oceniania; 3) podejmuje uchwały opiniujące programy nauczania proponowane przez nauczycieli; 4) współpracuje z Radą Rodziców przy uchwalaniu przez nią Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki Zespołu; 5) zatwierdza regulaminy swojej działalności; 6) podejmuje uchwały dotyczące: a) opiniowania indywidualnego toku nauki ucznia, b) zgody na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia niesklasyfikowanego. 7) podejmuje uchwały wyrażające opinie w sprawie promowania ucznia (jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia), który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 10. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 - 5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. 12. W przypadku określonym w ust. 11 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 993 ?

§ 13. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą jednoosobowe reprezentacje rad oddziałowych wybrane w wyborach przez zebrania rodziców uczniów danego oddziału. 2. W wyborach, o których mowa w ust. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 4. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, których zasady wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 1) Programów Wychowawczych Zespołu; 2) Programów Profilaktyki Zespołu. 6. Rada Rodziców opiniuje: 1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Zespole; 2) projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Zespołu. § 14. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Zespołu oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 5) prawo do redagowania i wydawania gazetki Zespołu; 6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. § 15. 1. Porozumienie, tolerancja, wzajemny szacunek są podstawą współpracy organów Zespołu. 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 5. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. § 16. 1. Zapewnia się współdziałanie organów Zespołu oraz następujące sposoby zapobiegania sporom między nimi poprzez:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 993 ?

1) zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zespołu; 2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń; 3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi Zespołu z kadrą kierowniczą Zespołu, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem Zespołu; 4) apele szkolne. 2. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor Zespołu, który: 1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu; 3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach oraz decyzjach; 4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu. Rozdział 4 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 § 17. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno ? wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego dla Zespołu arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu do dnia 30 kwietna każdego roku, zgodnie z odrębnymi przepisami, zatwierdzany przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 3. W arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności: 1) liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych; 2) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych w Zespole finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół; 3) liczbę oddziałów w Zespole. § 18. 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, i zatwierdzony na podstawie arkusza organizacyjnego przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i nauki. 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej w Zespole są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 3. Tygodniowy rozkład zajęć kształcenia zintegrowanego w klasach I ? III Szkoły określa ogólny przydział czasu dla klasy w danym dniu, a jego szczegółową realizacje z określeniem długości poszczególnych zajęć edukacyjnych i trwania przerw wyznacza mając na uwadze dobro dzieci, nauczyciel prowadzący zajęcia. 4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach IV ? VI Szkoły i I - III Gimnazjum określa ogólny przydział czasu w danym dniu dla klasy, a jego realizacja odbywa się z podziałem na jednostki lekcyjne trwające 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8:00. 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 6. W ramach posiadanych środków w Zespole mogą być prowadzone inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne. wymagających

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 12 ? Poz. 993 ?

§ 19. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. W szczególnych przypadkach określonych przez odrębne przepisy uczeń może być zwolniony z niektórych zajęć obowiązkowych. § 20. 1. W Zespole w oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zabezpiecza się zgodnie z potrzebami dziecka z niepełnosprawnością adekwatne do jego zaburzeń formy pomocy psychologicznopedagogicznej oraz działania korekcyjno-kompensacyjne. 2. Zapewnia się bezpieczne i zdrowe warunki pobytu dziecka z niepełnosprawnością w Zespole poprzez: 1) system wsparcia bezpośredniego przez zespół klasowy i pracowników Zespołu; 2) możliwość uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji ruchowej; 3) działania opiekuńczo - medyczne; 4) bezpłatny dowóz na zajęcia szkolne specjalistycznym środkiem transportu wraz z opieką pracownika Zespołu. 3. W oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością, nauczycielskie zespoły klasowe opracowują dla nich i realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. § 21. Na podstawie odrębnych przepisów w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Zespół: 1) organizuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudności w uczeniu się, c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w celu umożliwienia im pełnego rozwoju i przystosowania do życia w środowisku ludzi pełnosprawnych, d) zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej i utrudniającymi naukę szkolną, e) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, f) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagające rozwój uczniów z niepełnosprawnością, organizowane jako dodatkowa forma oddziaływania psychoterapeutycznego, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego, g) zajęcia rehabilitacji ruchowej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, którym ta niepełnosprawność utrudnia funkcjonowanie w środowisku, h) porady i konsultacje nauczycielom i rodzicom uczniów.

