Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.210

Tytuł:

aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Jejkowice z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/56/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-19
Organ wydający:Wojewoda Śląski; Wójt Gminy Jejkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2101
Hasła:

ANEKS NR 3 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 19 marca 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jejkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Jejkowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Jejkowice Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm. ) oraz uchwałą Rady Gminy Jejkowice nr V/21/07 z dnia 26.03.2007r. - Wojewoda Śląski i Wójt Gminy Jejkowice ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/ 56 /07 z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Jejkowice (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 74 poz.1520) wprowadzić następujące zmiany: 1)w § 3 ust.1 dodaje się zdanie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2010 roku dotację w wysokości 200 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy.? 2)§ 3 ust.6 otrzymuje brzmienie: ?Od kwot dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie określonym w § 3 ust.5 porozumienia nalicza się odsetki zgodnie z art.168 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).? 3)§ 3 ust.7 otrzymuje brzmienie: ?Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych.? § 2. . Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ? jeden dla Gminy i dwa dla Wojewody.


Wójt Gminy Jan Jochem

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Id: QFLMF-WNLBD-PDWLA-XSYJO-KUTGZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1738

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Jejkowice z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/56/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3587

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Jejkowice z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jejkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Jejkowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Jejkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.474

  aneks Wójta Gminy Jejkowice; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 21 grudnia 2009r. do Porozumienia z dnia 27 października 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.225.325

  aneks nr 2/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Jejkowice; Wójta Gminy Lyski; Wójta Gminy Świerklany; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 23 września 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.162.302

  sprawozdanie Wójta Gminy Jejkowice z dnia 18 maja 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.210

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Jaworzna; Wojewody Śląskiego z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/55/07 z dnia 15 czerwca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.209

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/53/07 z dnia 21 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.209

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Irządze z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/52/07 z dnia 14 maja 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.209

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Herby z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/50/07 z dnia 27 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.209

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Goleszów z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/49/07 z dnia 24 kwietnia 2007r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.