2) współdziała w udzielaniu pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie w postaci pomocy materialnej w formie dofinansowania dożywiania ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego. § 22. Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia pomieszczenia, w szczególności: 1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) zespół pomieszczeń sportowych wraz z boiskiem wielofunkcyjnym; 3) pomieszczenia biblioteki szkolnej z czytelnią i MCI; 4) pomieszczenia świetlicy;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 13 ? Poz. 993 ?

5) stołówkę z zapleczem; 6) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 7) sale terapii, rewalidacji i logopedii; 8) salę rehabilitacji ruchowej; 9) gabinet pedagoga szkolnego; 10) pracownie komputerowe; 11) archiwum; 12) szatnie; 13) pomieszczenia administracyjno ? gospodarcze i inne niezbędne do realizacji zadań statutowych. § 23. W Zespole mogą być prowadzone działania innowacyjne i eksperymentalne z uwzględnieniem i na podstawie przepisów Rozporządzenia MENiS w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. § 24. 1. W Zespole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, a także do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice. 3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 2) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 3) posługiwanie się technologią informacyjną. 4. Biblioteka gromadzi: 1) wydawnictwa informacyjne; 2) podręczniki i programy szkolne; 3) lektury podstawowe i uzupełniające; 4) lekturę popularnonaukową; 5) wybrane pozycje literatury pięknej; 6) prasę odpowiednią dla dzieci, młodzieży i nauczycieli; 7) materiały audiowizualne. 5. Czas pracy biblioteki: 1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego; 2) czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu. 6. Za całokształt pracy biblioteki odpowiada nauczyciel - bibliotekarz, do którego podstawowych obowiązków należy: 1) prowadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie, selekcja i konserwacja zbiorów zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie; 2) zapewnienie właściwej organizacji udostępniania zbiorów książek i innych źródeł informacji; 3) udzielanie informacji oraz powiadamianie nauczycieli i uczniów o nowych pozycjach w księgozbiorze; 4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 5) analizowanie stanu czytelnictwa i przekazywanie wniosków na zebraniach Rady Pedagogicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 14 ? Poz. 993 ?

6) odpowiadanie za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki; 7) współudział w kontroli księgozbioru; 8) koordynowanie prenumeraty dla potrzeb Zespołu, a w szczególności pracowników pedagogicznych i uczniów; 9) prowadzenie współpracy z wydawnictwami; 10) wprowadzanie uczniów w świat mediów, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 11) prowadzenie zajęć bibliotecznych. 7. Prawa i obowiązki czytelników związane z udostępnianiem zbiorów: 1) prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru; 2) obowiązek dbałości o wypożyczone książki; 3) możliwość rezerwowania pozycji potrzebnej czytelnikowi; 4) obowiązek zwrotu wszystkich wypożyczonych książek przed końcem zajęć edukacyjnych; 5) możliwość zastosowania kar wobec czytelników przetrzymujących książki; 6) obowiązek zwrotu zniszczonej lub zagubionej książki. 8. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu, co najmniej raz na 5 lat. 9. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli bibliotekarzy sprawuje Dyrektor Zespołu, zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia. 10. Środki finansowe na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Zespołu. 11. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu. 12. Biblioteka działa w oparciu o Regulamin Biblioteki opracowany przez nauczycieli bibliotekarzy, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu. § 25. 1. Zespół prowadzi świetlicę szkolną dla potrzeb uczniów, która jest czynna od 7:45 do 16:15. 2. W świetlicy Zespołu przebywają uczniowie, którzy: 1) ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki wychowawczej; 2) czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych; 3) nie uczestniczą w zajęciach religii swojego oddziału; 4) w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela nie mają zapewnionego zastępstwa.

3. Do form pracy świetlicy należą: 1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych; 2) organizowanie pomocy edukacyjnej uczniom; 3) organizowanie konkursów. 4. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy odbywa się corocznie w oparciu o kartę zgłoszenia podpisaną przez rodziców. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa Regulamin Świetlicy. 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc w świetlicy mają w szczególności uczniowie: 1) klas I - III Szkoły; 2) z rodzin niepełnych; 3) z rodzin zaniedbanych wychowawczo i będących w trudnej sytuacji materialnej; 4) oczekujący na udział w zajęciach pozalekcyjnych; 5) korzystający z dowozu na zajęcia szkolne.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 15 ? Poz. 993 ?

6. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w czasie jego przebywania w świetlicy ponoszą wychowawcy świetlicy. 7. Dziecko uczęszczające na zajęcia świetlicowe obowiązane jest do przestrzegania regulaminu pracy świetlicy, opracowanego przez kierownika świetlicy, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu. 8. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godziny 16:15, konsekwencją nieodebrania dziecka może być wykreślenie z listy uczestników zajęć świetlicowych. 9. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do bieżących konsultacji z wychowawcami klas i rodzicami oraz przedstawiania na zebraniach plenarnych Rady Pedagogicznej sprawozdań i wniosków z pracy świetlicy. 10. Świetlica szkolna działa na podstawie: 1) planu pracy; 2) planu finansowego Zespołu; 3) arkusza organizacyjnego Zespołu; 4) własnego Regulaminu. 11. W uzgodnieniu z organem prowadzącym Zespół, Dyrektor Zespołu może powołać kierownika świetlicy, dla którego określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności. 12. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. § 26. 1. Zespół prowadzi stołówkę, z której korzystać mogą wszyscy chętni uczniowie Zespołu. 2. Warunki korzystania ze stołówki, w tym odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym. 3. Do opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 4. Organ prowadzący Zespół może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat bądź upoważnić do tego Dyrektora Zespołu: 1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 5. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki Zespołu określa Regulamin. § 27. 1. Zespół współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 2. Współpraca Zespołu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi polega na: 1) opiniowaniu, orzekaniu i kwalifikowaniu do następujących form pomocy uczniom: a) podjęcie nauki w oddziałach integracyjnych, b) organizację nauczania indywidualnego, c) dostosowanie poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, d) przyznanie zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, e) dostosowywanie warunków odbywania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 2) bieżącym przeprowadzaniu, za zgodą rodziców, badań psychologiczno-pedagogicznych celem określenia przyczyn trudności ucznia w uczeniu się i uzyskaniu zaleceń co do form pracy indywidualnej z dzieckiem; 3) współdziałaniu w zakresie organizacji zajęć związanych z wyborem przez uczniów dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej; 4) zapraszaniu pracowników poradni na organizowane przez Zespół szkolenia, konferencje, konsultacje dotyczące specyficznych trudności uczniów w uczeniu się.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 16 ? Poz. 993 ?

3. Zespół organizuje pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z rodzin zaniedbanych wychowawczo oraz uczniom z niepełnosprawnością poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami. Rozdział 5 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU § 28. 1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 3. Kwalifikacje od nauczycieli. nauczycieli określają przepisy o szczegółowych kwalifikacjach wymaganych

4. Do pracowników pedagogicznych zalicza się Dyrektora Zespołu, wicedyrektorów, nauczycieli w tym nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlicy, pedagogów, logopedów. § 29. 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 1) efektywna realizacja programu kształcenia i wychowania przyjętego w Zespole, stałe podnoszenie jakości kształcenia w zakresie prowadzonych zajęć edukacyjnych; 2) sporządzanie wymaganej w Zespole dokumentacji pedagogicznej, w tym: a) wynikowych planów nauczania w oparciu o obowiązującą podstawę programową i program nauczania, b) Przedmiotowych Systemów Oceniania, c) indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością.

3) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego (dzienniki zajęć lekcyjnych, dzienniki zajęć dodatkowych, teczki wychowawcy klasy, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie, sprawozdania z zajęć dodatkowych); 4) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 5) tworzenie warunków stymulujących wszechstronny rozwój ucznia, jego samodzielność i kreatywność; 6) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym, uczniem z niepełnosprawnością i mającym trudności w nauce; 7) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 8) dostosowywanie programu nauczania do potrzeb ucznia zdolnego oraz realizowania zadań w tym zakresie; 9) realizacja Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki Zespołu; 10) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów; 11) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania; 12) prowadzenie klasy ? pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy; 13) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Zespołu; 14) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej; 15) prowadzenie zleconego przez Dyrektora wychowawstwa zespołu klasowego; 16) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez szkolnych; 17) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Zespołu oraz podczas wyjść i wyjazdów poprzez:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 17 ? Poz. 993 ?

a) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw w Zespole zgodnie z Regulaminem Dyżurów oraz harmonogramem dyżurów, b) uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu uczniów w Zespole, c) działalność profilaktyczną w środowisku uczniów, d) informowanie na policji o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi w Zespole procedurami, e) reagowanie na przejawy naruszania przez uczniów zasad dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną i wulgaryzmy, f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach zgodnie z obowiązującymi w Zespole procedurami, g) przestrzeganie Regulaminu Wycieczek szkolnych. 18) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu wynikających z organizacji pracy Zespołu; 19) przechowywanie wicedyrektorowi. i przedkładanie dokumentacji obowiązującej nauczyciela dyrektorowi,

3. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Zespołu na wniosek zespołu. 4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich wymienionych w ust. 3: 1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb; 2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania; 3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobów badania wyników nauczania, opracowanie planu wychowawczego Zespołu i jego ewaluacji; 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich innowacyjnych programów nauczania. § 30. Nauczyciele mają prawo do: 1) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 2) opracowania własnego programu nauczania; 3) wyboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 4) wyboru treści programowych w przypadku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych; 5) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów, zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 6) wnioskowania o nagrody, wyróżnienia i kary regulaminowe dla uczniów; 7) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Zespołu; 8) podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ubiegania się o dofinansowanie na ten cel. § 31. Nauczyciel odpowiada za: 1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał; 2) stan warsztatu pracy, urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 18 ? Poz. 993 ?

§ 32. 1. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy. 2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karty Nauczyciela. § 33. 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej ?wychowawcą?. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem przez cały etap edukacyjny tj. w kl.I - III Szkoły, w kl.IV - VI Szkoły i w klasach I - III Gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dyrektor Zespołu może zmienić nauczyciela wychowawcę w szczególności w przypadku: 1) wniosku nauczyciela wychowawcy; 2) przeniesienia nauczyciela do innej szkoły; 3) długotrwałej nieobecności; 4) braku efektów pracy wychowawczej. § 34. 1. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się, w szczególności: 1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce; 2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie; 3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce; 4) współpraca z nauczycielami w zakresie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; 5) zwracanie szczególnej uwagi na uczniów, którzy napotykają na trudności dydaktyczno-wychowawcze, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym; 6) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia szkolne, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne; 7) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz pracach w organizacjach uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć; 8) kształtowanie prawidłowych relacji w zespole uczniowskim; 9) kształtowanie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i Zespołu; 10) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami zajęć wspomagających rozwój ucznia w przypadku posiadania przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 11) kształtowanie postawy ucznia w oparciu o przyjęty Program Wychowawczy Zespołu i Program Profilaktyki Zespołu, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z uczniami, nauczycielami i rodzicami; 12) dbałość o stan zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami uczniów; 13) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami, w uzasadnionych przypadkach odwiedzanie uczniów w domu; 14) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się w ustalonych przez Dyrektora Zespołu terminach; 15) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 19 ? Poz. 993 ?

b) sporządzanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp., c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły, d) prowadzenie dokumentacji klasy zgodnie z obowiązującymi w Zespole zasadami 16) opracowywanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym związku z Programem Wychowawczym Zespołu i Programem Profilaktyki Zespołu; 17) zapoznawanie uczniów i rodziców z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów, regulaminami i programami obowiązującymi w Zespole; 18) zorganizowanie wyborów i pracy samorządu klasowego; 19) opracowywanie planu wychowawczego klasy. 2. Wychowawca ma prawo do: 1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy; 2) pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy przez cały etap edukacyjny; 3) uzyskiwania pomocy merytorycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od nauczycieli zatrudnionych w Zespole, Dyrektora, wicedyrektorów, a także instytucji i organizacji wspomagających funkcjonowanie Zespołu; 4) wnioskowania o pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych swoich wychowanków do Dyrektora Zespołu i służby zdrowia Zespołu; 5) ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków; 6) ustanawiania we współpracy z Radą klasową rodziców i Radą Rodziców Zespołu własnego systemu nagradzania i motywowania wychowanków; 7) pozyskiwania sponsorów działających na rzecz zespołu klasowego. 3. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu za: 1) osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie; 2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Zespołu; 3) poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno ? wychowawczej; 4) prawidłowość dokumentowania swojej pracy wychowawczej.

§ 35. 1. W Zespole zatrudnia się pedagogów, logopedów. W Zespole mogą być zatrudnieni specjaliści. 2. Wyżej wymienieni pracownicy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie specjalistyczne gwarantujące możliwość udzielania właściwej, zgodnej z potrzebami edukacyjnymi uczniów pomocy psychologicznopedagogicznej. 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 2) zapoznawanie uprawnionych ? pedagogicznej; nauczycieli z treścią orzeczeń i opinii poradni psychologiczno

3) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce i uczniom wybitnie uzdolnionym; 4) kierowanie procedurą wnioskowania Zespołu do poradni psychologiczno - pedagogicznej o przeprowadzenie badań ucznia, w tym także w zakresie wystawiania opinii dotyczących obniżenia wymagań edukacyjnych oraz stworzenia udogodnień podczas sprawdzianów i egzaminów; 5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 20 ? Poz. 993 ?

6) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie wyboru przez uczniów dalszej drogi kształcenia; 7) propagowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 8) bieżąca kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego; 9) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w dziedzinie profilaktyki społecznej; 10) organizowanie pomocy i świadczeń dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 11) dbałość o przestrzeganie przez pracowników Zespołu i rodziców postanowień Konwencji o Prawach Dziecka; 12) współpraca z rodzicami uczniów mających trudności w edukacji i wychowaniu; 13) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród dzieci i młodzieży; 14) planowanie i realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, w tym: a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych uczniom Gimnazjum, c) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, d) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez Zespół, e) współpraca z innymi nauczycielami Zespołu w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego. 4. Do zadań logopedy należy w szczególności: 1) przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; 2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 4) współpraca z pedagogiem i nauczycielami; 5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 5. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i logopedy ustala Dyrektor Zespołu. § 36. 1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy nie będący nauczycielami, których głównym zadaniem jest obsługa administracyjno-finansowa i techniczno-porządkowa Zespołu. 2. Do obowiązków pracowników niebędących nauczycielami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy: 1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac; 2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie Zespołu; 3) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w Zespole; 4) bieżące informowanie Dyrektora Zespołu o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów. 3. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników administracji i obsługi opracowuje Dyrektor Zespołu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 21 ? Poz. 993 ?

Rozdział 6. UCZNIOWIE ZESPOŁU § 37. 1. Uczeń Zespołu ma prawo do: 1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanych w Zespole Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 4) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków w czasie pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 6) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego; 7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Zespołu; 8) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 9) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu; 10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Zespołu; 11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu; 12) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 13) reprezentowania Szkoły i Gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 14) pomocy socjalnej, w miarę możliwości Zespołu; 15) korzystania z pomieszczeń i terenów Zespołu w czasie pracy Zespołu ? tylko w obecności nauczyciela.

2. Jeżeli uczeń uważa, że jego prawa zostały naruszone on lub jego rodzice mogą wnieść skargę w następującym trybie: 1) skargę składa się w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu wskazując prawo ucznia, które zostało naruszone przez pracowników Zespołu wraz z uzasadnieniem; 2) Dyrektor Zespołu w porozumieniu z przedstawicielami organów Zespołu rozpatruje i rozstrzyga skargę w terminie 7 dni od daty jej złożenia; 3) pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem otrzymuje uczeń lub jego rodzice. § 38. 1. Uczeń Zespołu ma obowiązek: 1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu; 2) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie; 3) przedstawiania w określonym przez wychowawcę terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: a) zaświadczenia lekarskiego, b) oświadczenia rodziców ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności, 4) przestrzegania zasad kultury współżycia oraz właściwego zwracania się do nauczycieli, innych pracowników Zespołu oraz pozostałych uczniów; 5) wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 22 ? Poz. 993 ?

6) dostosowania się do organizacji nauki w Zespole i obowiązujących w nim zasad bezpieczeństwa; 7) dbania o schludny i estetyczny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju wymaganego przez Zespół; 8) przestrzeganie zasad higieny osobistej. 2. Zasady ubierania się uczniów na terenie Zespołu: 1) każdy uczeń ma strój odświętny, który ma obowiązek nosić w czasie: a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, b) grupowych lub indywidualnych wyjść bądź wyjazdów poza teren Zespołu w charakterze reprezentacji, c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna. 2) przez strój odświętny należy rozumieć: a) dla dziewcząt - ciemna spódnica i jasna bluzka, b) dla chłopców - ciemne spodnie i jasna koszula. 3) na terenie Zespołu uczniów obowiązuje zachowywanie następujących ustaleń: a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła i Gimnazjum są miejscem nauki, b) na terenie Zespołu uczniowie są obowiązani nosić obuwie niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu. 4) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na ocenianie wyników jego nauki. 3. Warunki korzystania z osobistych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu przez uczniów: 1) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych jest zakazane, z zastrzeżeniem pkt. 3; 2) uczeń przed wejściem do Szkoły, Gimnazjum zobowiązany jest wyłączyć telefon komórkowy; 3) uczeń ma prawo za zgodą nauczyciela lub pracownika Zespołu użyć telefonu komórkowego; 4) w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących na terenie Zespołu warunków korzystania z telefonów komórkowych przez ucznia, Dyrektor Zespołu zgodnie z obowiązującą procedurą zabezpiecza telefon komórkowy ucznia oraz wzywa rodziców po jeg
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1779

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.230.2

  uchwała nr XI/76/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1323

  uchwała nr XX/130/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.218.2

  uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1275

  uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 marca 2011r. W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W LASZKACH.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.992

  zarządzenie nr 85/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011r. i informacji o stanie mienia Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.991

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.990

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zawady

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.989

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.988

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.